Song 147
Bikpela bilong yumi i gat biknem na i gat olgeta strong
Litimapim nem
bilong Bikpela!
I gutpela long yumi singim song
na litimapim nem
bilong God bilong yumi.
Em i gutpela na stretpela pasin
long yumi litimapim
biknem bilong em.
Bikpela i sanapim Jerusalem gen
na i bringim i kam bek
ol manmeri
ol birua i bin kisim ol i go kalabus.
Em Sng 51.17, Ais 57.15, 61.1, Lu 4.18 i save mekim orait ol manmeri,
hevi i bagarapim tingting bilong ol
na ol i pilim nogut.
Na em i pasim ol sua bilong ol.
 
Em Stt 15.5, Ais 40.26 i makim pinis
namba bilong ol sta,
na em i save kolim nem
bilong ol sta wan wan.
Bikpela bilong yumi i gat biknem
na i gat olgeta strong.
Yumi no inap makim save bilong en.
Em i save litimapim ol man
i save daunim bel bilong ol yet,
tasol em i save
krungutim strong tru
ol manmeri nogut.
 
Singim ol song bilong litimapim
nem bilong Bikpela.
Paitim gita na mekim musik
long God bilong yumi.
Em i save mekim ol klaut
i kamap long skai,
na salim ren i kam daun
na mekim gras i kamap
nabaut long ol maunten.
Em i save givim kaikai
long olgeta abus,
na taim ol yangpela kotkot
i singaut
em i save givim kaikai long ol.
 
10 Bikpela Sng 33.16-18, Hos 1.7 i no save amamas
long ol strongpela hos
na ol strongpela soldia. Nogat.
11 Em i save amamas long ol manmeri
i save pret long em,
na long ol manmeri i save bilip
long em i save sori long ol oltaim.
 
12 Yupela ol Jerusalem,
litimapim nem bilong Bikpela!
Yes, yupela ol Saion,
litimapim nem
bilong God bilong yupela.
13 Em i save strongim ol dua
bilong banis bilong yu, Jerusalem,
na em i save mekim gut tru
long ol manmeri bilong yu.
14 Em i save lukautim
graun bilong yupela,
na mekim gutpela wit tru
i kamap long gaden
na yupela i kaikai na i pulap.
 
15 Sapos em i mekim wanpela tok,
orait wantu tasol
dispela tok i kam daun
long graun.
16 Em i save salim planti ais
i kam daun
na i karamapim graun.
17 Em i save salim planti ren ais
inap olsem wesan bilong nambis.
Na em i mekim ples i kamap kol tru
na i no gat man inap sakim kol.
18 Orait bihain em i tok gen
na ais i kamap wara.
Em i kirapim win
na win i mekim wara i ran.
 
19 Em i givim tok bilong em
long Jekop.
Ol dispela tok na lo
em i givim long ol Israel.
20 Em i no save mekim olsem
long ol arapela lain.
Ol i no save ol lo bilong en.
Yumi litimapim
nem bilong Bikpela!

147:3: Sng 51.17, Ais 57.15, 61.1, Lu 4.18

147:4: Stt 15.5, Ais 40.26

147:10: Sng 33.16-18, Hos 1.7