Sapta 11
Pasin bilong mekim prea
(Matyu 6.9-15 na 7.7-11)
Jisas Lu 5.33 i beten i stap long wanpela hap. Em i beten pinis, orait wanpela disaipel i tokim em olsem, “Bikpela, yu skulim mipela long mekim prea, olsem bipo Jon i bin skulim ol disaipel bilong em.” Na Mt 6.9-13 Jisas i tokim ol olsem, “Taim yupela i beten, yupela i ken tok olsem,
‘Papa, nem bilong yu
i mas i stap holi.
Kingdom bilong yu i mas i kam.
Na olgeta de yu ken givim mipela
kaikai inap bilong dispela de.
Na yu ken lusim
ol sin bilong mipela,
long wanem,
mipela i save lusim ol rong
ol arapela i bin mekim long mipela.
Na yu no ken larim ol traim
i kamap long mipela.’ ”
 
Na Jisas i tokim ol moa olsem, “Sapos wanpela man namel long yupela em i gat wanpela pren, na long biknait tru em i go na i tokim dispela pren olsem, ‘Pren, mi laik yu givim mi tripela bret. Wanpela wantok bilong mi em i wokabaut long rot na i kam kamap long haus bilong mi, na mi no gat kaikai bilong givim em.’ Na sapos dispela man i stap insait long haus em i bekim tok olsem, ‘Yu no ken givim hatwok long mi. Dua i pas pinis, na mi wantaim ol pikinini bilong mi, mipela i slip pinis. Mi no inap kirap na givim ol samting long yu.’ Orait olsem wanem? Mi Lu 18.1, 18.5 tokim yupela, papa bilong haus bai i kirap na givim pren bilong en olgeta samting em i sot long en. Tru, em bai i no ting olsem em i laik helpim pren bilong en, na em bai i mekim olsem. Nogat. Em bai i les tasol long harim pren i singaut planti, na em bai i kirap na givim ol samting long em. Olsem Mt 7.7, Mk 11.24, Jo 15.7, 1 Jo 3.22 na mi tokim yupela, yupela i mas prea na askim God long givim ol samting long yupela, na em bai i givim long yupela. Yupela i mas wok long painim samting, na bai yupela i lukim. Yupela i mas paitim dua, na God bai i opim long yupela. 10 Olgeta man i prea long God, ol i save kisim ol samting. Man i wok long painim samting, em i save lukim. Na man i paitim dua, God bai i opim dua long em.
11 “Sapos Mt 7.9-10 pikinini bilong wanpela bilong yupela em i askim papa long givim wanpela pis long em, ating papa bai i givim em wanpela snek nogut, a? Nogat. 12 Na sapos pikinini i askim papa long givim em wanpela kiau, ating papa bai i givim em wanpela binatang nogut, a? Em tu nogat. 13 Yupela papa i save mekim planti pasin nogut, tasol yupela i save tumas long givim ol gutpela samting long ol pikinini bilong yupela. Olsem na yupela i ken save tru, Papa bilong yupela i stap long heven em bai i amamas long givim Holi Spirit long ol man i askim em.”
Ol i tok Jisas i wok wantaim Belsebul
(Matyu 12.22-30 na Mak 3.20-27)
14 Jisas i rausim wanpela spirit nogut i stap long wanpela man na i mekim maus bilong en i pas. Spirit nogut i go pinis, orait dispela mauspas i toktok. Na ol manmeri i lukim na ol i kirap nogut. 15 Tasol Mt 9.34, 10.25, 12.24 sampela man i tok, “Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul, em hetman bilong ol spirit nogut.” 16 Na Mt 12.38, 16.1, Mk 8.11 sampela man i laik traim Jisas na ol i askim em long wokim wanpela mirakel olsem mak bilong soim ol olsem em i mekim wok bilong God. 17 Tasol Mt 12.25, Mk 3.24, Jo 2.25 Jisas i save long tingting bilong ol, na em i tokim ol olsem, “Sapos ol man bilong wanpela kantri i bruk tupela lain na ol i pait, orait dispela kantri bai i bagarap. Na sapos ol man bilong wanpela famili i birua na pait namel long ol yet, orait famili bai i bagarap. 18 Na sapos ol lain bilong Satan i bruk tupela lain na ol i birua long ol yet, orait olsem wanem bai em i gat strong bilong bosim ol samting? Yupela i tok, mi save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul. 19 Tasol sapos em i tru Belsebul i save helpim mi na mi rausim ol spirit nogut, orait husat i save helpim ol lain bilong yupela, na ol i rausim ol spirit nogut? Ol lain bilong yupela yet bai i soim yupela olsem dispela tok bilong yupela em i no stret. 20 Tasol Kis 8.19 sapos God yet i givim strong long mi na mi rausim ol spirit nogut, orait yupela i ken save, kingdom bilong God i kam pinis long yupela.
21 “Sapos wanpela strongpela man i holim bainat samting na i was gut long haus bilong en, orait olgeta samting bilong en bai i stap gut. 22 Tasol Kl 2.15 sapos wanpela man i strongpela moa em i kamap na i pait long dispela man na i winim em, orait em bai i kisim olgeta spia na bainat samting i bin mekim dispela man i stap strong. Na em bai i tilim olgeta samting bilong en i go long ol arapela man.
23 “Man Mt 12.30, Mk 9.40, Lu 9.50 i no pren bilong mi, em i save birua long mi. Na man i no helpim mi long bungim ol manmeri, em i save ranim ol i go nabaut.”
Spirit nogut i kam bek gen
(Matyu 12.43-45)
24 Jisas Mt 12.43 i tok moa olsem, “Sapos spirit nogut i lusim pinis wanpela man, orait spirit i save go nabaut long ples drai, bilong painim wanpela hap em i ken malolo long en. Tasol sapos em i no lukim wanpela gutpela hap, orait em bai i tok olsem, ‘Bai mi go bek long dispela haus bipo mi stap long en.’ 25 Na em bai i go na lukim dispela haus, ol i brumim pinis na bilasim pinis. 26 Olsem Mt 12.45, Jo 5.14, Hi 6.4, 2 Pi 2.20 na em bai i go kisim 7-pela arapela spirit ol i winim em long mekim pasin nogut. Na ol bai i go insait na i stap long dispela haus. Pastaim dispela man i stap nogut, tasol nau em bai i stap nogut moa yet.”
Wanem ol man i ken amamas tru?
27 Jisas Lu 1.28, 1.42, 1.48 i autim tok long taim bikpela lain manmeri i stap. Na wanpela meri i stap namel long ol em i singaut olsem, “Dispela meri i bin karim yu na i givim susu long yu, em i ken amamas.” 28 Tasol Mt 7.21, Lu 8.15, 8.21, Je 1.25 Jisas i tok, “Mobeta yumi tok olsem, ol man i harim tok bilong God na i bihainim, em ol i ken amamas.”
Sampela man i askim Jisas long wokim mirakel
(Matyu 12.38-42 na Mak 8.12)
29 Planti Mt 16.4, Mk 8.12 manmeri moa i wok long kam yet long Jisas, na Jisas i tokim ol olsem, “Ol manmeri bilong dispela taim ol i lain manmeri nogut. Ol i singaut long lukim wanpela mirakel o mak i soim olsem mi mekim wok bilong God. Tasol ol bai i no inap lukim wanpela mak. Nogat. Wanpela mak tasol bai ol i lukim, em mak bilong profet Jona. 30 Bipo Jna 1.17, 2.10, 3.4 Jona i kamap olsem mak God i bin soim long ol man bilong taun Ninive. Na olsem tasol Pikinini Bilong Man bai i stap olsem mak God i soim long ol manmeri bilong dispela taim. 31 Long 1 Kin 10.1-10, 2 Sto 9.1-12 de God i makim bilong kotim ol manmeri, kwin bilong hap bilong saut bai i sanap long kot na tokaut long pasin nogut bilong ol manmeri bilong dispela taim nau. Long wanem, dispela kwin i bin i stap long arere tru bilong graun, tasol em i kam bilong harim Solomon i autim gutpela save bilong em. Tasol i gat wanpela man i stap namel long yupela, em i winim tru Solomon. 32 Taim Jna 3.5 God i kotim ol manmeri, ol man bilong Ninive bai i sanap long kot na tokaut long pasin nogut bilong ol manmeri bilong dispela taim nau. Long wanem, ol Ninive i bin harim tok Jona i autim, na ol i tanim bel. Tasol i gat wanpela man i stap hia, em i winim tru Jona.”
Lait bilong bodi
(Matyu 5.15 na 6.22-23)
33 Jisas Mt 5.15, Mk 4.21, Lu 8.16 i tok moa olsem, “Ol man i no save laitim lam na putim i go daun insait long hul aninit long haus, o aninit long wanpela baket. Nogat. Ol i save putim antap long tebol, na ol man i kam insait ol i ken lukim dispela lait. 34 Ai Mt 6.22 bilong yu em i olsem lam bilong bodi bilong yu. Sapos ai bilong yu em i gutpela, orait lait bai i pulap long olgeta hap bodi bilong yu. Tasol sapos ai bilong yu em i nogut, orait bodi bilong yu em i tudak. 35 Olsem na yu mas was gut. Nogut dispela lait i stap insait long yu em i kamap tudak. 36 Sapos olgeta hap bilong bodi bilong yu i gat lait, na i no gat wanpela hap bilong en i tudak, orait bodi bilong yu bai i lait olgeta, olsem lait bilong lam i sutim yu.”
Ol Farisi na ol saveman bilong lo i save mekim pasin nogut
(Matyu 23.1-36 na Mak 12.38-40 na Luk 20.45-47)
37 Jisas Lu 7.36, 14.1 i autim tok pinis, orait wanpela Farisi i askim em long kam kaikai wantaim em. Olsem na Jisas i go insait long haus na i sindaun long tebol. 38 Na Mt 15.2, Mk 7.3 dispela Farisi i lukim em i sindaun kaikai na i no waswas pastaim, na em i tingting planti. 39 Tasol Mt 23.25, Mk 7.4, Ta 1.15 Bikpela i tokim em olsem, “Yupela Farisi, yupela i save klinim gut ausait bilong kap na plet. Tasol long insait, yupela i pulap long pasin bilong stil na olkain pasin nogut. 40 Yupela ol longlong man! Man i wokim ausait bilong ol samting, ating em i no wokim insait bilong ol tu? 41 Tasol Ais 58.7, Dan 4.27 ol samting i stap long insait, em yupela i mas givim long ol man i sot, bilong helpim ol. Yupela i mekim olsem na bai olgeta samting bilong yupela bai i stap klin.
42 “Tasol Wkp 27.30, Mt 23.23 yupela Farisi, yupela lukaut. Olgeta liklik sayor na kumu samting bilong gaden em yupela i save tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long God. Tasol yupela i save lusim stretpela pasin na pasin bilong laikim God. Mobeta yupela i strong long mekim ol dispela pasin na yupela i no lusim ol arapela lo tu.
43 “Yupela Mt 23.6-7, Mk 12.38-39 Farisi, yupela lukaut. Yupela i save laik long kisim ol namba wan ples bilong sindaun long ol haus lotu, na yupela i laikim tumas long ol manmeri i mas givim gude long yupela long ol ples bung.
44 “Yupela Sng 5.9, Mt 23.27 lukaut. Yupela i olsem ol matmat i stap hait insait long graun, na ol man i no save, na ol i wokabaut antap long ol, na ol i kamap doti long ai bilong God.”
45 Wanpela saveman bilong lo i harim dispela tok na em i tokim Jisas olsem, “Tisa, taim yu mekim dispela kain tok long ol Farisi, yu rabisim mipela tu.” 46 Na Mt 23.4 Jisas i tok, “Yupela saveman bilong lo, yupela tu i mas lukaut. Yupela i mekim pasin olsem yupela i kisim ol samting i gat bikpela hevi, na yupela i givim long ol man, na ol i hatwok tru long karim. Tasol yupela yet i no save putim wanpela pinga tasol bilong helpim ol long karim dispela ol hevi.
47 “Yupela Mt 23.29-31 lukaut. Ol tumbuna bilong yupela i bin kilim ol profet i dai, na yupela i save wokim ol matmat bilong ol dispela profet. 48 Long dispela pasin yupela i save soim ol man olsem yupela i orait long ol dispela pasin ol tumbuna i bin mekim. Long wanem, ol tumbuna i bin kilim ol profet i dai, na yupela i wokim ol matmat bilong ol.
49 “Gutpela na stretpela tingting bilong God em i bin tok olsem, ‘Mi bai salim ol profet na aposel i go long ol dispela man, na ol man bai i mekim nogut long sampela bilong ol na kilim ol i dai.’ 50 Olsem na asua bilong olgeta man i bin kilim i dai ol profet, stat long taim God i mekim kamap dispela graun na i kam inap long nau, dispela asua bai i stap long ol manmeri bilong dispela taim nau na ol bai i kisim hevi long dispela asua. 51 Ol Stt 4.8, 2 Sto 24.20-21 i bin kilim i dai ol profet, stat long Abel na i kam inap long Sekaraia, em dispela man ol i bin kilim i dai namel long alta na haus bilong God. Yes, mi tokim yupela, pe nogut bilong dispela olgeta pasin nogut, em bai i kamap long dispela lain manmeri nau i stap.
52 “Yupela Mt 23.13 saveman bilong lo, yupela lukaut. Yupela i rausim pinis ki bilong dua i go insait long ples bilong kisim save. Yupela yet i no laik i go insait long dispela ples, tasol taim ol arapela manmeri i laik i go insait na kisim save, yupela i pasim rot bilong ol.”
53 Orait Jisas i lusim dispela haus em i stap long en, na bihain ol saveman bilong lo wantaim ol Farisi ol i bel nogut tru long em na ol i wok long askim em long ol kain kain askim. 54 Ol Lu 20.20 i laik trikim em, bai em i bekim wanpela tok i no stret, na ol inap kotim em.

11:1: Lu 5.33

11:2: Mt 6.9-13

11:8: Lu 18.1, 18.5

11:9: Mt 7.7, Mk 11.24, Jo 15.7, 1 Jo 3.22

11:11: Mt 7.9-10

11:15: Mt 9.34, 10.25, 12.24

11:16: Mt 12.38, 16.1, Mk 8.11

11:17: Mt 12.25, Mk 3.24, Jo 2.25

11:20: Kis 8.19

11:22: Kl 2.15

11:23: Mt 12.30, Mk 9.40, Lu 9.50

11:24: Mt 12.43

11:26: Mt 12.45, Jo 5.14, Hi 6.4, 2 Pi 2.20

11:27: Lu 1.28, 1.42, 1.48

11:28: Mt 7.21, Lu 8.15, 8.21, Je 1.25

11:29: Mt 16.4, Mk 8.12

11:30: Jna 1.17, 2.10, 3.4

11:31: 1 Kin 10.1-10, 2 Sto 9.1-12

11:32: Jna 3.5

11:33: Mt 5.15, Mk 4.21, Lu 8.16

11:34: Mt 6.22

11:37: Lu 7.36, 14.1

11:38: Mt 15.2, Mk 7.3

11:39: Mt 23.25, Mk 7.4, Ta 1.15

11:41: Ais 58.7, Dan 4.27

11:42: Wkp 27.30, Mt 23.23

11:43: Mt 23.6-7, Mk 12.38-39

11:44: Sng 5.9, Mt 23.27

11:46: Mt 23.4

11:47: Mt 23.29-31

11:51: Stt 4.8, 2 Sto 24.20-21

11:52: Mt 23.13

11:54: Lu 20.20