Song 146
Ol i litimapim nem bilong God, em Helpim bilong ol
Litimapim nem
bilong Bikpela.
Mi yet mi mas litimapim
nem bilong em.
Olgeta taim mi stap long graun
bai mi litimapim nem bilong em.
Bai mi mekim song
bilong litimapim nem
bilong God bilong mi
inap long taim mi dai.
 
Ol king na ol man bilong graun
i no inap kisim bek yu.
Olsem na nogut yu bilip long ol.
Taim ol i dai
ol i tanim i kamap graun gen.
Na long dispela taim
ol i no inap mekim
olgeta samting
ol i bin tok long mekim.
 
Sapos wanpela man i bilip
long God bilong Jekop
bai em i helpim em,
na sapos dispela man
i pas wantaim God,
Bikpela bilong em,
orait em i ken amamas.
God Sng 115.15, 117.2, Ap 4.24, 14.15 i bin mekim kamap
heven na graun na solwara
na olgeta samting i stap long en.
Na oltaim God i save bihainim
olgeta promis bilong em.
Bikpela i save helpim ol manmeri
i stap nogut aninit long ol birua.
Na em i save givim kaikai
long ol manmeri i hangre.
 
Bikpela i save pinisim kalabus
bilong ol man i stap long kalabus.
Na em i save mekim ol aipas
i lukluk gen,
na i save pinisim hevi
bilong ol man hevi i daunim ol.
Bikpela i save laikim tru
ol stretpela manmeri bilong en.
Em i save lukautim
ol man bilong narapela ples
i stap long graun bilong yumi.
Na em i save helpim ol meri,
man bilong ol i dai pinis,
na ol pikinini,
papa bilong ol i dai pinis.
Tasol em i save paulim ol samting
ol man nogut i laik mekim.
 
10 Bikpela bai i stap king
oltaim oltaim.
Yupela ol manmeri bilong Saion,
God bilong yupela
bai i stap king oltaim oltaim.
 
Litimapim nem bilong Bikpela!

146:6: Sng 115.15, 117.2, Ap 4.24, 14.15