Sapta 15
Lo bilong God em i winim tok bilong ol tumbuna
(Mak 7.1-13)
Long dispela taim sampela Farisi na saveman bilong lo ol i lusim Jerusalem na ol i kam long Jisas. Na ol i askim em olsem, “Olsem Mk 7.5, Lu 11.38 wanem na ol disaipel bilong yu ol i save brukim lo ol tumbuna i bin givim long yumi? Taim ol i laik kaikai, ol i no save wasim han.”* Han bilong ol disaipel i no doti tru na ol i kaikai. Nogat. Ol Juda i save pret, nogut ol i bin holim wanpela samting i doti long ai bilong God, na ol yet i bin kamap doti. Olsem na ol i gat lo bilong wasim han na kamap klin gen long ai bilong God, na bihain ol i ken kaikai.
Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Olsem wanem na yupela i save bihainim pasin bilong yupela yet, na yupela i brukim lo bilong God? God Kis 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16 i tok, ‘Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol,’ na ‘Man i mekim tok nogut long papa o mama bilong en, em i mas i dai.’ Tasol yupela i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i gat mani samting bilong helpim papa o mama bilong en, tasol em i tokim tupela, “Mi makim dispela pinis bilong givim long God,” orait dispela man i no mas tingting long papa na mekim gut long em.’ Long dispela pasin yupela i save daunim tok bilong God na litimapim pasin yupela i bin kisim long ol tumbuna.
“Yupela i man bilong giaman. Profet Aisaia i bin makim tru pasin bilong yupela taim em i tok olsem, ‘Ol Ese 33.31 Ais 29.13 dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi. Ol Kl 2.18-22, Ta 1.14 i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’ ”
Jisas i tok long samting i save mekim man i doti
(Mak 7.14-23)
10 Orait Jisas i singautim ol manmeri i kam long em, na em i tokim ol olsem, “Yupela harim na tingim gut. 11 Samting Mt 12.34, Ap 10.15, Ro 14.14, 14.17, 1 Ti 4.4, Ta 1.15 i go insait long maus bilong wanpela man, em i no save mekim man i kamap doti. Nogat. Tasol samting maus i autim, em tasol i mekim man i doti.”
12 Bihain ol disaipel i kam tokim Jisas olsem, “Ating yu save olsem ol Farisi i harim dispela tok bilong yu na ol i bel nogut?”
13 Na Jo 15.2, 1 Ko 3.7 Jisas i bekim tok olsem, “Papa bilong mi i stap long heven em i gat gaden. Na olgeta samting em yet i no bin planim, bai em i kamautim wantaim ol rop bilong ol. 14 Yupela Ais 9.16, Mal 2.8, Mt 23.16, Lu 6.39, Ro 2.19 i no ken wari long ol dispela man. Ol i olsem ol aipas, na ol i laik soim rot long ol arapela. Tasol sapos aipas i soim rot long narapela aipas, orait tupela wantaim bai i pundaun long hul.”
15 Na Pita i askim Jisas olsem, “Inap yu autim as bilong dispela tok piksa yu bin givim long ol manmeri, na mipela i ken harim?” 16 Na Jisas i tok, “Olsem wanem? Yupela tu i no klia yet? 17 Ating yupela i no save, olgeta samting i go insait long maus, em i save go long bel, na bel i save rausim i go daun long smolhaus? 18 Tasol Mt 12.34, Je 3.6 samting maus i autim, dispela i save kamap long tingting. Na dispela samting i save mekim man i doti. 19 Mi Stt 8.21, Snd 6.14, Jer 17.9, Mt 12.34, Mk 7.21 tok long olkain samting i save kamap long tingting bilong man, em ol samting olsem, ol tingting nogut na pasin bilong kilim man i dai na olkain pasin pamuk na pasin bilong bagarapim marit na pasin bilong stil na pasin bilong tok giaman long kot na pasin bilong tok nogut long ol arapela. 20 Ol dispela pasin i save mekim man i doti long ai bilong God. Tasol man i kaikai na i no wasim han pastaim, dispela pasin i no mekim em i doti.”
Meri bilong Kenan em i bilip tru long Jisas
(Mak 7.24-30)
21 Orait Jisas i lusim dispela ples na i go long hap bilong taun Tair na Saidon. 22 Na wanpela meri bilong lain Kenan i save stap long dispela hap, em i kam na i singaut olsem, “Bikpela, yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi. Spirit nogut i bagarapim tru pikinini meri bilong mi.” 23 Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em. Na ol disaipel bilong en i kam long em na ol i tokim em olsem, “Dispela meri em i singaut singaut na i bihainim yumi i kam. Yu salim em i go.”
24 Na Mt 10.5-6, Ap 3.25-26, Ro 15.8 Jisas i bekim tok olsem, “God i bin salim mi i kam long ol lain bilong Israel tasol, bilong helpim ol dispela sipsip i lus.” 25 Tasol meri i kam klostu long Jisas na i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na i tok, “Bikpela, yu mas helpim mi.” 26 Na Jisas i bekim tok bilong en olsem, “Nogut yumi kisim kaikai bilong ol pikinini na tromoi i go long ol dok.” Jisas i no laik daunim dispela meri. Nogat. Tasol em i laik bai gutnius i mas i go long ol Israel pastaim, na bihain ol arapela lain i ken harim. Olsem na Jisas i mekim dispela tok piksa. Ol pikinini i makim ol Israel na ol dok i makim ol arapela lain. Tasol Jisas i lukim bilip bilong dispela meri na em i helpim em. 27 Tasol meri i tok, “Bikpela, yu tok tru. Tasol ol dok i save kisim ol hap kaikai i pundaun aninit long tebol bilong ol papa bilong ol.” 28 Jisas Mt 8.10, 8.13 i harim dispela tok na em i bekim tok olsem, “Meri, bilip bilong yu em i bikpela tru. Samting yu laik i mas kamap long yu, em i ken kamap.” Na long dispela taim stret, pikinini meri bilong en i kamap orait gen.
Jisas i mekim orait planti sikman
29 Orait Jisas i lusim dispela ples na i wokabaut i go long arere bilong raunwara Galili. Na em i go antap long maunten na i sindaun. 30 Na planti lain manmeri i kam long em. Na ol i bringim ol lek nogut na ol aipas na ol bun krungut na ol mauspas na planti arapela sikman tu, na ol i putim klostu long lek bilong Jisas. Na em i mekim ol i kamap orait. 31 Na Mk 7.37 ol manmeri i lukim ol mauspas i toktok na ol bun krungut i kamap orait na ol lek nogut i wokabaut na ol aipas i lukluk, na ol i tingting planti. Na ol i litimapim nem bilong God bilong Israel.
Jisas i givim kaikai long 4,000 man
(Mak 8.1-10)
32 Jisas Mt 14.14 i singautim ol disaipel bilong en i kam, na em i tokim ol olsem, “Mi sori long dispela ol manmeri. Ol i stap wantaim mi inap tripela de pinis na ol i no gat kaikai. Mi no laik bai ol i stap hangre na mi salim ol i go. Nogut ai bilong ol i raun na ol i pundaun long rot.” 33 Na ol disaipel i tokim em, “Dispela hap i no gat man. Bai yumi kisim planti bret we na givim kaikai long kain bikpela lain olsem?” 34 Na Jisas i askim ol, “Yupela i gat hamas bret i stap?” Na ol i tok, “Mipela i gat 7-pela bret na ol wan wan liklik pis.”
35 Orait na Jisas i tokim ol manmeri na ol i sindaun long graun. 36 Na em i kisim dispela 7-pela bret na ol pis, na em i tenkyu long God, na em i brukim na givim long ol disaipel. Na ol disaipel i givim long ol manmeri. 37 Na olgeta i kaikai na i pulap. Na ol i bungim ol liklik hap kaikai i stap yet na pulapim 7-pela basket. 38 Ol man i kaikai i olsem 4,000 man. Na ol i no kaunim ol meri na pikinini. 39 Na Jisas i salim ol manmeri i go, na em i kalap long bot na i go long hap bilong Magadan.

15:2: Mk 7.5, Lu 11.38

*15:2: Han bilong ol disaipel i no doti tru na ol i kaikai. Nogat. Ol Juda i save pret, nogut ol i bin holim wanpela samting i doti long ai bilong God, na ol yet i bin kamap doti. Olsem na ol i gat lo bilong wasim han na kamap klin gen long ai bilong God, na bihain ol i ken kaikai.

15:4: Kis 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16

15:8: Ese 33.31

15:8: Ais 29.13

15:9: Kl 2.18-22, Ta 1.14

15:11: Mt 12.34, Ap 10.15, Ro 14.14, 14.17, 1 Ti 4.4, Ta 1.15

15:13: Jo 15.2, 1 Ko 3.7

15:14: Ais 9.16, Mal 2.8, Mt 23.16, Lu 6.39, Ro 2.19

15:18: Mt 12.34, Je 3.6

15:19: Stt 8.21, Snd 6.14, Jer 17.9, Mt 12.34, Mk 7.21

15:24: Mt 10.5-6, Ap 3.25-26, Ro 15.8

15:26: Jisas i no laik daunim dispela meri. Nogat. Tasol em i laik bai gutnius i mas i go long ol Israel pastaim, na bihain ol arapela lain i ken harim. Olsem na Jisas i mekim dispela tok piksa. Ol pikinini i makim ol Israel na ol dok i makim ol arapela lain. Tasol Jisas i lukim bilip bilong dispela meri na em i helpim em.

15:28: Mt 8.10, 8.13

15:31: Mk 7.37

15:32: Mt 14.14