Sapta 15
King Asa i tokim ol Juda long stretim pasin bilong ol
Wanpela taim spirit bilong God i kamap strong long Asaria, pikinini man bilong Odet. Na 2 Sto 24.20, Jer 29.13, Mt 7.7, Je 4.8 Asaria i go lukim King Asa na tokim em olsem, “King Asa na yupela olgeta Juda na Benjamin, harim. Sapos yupela i stap klostu long Bikpela, orait bai em i stap wantaim yupela. Na sapos yupela i wok long painim em, orait bai yupela inap i kam klostu long em. Tasol sapos yupela i givim baksait long em, orait bai em i givim baksait long yupela. Longpela taim tru, God Tru i no bin i stap wantaim ol Israel, long wanem, ol i bin givim baksait long em. Na ol i no bin i gat ol pris bilong skulim ol long tok bilong God. Na tu, ol i no bin bihainim ol lo bilong en. Tasol Lo 4.29 taim bikpela trabel na hevi i kamap long ol Israel, ol i kam bek long God, Bikpela bilong yumi. Ol i bin wok long painim em na em i larim ol i kam klostu long em. Long bipo, taim ol Israel i stap longwe long God, planti kain pasin nogut i bin kamap na bagarapim sindaun bilong ol manmeri bilong ol kantri nabaut. Na sapos ol man i lusim ples bilong ol na i laik i go long ol arapela hap, ol man nogut i save paitim ol na mekim nogut long ol. Na tu ol kantri i bin pait bilong daunim ol arapela kantri na ol taun i bin pait bilong daunim ol arapela taun. Ol dispela pasin i kamap, long wanem, God i bin larim olkain trabel i kamap bilong givim hevi long ol. Tasol yupela i mas wok strong long mekim ol gutpela wok. Yupela i mas sanap strong na bai Bikpela i lukim wok bilong yupela na mekim gut long yupela.”
Asa i harim dispela tok bilong Asaria, pikinini bilong Odet, na dispela tok i strongim tingting bilong en. Olsem na em i rausim olgeta piksa bilong ol giaman god long graun bilong lain Juda na bilong lain Benjamin. Na tu em i go long ples maunten long graun bilong lain Efraim na i go long ol taun em i bin kisim long pait na i rausim ol piksa bilong ol giaman god long ol dispela taun. Ol dispela god i samting nogut tru long ai bilong Bikpela. Na Asa i tokim ol wokman na ol i stretim gut dispela alta i stap long pes bilong haus bilong Bikpela. Planti manmeri bilong lain Efraim na bilong lain Manase na bilong lain Simeon i bin lukim olsem God, Bikpela i stap wantaim Asa, olsem na ol dispela manmeri i lusim kantri Israel na i kam long hap saut na i stap wantaim Asa long kantri Juda. Orait bihain Asa i singautim ol dispela manmeri wantaim ol Juda na ol Benjamin long kam bung.
10 Na long namba 3 mun bilong namba 15 yia bilong Asa i stap king, ol manmeri i kam bung long Jerusalem. 11 Na long de ol i bung ol i kisim 700 bulmakau na 7,000 sipsip namel long ol dispela abus ol i bin kisim long ol birua long pait, na ol i ofaim ol dispela bulmakau na sipsip long Bikpela. 12 Na ol i mekim strongpela promis bai ol i stap aninit long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, na bai ol i wok strong long bihainim em long tingting bilong ol olgeta na long bel bilong ol olgeta. 13 Na ol i tok, sapos wanpela man o meri i no laik mekim olsem, orait bai ol i kilim em i dai, maski em i stap yangpela yet o em i lapun pinis. 14 Na ol i mekim dispela strongpela promis long nem bilong Bikpela. Na ol i singaut strong na winim ol biugel bilong ol. 15 Na olgeta manmeri bilong kantri Juda i amamas long dispela promis ol i bin mekim, long wanem, tingting bilong ol i strong tru long bihainim Bikpela. Ol i gat strongpela laik tru bilong painim Bikpela, na Bikpela i larim ol i kam klostu long em. Na em i lukautim gut kantri bilong ol na i no gat wanpela hevi i kamap long ol.
16 Asa i rausim tumbuna mama bilong en, Maka, long wok bilong en na i no larim em i gat namba moa olsem mama bilong king. Long wanem, Maka i bin wokim wanpela piksa bilong god meri Asera. Asa i tok, na ol i katim dispela stingpela piksa na brukim nabaut na karim i go kukim long ples daun bilong wara Kidron. 17 I tru, Asa i no bagarapim olgeta dispela ples bilong lotuim ol giaman god, tasol oltaim em i save bihainim gut Bikpela na em i no gat asua long ai bilong en. 18 Na Asa i kisim ol samting papa bilong en i bin makim bilong God na ol silva na gol na ol kain kain dis em yet i makim bilong God, na em i putim olgeta dispela samting insait long haus bilong God. 19 Na long dispela taim, i go inap long namba 35 yia bilong Asa i stap king, i no gat wanpela lain birua i kam pait long em.

15:2: 2 Sto 24.20, Jer 29.13, Mt 7.7, Je 4.8

15:4: Lo 4.29