Song 144
King i tenkyu long God i helpim em long winim pait
Devit i raitim dispela song.
Mi litimapim nem
bilong God.
Em i strong long lukautim mi.
Em i save skulim mi gut
long pasin bilong pait,
na em i save mekim mi
i redi long pait.
Em i wasman bilong mi
na em i save banisim mi oltaim.
Na em i ples hait
na man bilong kisim bek mi.
Mi save bilip strong long em
na em i save mekim mi i stap gut.
Em i putim ol arapela lain manmeri
i stap aninit long mi.
 
Bikpela, Jop 7.17-18, Sng 8.4 mipela manmeri
i wanem samting
na yu save tingting long mipela?
Mipela i olsem samting nating.
Olsem wanem na yu save wari
long mipela?
Mipela i olsem win
i kamap wanpela taim tasol
long maus.
Mipela i stap sotpela taim tasol,
olsem tewel
san i save mekim i kamap
na i lus kwiktaim.
Bikpela, opim skai na kam daun.
Putim han bilong yu long ol maunten
na bai bikpela smok i kamap.
Mekim lait bilong klaut i kamap
na rausim ol birua i go nabaut.
Sutim ol spia bilong yu
na mekim ol i ranawe.
Putim han bilong yu i kam daun
na pulim mi i kam antap,
na bai mi lusim
bikpela wara i daun tumas,
na yu ken kisim bek mi
long han
bilong ol arapela lain manmeri.
Ol dispela man i no save tok tru,
ol i save giaman tasol
na mekim tok tru antap.
 
God, nau bai mi kirapim
nupela song long yu.
Bai mi paitim gita
na singim song long yu.
10 Yu save helpim ol king i winim pait,
na yu kisim bek mi Devit,
wokman bilong yu.
11 Kisim bek mi
long han bilong ol birua
i save mekim nogut tru long mi.
Na kisim bek mi
long han bilong ol arapela lain.
Ol i no save tok tru.
Ol i save giaman tasol
na mekim tok tru antap.
 
12 Mipela i laik
bai ol yangpela pikinini man
bilong mipela
i ken kamap strong
olsem ol diwai.
Na mipela i laik bai ol pikinini meri
i ken kamap gutpela
olsem ol gutpela piksa
i save bilasim banis
bilong bikpela haus bilong king.
13 Mipela i laik bai ol gaden
i ken karim planti kaikai
na ol haus kaikai i ken pulap tru.
Na bai ol sipsip i ken karim
ol pikinini moa moa yet.
14 Na bai ol bulmakau
i ken karim planti pikinini
na i no gat pikinini i kamap nogut
na i no gat wanpela bai i dai.
Mipela i no laik
bai wanpela man o meri
i mas krai long hevi na pen
long ol rot bilong mipela.
 
15 Lain Sng 33.12 manmeri i kisim
kain gutpela samting olsem,
ol i ken amamas.
Na ol manmeri i putim Bikpela
i stap God bilong ol,
ol tu i ken amamas.

144:3: Jop 7.17-18, Sng 8.4

144:15: Sng 33.12