Sapta 21
Pasin bilong lukautim ol wokboi nating
(Lo 15.12-18)
Na Bikpela i skruim tok olsem, “Yupela i mas givim ol dispela lo long ol Israel. Sapos Wkp 25.39-46 yupela i baim wanpela wokboi nating bilong lain bilong yupela ol Israel yet, orait em bai i mekim wok bilong yupela inap long 6-pela yia. Na long namba 7 yia, yupela i mas lusim em i go. Na em i no ken givim sampela mani long yupela pastaim. Nogat tru. Sapos em i no marit yet long taim em i kamap wokboi, orait em wanpela tasol i ken i go. Tasol sapos em i marit pastaim, orait taim em i lusim yupela, em i ken kisim meri bilong en i go wantaim em. Sapos bos bilong en i bin givim meri long em na meri i karim ol pikinini, orait dispela meri wantaim ol pikinini bai i stap long bos bilong em. Na man tasol i ken lusim dispela wok. Tasol sapos dispela wokboi i tok, ‘Mi laikim tumas bosman bilong mi, na mi laikim tumas meri na ol pikinini bilong mi, na mi no laik lusim ol,’ orait bosman bilong en i mas kisim em i go long haus bilong God. Na wokboi i mas sanap long dua o long pos bilong dua, na bos i mas kisim nil na mekim hul long yau bilong wokboi. Na bai em i stap wokboi nating bilong dispela man inap em i dai.
“Sapos wanpela man i salim pikinini meri bilong en olsem wokmeri nating, orait long namba 7 yia bos i no inap larim dispela meri i lusim wok olsem em i save mekim long wokboi. Sapos man i baim dispela meri olsem wokmeri nating, na pastaim em i laik maritim em, tasol bihain em i no laikim meri, orait em i mas larim papa bilong meri i baim em bek gen. Dispela man i no bin mekim stretpela pasin long dispela meri, olsem na em i no ken larim ol man bilong narapela kantri i baim em. Sapos em i tingting long givim dispela meri long pikinini man bilong en, orait em i mas mekim gut long em, olsem em i save mekim long pikinini meri bilong em yet. 10 Sapos bosman i maritim narapela meri, orait em i mas wok yet long lukautim gut dispela wokmeri em i bin maritim pastaim. Em i mas givim em kaikai na klos na em i mas slip wantaim em, olsem em i save mekim bipo. 11 Na sapos em i no mekim dispela tripela samting long meri, orait em i mas lusim meri i go na meri i no ken givim sampela mani long em.”
Ol lo bilong stretim pait
12 Na Wkp 24.17 Bikpela i tok moa olsem, “Sapos wanpela man i paitim strong narapela man na dispela man i dai pinis, orait yupela i mas kilim i dai dispela man i bin paitim em. 13 Na Nam 35.10-34, Lo 19.1-13, Jos 20.1-9 sapos em i no tingting long kilim dispela man, tasol mi larim em i bagarap nating long han bilong dispela man na i dai, orait man i bin paitim em i ken ranawe i go long wanpela ples mi bai makim bilong yupela, na bai em i stap gut. 14 Tasol sapos wanpela man i belhat long narapela man na i ting long kilim em i dai, na sapos bihain em i mekim olsem, orait yupela i mas kilim em yet i dai. Maski em i ran i go long alta bilong mi na i ting em bai i stap gut, yupela i mas kisim em i go long narapela hap na kilim em i dai.
15 “Wanem man i paitim papa o mama bilong en, orait yupela i mas kilim em i dai.
16 “Na Lo 24.7 sapos wanpela man i stilim wanpela wantok, bilong mekim em i stap wokboi nating bilong en, o bilong larim arapela man i baim em, orait yupela i mas kilim i dai dispela man i bin mekim olsem.
17 “Wanem Wkp 20.9, Mt 15.4, Mk 7.10 man i kros long papa o mama na i tok bai God i ken bagarapim em, orait yupela i mas kilim dispela man i dai.
18-19 “Sapos tupela man i kros na wanpela man i brukim han na paitim narapela man o paitim em long ston, tasol em i no kilim em i dai, orait yupela i no ken bekim rong bilong dispela man. Tasol sapos dispela man i bin kisim bagarap, em i mas i stap long bet, na bihain em inap i kirap na holim stik na wokabaut, orait dispela man i bin paitim em, em i mas bekim mani long em. Dispela mani i mas inapim pe bilong olgeta de em i bin lusim wok. Na man i bin paitim em i mas lukautim em inap long taim em i orait gen.
20 “Sapos wanpela man i kisim stik na paitim wokboi o wokmeri nating bilong en, na wokboi o wokmeri i dai long dispela taim stret, orait yupela i mas mekim save long dispela bosman. 21 Tasol sapos dispela man o meri i stap inap wanpela o tupela de samting, na bihain em i dai, orait yupela i no ken mekim save long bos bilong en. Long wanem, wokboi o wokmeri i samting bilong dispela man yet.
22 “Sapos sampela man i pait na wanpela man i paitim meri i gat bel na pikinini i bagarap na meri i karim nogut, tasol mama i no bagarap, orait man i bin paitim em i mas bekim mani bilong stretim rong olsem man bilong meri bai i tokim em. Tasol kot i mas tok orait pastaim long mak bilong dispela mani, na bihain man bilong meri i ken kisim. 23 Tasol sapos meri i kisim bagarap, orait yupela i mas bekim wankain pasin long man i paitim em. Sapos meri i dai pinis, orait yupela i mas kilim dispela man i dai. 24 Na Wkp 24.19-20, Lo 19.21, Mt 5.38 sapos ai o tit o han o lek i bagarap, orait bekim wankain pasin tasol long en. 25 Na sapos em i kukim skin bilong meri long paia o em i bagarapim skin bilong meri na sua i kamap o em i givim kanda long meri, orait yupela i mas mekim wankain pasin long dispela man.
26 “Sapos wanpela man i paitim wokboi o wokmeri bilong en long ai na ai i bagarap, orait em i no ken i stap wokboi o wokmeri bilong em moa. Dispela man i mas lusim em i go, olsem pe bilong bagarapim ai. 27 Na sapos em i paitim wokboi o wokmeri na kamautim tit bilong en, orait em i mas lusim em long dispela wok, olsem pe bilong tit.”
Pasin bilong stretim rong bulmakau i mekim
28 Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos bulmakau i kilim i dai wanpela man o meri long kom bilong en, orait yupela i mas kilim i dai dispela bulmakau. Tasol yupela i no ken kaikai mit bilong en. Na yupela i no ken kotim papa bilong bulmakau. 29 Tasol sapos dispela bulmakau i save sutim ol manmeri, na ol man i bin tok strong long papa bilong en, na papa bilong bulmakau i no bin banisim, orait yupela i mas mekim pasin olsem. Sapos dispela bulmakau i kilim i dai wanpela man o meri, orait yupela i mas kilim bulmakau na papa bilong en tu. 30 Sapos kot i tok, orait em i ken givim mani long ol lain bilong dispela man o meri i bin dai, bilong bekim rong bilong bulmakau na bilong baim bek em yet. Olsem na bai em i no inap i dai. 31 Sapos bulmakau i kilim pikinini man o pikinini meri, orait yupela i mas bihainim wankain lo tasol. 32 Sapos bulmakau i kilim i dai wanpela wokboi o wokmeri nating, orait papa bilong bulmakau i mas givim 300 kina long bosman bilong wokboi o wokmeri, na yupela i mas tromoi ston long dispela bulmakau na kilim em i dai.
33 “Sapos wanpela man i rausim samting i karamapim wanpela hul long graun, o sapos em i wokim bikpela hul na i no karamapim, na wanpela bulmakau o wanpela donki i pundaun long en na i dai, 34 orait dispela man i bin wokim hul em i mas baim papa bilong animal. Na em yet i ken kisim dispela abus. 35 Sapos bulmakau bilong wanpela man i kilim i dai bulmakau bilong narapela man, orait tupela i mas larim narapela man i baim dispela bulmakau i stap yet. Na tupela i mas kisim dispela mani na mit bilong bulmakau i bin dai, na tilim long tupela yet. 36 Tasol sapos dispela bulmakau i save pait, na papa bilong en i no banisim gut, orait em i mas bekim narapela bulmakau long papa bilong bulmakau i bin dai. Tasol em yet i ken kisim dispela bulmakau i bin dai pinis.”

21:2: Wkp 25.39-46

21:12: Wkp 24.17

21:13: Nam 35.10-34, Lo 19.1-13, Jos 20.1-9

21:16: Lo 24.7

21:17: Wkp 20.9, Mt 15.4, Mk 7.10

21:24: Wkp 24.19-20, Lo 19.21, Mt 5.38