Sapta 6
Ol i makim 7-pela man bilong helpim ol aposel
Long Ap 2.41, 4.35, 5.14, 9.29 dispela taim namba bilong ol disaipel i kamap planti moa. Na ol disaipel i save tok Grik, ol i gat kros long ol disaipel i save tok Aram.* Tok Aram em tok ples bilong ol manmeri bilong distrik Juda na Galili. Em i wankain liklik olsem tok Hibru. Ol i tok olsem, “Long olgeta de yupela i save helpim ol manmeri i sot long kaikai samting, tasol yupela i no save helpim ol meri bilong mipela, man bilong ol i dai pinis.” Olsem na ol 12-pela aposel i singautim olgeta disaipel i kam, na ol i tokim ol olsem, “Sapos mipela i lusim wok bilong autim tok bilong God na mipela i wok long tilim kaikai, em i no stret. Olsem Lo 1.13, Ap 1.21, 16.2, 1 Ti 3.7 na ol brata, yupela i mas painim 7-pela man namel long yupela, ol i gat gutpela nem namel long ol manmeri, na Holi Spirit i pulap long ol, na ol i gat gutpela save. Na yumi ken putim ol dispela man bilong lukautim dispela wok. Tasol mipela yet i ken wok oltaim long beten na long helpim ol manmeri long tok bilong God.”
Olgeta Ap 8.5 manmeri ol i laikim dispela tok bilong ol aposel. Na ol i makim Stiven, em man i gat strongpela bilip, na Holi Spirit i pulap long em. Na ol i makim Filip na Prokorus na Nikanor na Timon na Parmenas na Nikolas. Nikolas em i man bilong Antiok, na em i no wanpela Juda, tasol em i bihainim lotu bilong ol. Ol Ap 13.3, 14.23 i sanapim ol dispela man long ai bilong ol aposel, na ol aposel i beten na i putim han antap long ol bilong makim ol bilong mekim dispela wok.
Na Jo 12.42, Ap 2.41, 12.24, 16.5, Kl 1.6 tok bilong God i go nabaut long olgeta hap. Na planti manmeri moa i kamap disaipel long Jerusalem. Na planti pris tu ol i bihainim tok bilong God na ol i bilip.
Ol Juda i kotim Stiven
God Ap 2.43 i helpim tru Stiven na i givim strong long em, olsem na Stiven i save wokim ol kain kain bikpela mirakel namel long ol manmeri. Tasol 2 Ti 1.15 sampela man i kirap na ol i pait long toktok wantaim Stiven. Ol i man bilong wanpela haus lotu bilong ol Juda, ol i kolim haus lotu bilong ol friman. Dispela ol friman, bipo ol i bin i stap wokboi nating bilong ol arapela man, tasol ol i kamap fri pinis. Ol i man bilong taun Sairini na taun Aleksandria na bilong tupela provins Silisia na Esia. 10 Na Ais 54.17, Lu 21.15, Ap 5.39 Holi Spirit i givim gutpela save tru long Stiven, olsem na ol dispela man i no inap winim tok bilong em. 11 Olsem Mt 26.59-61 na ol i hait na grisim sampela man long tok giaman olsem, “Mipela i bin harim Stiven i mekim tok nogut long Moses na long God.” 12 Na long dispela pasin ol i kirapim bel bilong ol manmeri na bilong ol hetman na ol saveman bilong lo. Na ol i go long Stiven na holimpas em, na ol i bringim em i go long kaunsil. 13 Na Jer 26.11 ol i sanapim sampela man bilong sutim tok giaman long em. Ol dispela man i tok olsem, “Oltaim oltaim dispela man i save mekim tok nogut long haus bilong God na long lo bilong em. 14 Mipela i bin harim em i tok olsem, ‘Dispela man Jisas bilong Nasaret bai i bagarapim dispela haus na senisim ol pasin bipo Moses i bin givim yumi.’ ” 15 Na olgeta man i sindaun long kaunsil, ol i lukluk strong long Stiven, na ol i lukim pes bilong en i lait olsem pes bilong wanpela ensel.

6:1: Ap 2.41, 4.35, 5.14, 9.29

*6:1: Tok Aram em tok ples bilong ol manmeri bilong distrik Juda na Galili. Em i wankain liklik olsem tok Hibru.

6:3: Lo 1.13, Ap 1.21, 16.2, 1 Ti 3.7

6:5: Ap 8.5

6:6: Ap 13.3, 14.23

6:7: Jo 12.42, Ap 2.41, 12.24, 16.5, Kl 1.6

6:8: Ap 2.43

6:9: 2 Ti 1.15

6:9: Dispela ol friman, bipo ol i bin i stap wokboi nating bilong ol arapela man, tasol ol i kamap fri pinis.

6:10: Ais 54.17, Lu 21.15, Ap 5.39

6:11: Mt 26.59-61

6:13: Jer 26.11