Sapta 4
Olkain tok giaman i paulim tingting bilong ol manmeri
Holi 2 Ti 3.1, 1 Pi 1.20, 2 Pi 2.1, 3.3, 1 Jo 2.18, Ju 1.18, KTH 9.20, 16.14 Spirit i tok klia olsem, long dispela taim i laik kamap bihain sampela man bai i lusim bilip bilong ol, long wanem, ol bai i putim yau long tok bilong ol spirit bilong giaman na ol spirit nogut na bihainim tok bilong ol. Ol man bilong giaman bai i autim dispela tok giaman long ol manmeri. Tingting bilong ol dispela man i paul tru, na ol i no pilim moa sin bilong ol. Ol Stt 9.3, Ro 14.6, 1 Ko 8.8, 10.30-31, Kl 2.20-21, Hi 13.4 dispela man bai i tambuim ol manmeri long ol i no ken marit na ol bai i tambuim ol long ol i no ken kaikai olkain kaikai God i bin wokim bilong yumi ol manmeri i bilip long em na i save long tok tru bilong em, yumi ken kisim na kaikai na tenkyu long God. Yumi Stt 1.31, Ap 10.15, Ro 14.14, 14.20, 1 Ko 10.25, Ta 1.15 save, olgeta samting God i wokim, ol i gutpela tasol, na yumi no ken lukim ol i olsem samting nogut. Nogat. Yumi mas tenkyu long God na kisim. Tok bilong God wantaim prea bilong yumi i save mekim ol dispela kaikai samting i kamap olsem samting bilong God stret.
Timoti i mas i stap gutpela wokman bilong Krais
Sapos yu givim dispela tok long ol brata, orait yu bai stap gutpela wokman bilong Krais Jisas. Na bai yu kisim bikpela strong long ol gutpela tok yumi bilip long en na long olgeta gutpela save yu bin kisim na bihainim. Tasol 1 Ti 1.4, 6.20, 2 Ti 2.16, 2.23, Hi 5.14 yu mas givim baksait long olkain rabis na kranki stori sampela lain i save autim. Yu mas lain gut long pasin bilong God. Yu Sng 37.4, Mt 6.33, Ro 8.28, Kl 2.23, 1 Ti 6.6 save, sapos yumi laik mekim bodi bilong yumi i kamap strong, na yumi save trening oltaim, dispela bai i helpim yumi liklik. Tasol sapos yumi trening long mekim pasin bilong God i kamap strong long yumi, dispela bai i helpim yumi moa yet. Em inap long helpim yumi long dispela laip nau yumi stap long en, na long laip yumi bai kisim bihain tu. Dispela 1 Ti 1.15 tok em i tru olgeta, na em inap long olgeta man i harim na bilipim.* Yumi no save, em i laik tok wanem tok em i tru olgeta, em tok i stap long lain 8 o tok i stap long lain 10. 10 God Sng 36.6, 1 Ko 4.11-12, 1 Ti 2.3-4 bilong i stap oltaim, em i man bilong kisim bek olgeta manmeri, na em i kisim bek tru yumi manmeri i bilip long em. Yumi bilip tru long em na yumi wetim em i mekim gut tru long yumi, olsem na olgeta taim yumi save mekim hatwok tru.
11 Yu mas givim dispela tok long ol manmeri, na skulim ol long bihainim. 12 Ol 1 Ko 16.11, Ta 2.7, 2.15, 1 Pi 5.3 i lukim yu i yangpela liklik, tasol ol i no ken ting yu man nating. Nogat. Yu mas mekim ol gutpela pasin tasol, bai ol Kristen i ken lukim pasin bilong yu na bihainim. Yu mas mekim gutpela pasin long tok bilong yu na long wokabaut bilong yu na long pasin bilong laikim tru ol arapela na long pasin bilong bilip na long pasin bilong i stap klin tru long ai bilong God. 13 Sapos mi no inap i kam hariap, orait yu mas wok yet long ritim buk bilong God long ol manmeri na long autim as bilong tok long ol na long skulim ol gut long pasin God i laikim. 14 Yu Ap 6.6, 8.17, 13.3, 19.6, 1 Ti 1.18, 2 Ti 1.6 no ken slek long mekim wok long dispela strong God i bin givim yu olsem presen long taim ol hetman bilong sios i putim han antap long yu, na wanpela man i bin autim tok profet long pasin bilong yu. 15 Oltaim 1 Ti 5.22 yu mas lukautim gut ol dispela wok bilong yu. Yu mas wok hat long mekim olgeta dispela wok i kamap gut, na bai olgeta manmeri i lukim pasin bilong yu yet i kamap gutpela tru. 16 Yu Ap 20.28, Ro 11.14, 1 Ko 9.22, Je 5.20 mas was gut long ol pasin bilong yu yet na long wok yu mekim bilong skulim ol manmeri. Na sapos yu strong long mekim olsem, orait long wok bilong yu God bai i kisim bek yu yet, na em bai i kisim bek ol manmeri i save harim tok bilong yu.

4:1: 2 Ti 3.1, 1 Pi 1.20, 2 Pi 2.1, 3.3, 1 Jo 2.18, Ju 1.18, KTH 9.20, 16.14

4:3: Stt 9.3, Ro 14.6, 1 Ko 8.8, 10.30-31, Kl 2.20-21, Hi 13.4

4:4: Stt 1.31, Ap 10.15, Ro 14.14, 14.20, 1 Ko 10.25, Ta 1.15

4:7: 1 Ti 1.4, 6.20, 2 Ti 2.16, 2.23, Hi 5.14

4:8: Sng 37.4, Mt 6.33, Ro 8.28, Kl 2.23, 1 Ti 6.6

4:9: 1 Ti 1.15

*4:9: Yumi no save, em i laik tok wanem tok em i tru olgeta, em tok i stap long lain 8 o tok i stap long lain 10.

4:10: Sng 36.6, 1 Ko 4.11-12, 1 Ti 2.3-4

4:12: 1 Ko 16.11, Ta 2.7, 2.15, 1 Pi 5.3

4:14: Ap 6.6, 8.17, 13.3, 19.6, 1 Ti 1.18, 2 Ti 1.6

4:15: 1 Ti 5.22

4:16: Ap 20.28, Ro 11.14, 1 Ko 9.22, Je 5.20