Sapta 4
Ol i kalabusim Pita wantaim Jon
Pita Lu 22.4, 22.52 wantaim Jon i toktok yet long ol manmeri, na ol pris na ol Sadyusi wantaim kepten bilong ol man i save was long tempel,* Kepten bilong tempel em i wanpela pris. Em i save bosim ol Livai i wok olsem plisman insait long banis bilong tempel. ol i kamap. Ol Mt 22.23, Ap 23.8 i save, tupela i autim tok long ol manmeri olsem, Jisas i kirap pinis long matmat, na olgeta man i dai pinis, ol tu bai i kirap. Olsem na ol i gat bikpela kros long tupela na ol i holimpas tupela na ol i laik kotim tupela. Tasol klostu san i laik i go daun, olsem na ol i kalabusim tupela inap long tumora. Tasol Ap 2.41 planti manmeri i harim tok pinis na ol i bilip long Jisas. Na namba bilong ol manmeri i bilip long en i go inap olsem 5,000.
Ol i kotim Pita na Jon
long ai bilong ol kaunsil
Long de bihain ol bikman bilong ol Juda, wantaim ol hetman na ol saveman bilong lo, ol i bung long Jerusalem. Ol dispela lain i bung, em ol kaunsil bilong ol Juda. Ol i gat wok bilong bosim sindaun bilong ol Juda. Hetpris Anas na Kaiafas na Jon na Aleksander na olgeta man bilong lain bilong hetpris ol i bung wantaim ol. Ol Mt 21.23, Ap 7.27 i sanapim Pita na Jon long ai bilong ol, na ol i askim tupela olsem, “Yupela i kisim wanem kain strong na yupela i mekim dispela samting? Yupela i mekim long nem bilong husat?”
Orait Mt 10.19-20 Holi Spirit i pulap long Pita, na em i tokim ol olsem, “Yupela bikman bilong Israel, na yupela hetman, ating nau yupela i laik askim mitupela long mitupela i bin helpim wanpela man lek nogut. Na ating yupela i laik save, dispela man i kamap gutpela olsem wanem. 10 Sapos Ap 2.24, 3.6, 3.13-16 olsem, orait yupela olgeta i mas save, na olgeta lain Israel tu ol i mas save, long nem bilong Jisas Krais bilong Nasaret, dispela man lek nogut i bin kamap orait na nau em i sanap long ai bilong yupela. Yupela i bin nilim Jisas long diwai kros, Ol kaunsil tasol i bin tokim namba wan gavman Pailat long kilim Jisas i dai. Lukim Luk 22.66—23.5. Na taim Jisas i dai pinis, ol i no laik bai ol manmeri i bilip long em. tasol God i kirapim em bek long matmat. 11 Jisas Sng 118.22, Ais 28.16, Mt 21.42 em i ‘dispela ston yupela ol kamda i bin ting em i nogut na yupela i bin rausim. Tasol nau em i kamap nambawan ston bilong strongim banis bilong haus.’ 12 I Mt 1.21, Ap 10.43 no gat narapela man i inap kisim bek yumi. Nogat. Long nem bilong Jisas wanpela tasol yumi olgeta manmeri bilong graun inap i stap gut. Em wanpela tasol God i bin makim bilong kisim bek yumi.”
13 Ol bikman i save, Pita wantaim Jon i no bin skul. Tupela i man nating tasol. Tasol ol i lukim tupela i tokaut strong na i no pret, olsem na ol i tingting planti. Na ol i save, bipo tupela i stap wantaim Jisas. 14 Na ol i lukim dispela man, bodi bilong en i orait pinis, em i sanap wantaim tupela. Olsem na ol i no gat wanpela tok bilong bekim long tupela.
15 Orait ol bikman i tokim ol long lusim haus kaunsil na i go ausait. Ol i go pinis, na ol man i paitim toktok olsem, 16 “Bai Jo 11.47, Ap 3.9-10 yumi mekim wanem long dispela tupela man? Tupela i wokim wanpela mirakel, na olgeta manmeri long Jerusalem i save pinis long en. Yumi no inap haitim. 17 Tasol nogut dispela tok i go nabaut moa yet long ol manmeri. Olsem na yumi mas tok strong long tupela, na tupela i no ken autim tok moa long dispela nem long ol arapela man.” 18 Orait Ap 5.28, 5.40 ol i singautim tupela na ol i tambuim tupela long tupela i no ken mekim wanpela tok moa long nem bilong Jisas, na tupela i no ken skulim ol manmeri long dispela nem.
19 Tasol Ap 5.29 Pita wantaim Jon i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i ting wanem pasin i stret long ai bilong God? Mitupela i mas bihainim tok bilong God o mitupela i mas bihainim tok bilong yupela? Yupela yet i ken skelim. 20 Tasol Ap 1.8, 22.15, 1 Jo 1.1-3 mitupela i no inap pasim maus. Mitupela i mas autim tok long olgeta samting mitupela i bin lukim na harim.”
21 Orait ol kaunsil i givim sampela strongpela tok moa long tupela, na ol i lusim tupela i go, long wanem, ol i pret long ol manmeri. Olgeta manmeri i ting long dispela samting God i bin mekim na ol i wok long litimapim nem bilong en. Olsem na ol bikman i no gat rot bilong mekim save long tupela. 22 Dispela man, tupela i wokim mirakel na mekim em i kamap orait, em i winim 40 krismas pinis.
Ol i prea long kisim strong
bilong autim tok bilong Jisas
23 Ol kaunsil i lusim Pita na Jon pinis, orait tupela i go bek long ol wanlain bilong tupela, na tupela i tokim ol long olgeta tok bilong ol bikpris wantaim ol hetman. 24 Ol Kis 20.11, Neh 9.6, Sng 146.6 i harim pinis, orait olgeta i wanbel na i beten wantaim long God olsem, “Bikpela, yu bin wokim skai na graun na solwara na olgeta samting i stap long en. 25 Bipo Sng 2.1-2 Holi Spirit bilong yu i bin givim wanpela tok long tumbuna bilong mipela, em wokman bilong yu, Devit. Na Devit i bin tok olsem,
‘Bilong wanem olgeta lain manmeri
ol i belhat tumas?
Bilong wanem ol dispela manmeri
i pasim tok nating
bilong mekim ol pasin nogut?
26 Ol king bilong olgeta hap graun
ol i redi long pait.
Na ol hetman i bung wantaim
bilong daunim Bikpela,
na bilong daunim dispela man
em i makim
bilong kisim bek
ol manmeri bilong en.’
27 “Tru Mt 27.1-2, Mk 15.1, Lu 23.1, 23.7-11, Jo 18.28-29, Ap 3.13 tumas, Herot na Pontius Pailat wantaim ol man bilong ol arapela lain na ol Israel, ol i bin bung wantaim long dispela taun bilong daunim Jisas, dispela wokman bilong yu yet, bipo yu makim em long mekim wok bilong yu. 28 Taim Ap 2.23, 3.18 ol i mekim dispela samting, ol i bin bihainim tingting na laik bilong yu tasol. Long strong bilong yu, bipo yet yu bin pasim tok long ol dispela samting i mas kamap. 29 Orait Ap 9.27, 13.46, 19.8, Ef 6.19 Bikpela, yu mas tingting nau long olgeta tok ol i mekim bilong pretim mipela, na yu mas helpim mipela ol wokboi bilong yu. Olsem na bai mipela i ken strong tru long autim tok bilong yu, na mipela i no ken pret. 30 Na yu ken putim han bilong yu long ol sikman na mekim ol i orait gen, na yu ken wokim ol kain kain mirakel long nem bilong Jisas, em wokman bilong yu yet.”
31 Ol Ap 2.4, 4.29, 16.26 i beten pinis, na dispela haus ol i bung long en em i guria. Na Holi Spirit i pulap long ol, na ol i autim tok bilong God. Ol i tokaut strong na ol i no pret.
Olgeta manmeri i helpim ol arapela
32 Olgeta Ap 2.44-45, 2 Ko 13.11, 1 Pi 3.8 manmeri i bilip long Jisas, ol i wanbel na ol i gat wanpela tingting tasol. I no gat wanpela man i lukim wanpela samting bilong en na i tok olsem, “Dispela samting em i bilong mi stret.” Nogat. Olgeta samting bilong ol i bilong olgeta wantaim. 33 Ol Ap 1.8, 1.22, 2.45-47 aposel ol i wok long autim tok long Bikpela Jisas i kirap bek, na tok bilong ol i gat bikpela strong. Na God i gat bikpela laik long helpim ol dispela manmeri, na em i mekim gut tru long ol. 34 I Ap 2.45 no gat wanpela man namel long ol em i sot long kaikai samting. Olgeta man i gat graun o haus, ol i save salim long ol arapela man na ol i kisim mani long dispela. Na ol i save bringim dispela mani i kam, 35 na givim long ol aposel. Na ol aposel i save tilim long ol manmeri i sot long ol samting.
36 I Ap 11.22-26, 13.2-3 gat wanpela man i stap, nem bilong en Josep. Ol aposel i bin givim narapela nem Barnabas long em. Nem Barnabas em i wankain olsem dispela tok, “Man bilong strongim bel.” Barnabas em i wanpela Livai, na em i man bilong ailan Saiprus. 37 Em i salim wanpela hap graun bilong en long narapela man. Na mani em i kisim, em i bringim i kam na givim long ol aposel.

4:1: Lu 22.4, 22.52

*4:1: Kepten bilong tempel em i wanpela pris. Em i save bosim ol Livai i wok olsem plisman insait long banis bilong tempel.

4:2: Mt 22.23, Ap 23.8

4:4: Ap 2.41

4:5: Ol dispela lain i bung, em ol kaunsil bilong ol Juda. Ol i gat wok bilong bosim sindaun bilong ol Juda.

4:7: Mt 21.23, Ap 7.27

4:8: Mt 10.19-20

4:10: Ap 2.24, 3.6, 3.13-16

4:10: Ol kaunsil tasol i bin tokim namba wan gavman Pailat long kilim Jisas i dai. Lukim Luk 22.6623.5. Na taim Jisas i dai pinis, ol i no laik bai ol manmeri i bilip long em.

4:11: Sng 118.22, Ais 28.16, Mt 21.42

4:12: Mt 1.21, Ap 10.43

4:16: Jo 11.47, Ap 3.9-10

4:18: Ap 5.28, 5.40

4:19: Ap 5.29

4:20: Ap 1.8, 22.15, 1 Jo 1.1-3

4:24: Kis 20.11, Neh 9.6, Sng 146.6

4:25: Sng 2.1-2

4:27: Mt 27.1-2, Mk 15.1, Lu 23.1, 23.7-11, Jo 18.28-29, Ap 3.13

4:28: Ap 2.23, 3.18

4:29: Ap 9.27, 13.46, 19.8, Ef 6.19

4:31: Ap 2.4, 4.29, 16.26

4:32: Ap 2.44-45, 2 Ko 13.11, 1 Pi 3.8

4:33: Ap 1.8, 1.22, 2.45-47

4:34: Ap 2.45

4:36: Ap 11.22-26, 13.2-3