Song 145
Song bilong litimapim nem bilong God
Devit i raitim dispela song, em song bilong litimapim nem bilong God.
God na King bilong mi,
bai mi tokaut
long biknem bilong yu.
Na oltaim oltaim
bai mi tok tenkyu long yu.
Olgeta de bai mi tenkyu long yu.
Na oltaim oltaim
bai mi litimapim nem bilong yu.
 
Bikpela i gat biknem
na yumi mas litimapim
biknem bilong em moa yet.
Em i antap tru
na yumi no inap save olgeta
long biknem bilong en.
Tingting bilong yumi i sot.
 
God, ol lain manmeri i stap nau
bai ol i tokaut long ol arapela lain
i kamap bihain
long ol samting yu mekim
na bai ol i litimapim
nem bilong yu.
Na bai ol i stori
long ol bikpela wok yu bin mekim.
Ol man bai i tok
long strong bilong yu,
na long yu bikpela king tru.
Na mi yet bai mi tingting
long ol gutpela gutpela wok
bilong yu.
Bai ol manmeri i stori
long ol strongpela wok
yu bin mekim,
na bai mi tokaut long yu
i gat biknem tru.
Ol bai i stori
long ol gutpela pasin bilong yu
na ol bai i singim song
long marimari bilong yu.
 
Bikpela Nam 14.18, Sng 103.8 i save laikim yumi tumas
na i save marimari long yumi.
Em i no save kros kwiktaim
na oltaim em i save sori
long yumi.
Em i save mekim gutpela pasin
long olgeta manmeri
na em i save marimari
long olgeta samting
em i bin wokim.
 
10 Bikpela, olgeta samting
yu bin wokim
bai i litimapim nem bilong yu.
Na ol manmeri bilong yu
bai i tenkyu long yu.
11 Bai ol i tok long biknem bilong yu
i stap long olgeta ples yu bosim,
na bai ol i stori
long bikpela strong bilong yu.
12 Olsem na bai olgeta manmeri
i ken save long ol bikpela wok
yu bin mekim.
Na ol i ken save olsem
yu stap strongpela king,
na nem bilong yu i bikpela tru.
13 Yu bai i stap king
na bosim olgeta lain manmeri
oltaim oltaim.
 
God i save bihainim
ol promis bilong en.
Em i no save lusim wanpela.
Em i save mekim
ol gutpela samting tasol
bilong helpim yumi.
14 Em i save helpim
olgeta manmeri i gat hevi
na em i save litimapim
olgeta manmeri
ol arapela man i daunim ol.
15 Olgeta samting i gat laip
i save lukluk i go long em
na em i save givim kaikai long ol
taim ol i hangre.
16 Em i save givim kaikai samting
long olgeta
inap long ol i stap gut.
17 God i save bihainim stretpela pasin
na em i save marimari long yumi
long olgeta samting
em i mekim.
18 Wanem ol manmeri i save bel tru
na i singaut long em,
em i save stap klostu long ol.
19 Wanem ol manmeri
i save pret long em,
em i save givim ol samting long ol.
Na em i save harim krai bilong ol
na kisim bek ol.
20 Em i save was gut long ol manmeri
i save laikim em tru.
Tasol em bai i bagarapim
ol manmeri
i save mekim pasin nogut.
 
21 Bai mi litimapim
nem bilong Bikpela oltaim.
Na yupela olgeta samting
em i bin wokim,
yupela tu i mas litimapim
nem bilong en oltaim oltaim.

145:8: Nam 14.18, Sng 103.8