Sapta 24
Joas i stretim bek haus bilong Bikpela
(2 King 12.1-16)
Joas i gat 7-pela krismas tasol long taim em i kamap king bilong Juda. Na em i stap king long Jerusalem inap 40 yia. Mama bilong Joas, em Sibia, bilong taun Berseba. Long taim pris Jehoiada i stap yet, Joas i save mekim stretpela pasin long ai bilong Bikpela. Na Jehoiada i makim tupela meri bilong King Joas. Orait Joas i maritim tupela na tupela i karim ol pikinini man na pikinini meri.
Sampela yia bihain, Joas i tingting long stretim bek haus bilong Bikpela. Na em i bungim ol pris na ol Livai na i tokim ol olsem, “Yupela go long olgeta taun bilong Juda na tokim olgeta manmeri long givim mani bilong stretim haus bilong God bilong yumi. Yupela i mas mekim dispela wok long olgeta yia. Na nau yupela i mas i go hariap na kisim dispela mani.” Tasol ol Livai i no hariap long mekim dispela wok. Orait bihain Joas i singautim pris Jehoiada, dispela lida bilong ol pris na Livai, na i askim em olsem, “Bilong wanem yu no bin hariapim ol Livai long kisim takis mani long ol Juda na ol Jerusalem? Yupela i save, bipo Moses, wokman bilong Bikpela, wantaim ol manmeri bilong Israel i bin pasim tok long ol bai i givim dispela takis bilong lukautim ol wok bilong haus sel bilong Bikpela.* Lukim Kisim Bek 30.11-16. Olsem na bilong wanem ol Livai i no i go kisim dispela takis?”
Joas i laik mekim ol dispela wok, long wanem, taim dispela meri nogut Atalia i bin i stap kwin, ol lain bilong en i bin go insait long haus bilong Bikpela na bagarapim sampela samting. Na tu ol i bin kisim olgeta samting ol man i bin makim bilong Bikpela, na karim i go bilong mekim lotu long giaman god Bal.
Orait na king i tokim ol Livai na ol i wokim wanpela bokis bilong putim mani, na ol i putim dispela bokis klostu long dua i go insait long banis bilong haus bilong Bikpela. Na ol i salim tok long olgeta manmeri bilong Jerusalem na bilong ol arapela hap bilong kantri Juda long bringim takis mani i kam long Bikpela. Ol i mas givim wankain takis olsem bipo Moses, wokman bilong God, i bin tokim ol Israel long givim long taim ol i stap long ples drai. 10 Ol hetman wantaim ol manmeri i harim dispela tok na ol i wanbel tru. Na ol i bringim mani bilong ol i kam na putim long dispela bokis, na bokis i pulap. 11 Na long olgeta de sapos ol Livai i lukim dispela bokis i pulap, orait ol i save karim i go long ol ofisa bilong king. Orait kuskus bilong king na wanpela ofisa bilong hetpris i save kam na kisim olgeta mani long bokis na bringim bokis i go bek long ples bilong en gen. Long dispela pasin ol i kisim planti mani bilong stretim haus bilong Bikpela.
12 King Joas wantaim hetpris Jehoiada i save kisim dispela mani na givim long ol man i bosim wok bilong stretim haus. Ol dispela bosman i kisim ol kamda na ol man i save gut long wokim haus long ston, na tu ol i kisim ol man i save gut long wokim ol samting long ain na bras, na ol i tokim ol long stretim bek haus bilong Bikpela. 13 Ol dispela lain wokman i wok hat tru na ol i stretim bek haus bilong God na haus i kamap gutpela na strongpela tru olsem bipo. 14 Ol wokman i pinisim wok bilong stretim bek haus bilong Bikpela, na i gat hap gol na silva i stap yet. Orait ol bosman i kisim dispela gol na silva na givim long king wantaim Jehoiada. Na tupela i tokim ol arapela wokman long kisim dispela gol na silva na wokim ol samting bilong mekim ofa na ol plet bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, na ol plet na kap samting, na ol arapela samting bilong mekim wok insait long haus bilong Bikpela.
Taim Jehoiada i stap yet, oltaim ol manmeri i save go long haus bilong Bikpela na mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta. 15 Bihain Jehoiada i kamap lapun tru. Na taim em i gat 130 krismas pinis, orait em i dai. 16 Na ol manmeri i tingim ol gutpela wok na pasin Jehoiada i bin mekim long ai bilong God. Em i bin mekim planti gutpela wok bilong helpim ol manmeri na bilong helpim wok bilong haus bilong God. Olsem na ol i planim em long matmat bilong ol king long Taun Bilong Devit.
Ol Juda i givim baksait long God
17 Taim Jehoiada i dai pinis, ol lida bilong Juda i grisim King Joas na em i bihainim tok bilong ol. 18 Na king wantaim ol manmeri bilong Juda na Jerusalem i givim baksait long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, na ol i no moa lotu long haus bilong Bikpela. Nogat. Ol i lotu long ol giaman god na long ol piksa bilong god meri Asera. Ol i mekim bikpela rong long ai bilong God, olsem na God i belhat long ol. 19 Na Bikpela i salim ol profet i kam na givim strongpela tok long ol bilong mekim ol i kam bek long em. Tasol ol manmeri i bikhet moa na i no harim tok bilong ol profet.
20 Orait Mt 23.35, Lu 11.51 na spirit bilong God i kamap strong long Sekaraia, pikinini man bilong pris Jehoiada. Na Sekaraia i go sanap antap long ples klia bai ol manmeri i lukim em, na em i tokim ol olsem, “God, Bikpela i tok, yupela i sakim pinis ol lo bilong em, na bai yupela i no inap i stap gut. Bilong wanem yupela i mekim dispela kain pasin? Yupela i bin givim baksait long God, olsem na em i givim baksait pinis long yupela tu.” 21 King Joas wantaim ol ofisa bilong en i no laikim dispela tok bilong Sekaraia, na ol i pasim tok long kilim em i dai. Orait na king i tok na ol man i tromoi ston long Sekaraia na kilim em i dai long ples bung insait long banis i raunim haus bilong Bikpela. 22 King i no tingim ol gutpela pasin pris Jehoiada, papa bilong Sekaraia, i bin mekim long em. Nogat. Em i kilim nating Sekaraia. Taim Sekaraia i laik i dai, em i tok olsem, “Bikpela i ken lukim dispela samting yupela i mekim na em i ken mekim save long yupela.”
Ol i kilim Joas i dai
23 Long taim dispela yia i laik pinis na nupela yia i laik kamap, orait ol ami bilong kantri Siria i kam pait long King Joas. Ol i kamap long kantri Juda na long biktaun Jerusalem na ol i pait na winim ami bilong Joas. Na ol Siria i kilim i dai olgeta hetman na ol i kisim planti gutpela samting bilong ol Juda na karim i go bek long taun Damaskus na givim long king bilong Siria. 24 Dispela ol samting i kamap, long wanem, ol Juda i bin givim baksait long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol. Olsem na Bikpela i larim liklik lain soldia tasol bilong Siria i kam pait long bikpela lain soldia bilong Juda na winim ol. Na long dispela pasin Bikpela i mekim save long King Joas. 25 Joas i bin kisim bikpela bagarap tru long dispela pait. Na taim pait i pinis, na ol Siria i go bek long ples bilong ol, orait sampela ofisa bilong king i ting long Joas i bin kilim i dai ol pikinini man bilong pris Jehoiada. Olsem na ol i pasim tok long kilim Joas i dai, bilong bekim rong bilong en. Na bihain ol i kilim em i dai long taim em i slip i stap long bet bilong en. Na ol man i planim bodi bilong en long Taun Bilong Devit, tasol ol i no planim em long matmat bilong ol king. 26 Nem bilong tupela man i bin kilim king, em Sabat na Jehosabat. Mama bilong Sabat, em Simeat, wanpela meri bilong lain Amon, na mama bilong Jehosabat, em Simrit, wanpela meri bilong lain Moap. 27 Ol stori bilong ol pikinini man bilong Joas na bilong olgeta tok profet i bin autim long Joas bai i bagarap, na ol stori bilong Joas i bin wokim gen haus bilong Bikpela, olgeta i stap long wanpela buk ol i kolim, Sampela As Tok Bilong Ol Stori Bilong Ol King. Joas i dai pinis na Amasia, pikinini man bilong en, i kisim ples bilong en na i kamap king.

*24:6: Lukim Kisim Bek 30.11-16.

24:20: Mt 23.35, Lu 11.51