Sapta 4
Satan i traim Jisas
(Matyu 4.1-11 na Mak 1.12-13)
Holi Spirit i pulap long Jisas, na Jisas i lusim wara Jordan na i go bek. Na Holi Spirit i kisim em i go long ples i no gat man. Jisas Kis 34.28, 1 Kin 19.8 i stap long ples i no gat man inap long 40 de, na Satan i traim em.
Long dispela taim Jisas i no kaikai na em i hangre. Na Satan i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” Tasol Lo 8.3 Jisas i bekim tok bilong en olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol.’ ”
Orait na Satan i bringim em i go antap, na wantu em i soim Jisas olgeta strongpela kantri bilong dispela graun. Na Mt 28.18, Jo 12.31, 14.30, KTH 13.2, 13.7 Satan i tokim em olsem, “Bai mi givim yu strong bilong bosim olgeta dispela kantri, na bai yu gat biknem tru. Olgeta dispela samting ol i bilong mi pinis. Na sapos mi laik givim long wanpela man, orait mi ken givim. Sapos yu brukim skru na lotu long mi, orait bai mi givim yu dispela olgeta samting.” Tasol Lo 6.13-14, 10.20 Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Yu mas aninit long God, Bikpela bilong yu, na yu mas lotu long em wanpela tasol.’ ”
Na Satan i bringim Jisas i go long Jerusalem na i putim em antap tru long tempel. Na em i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu kalap i go daun. 10 Long Sng 91.11 wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Em bai i tokim ol ensel bilong en long ol i mas lukautim yu na was gut long yu.’ 11 Na Sng 91.12 ‘Ol bai i karim yu long han bilong ol, nogut wanpela ston i sutim lek bilong yu.’ ” 12 Na Lo 6.16, 1 Ko 10.9 Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Yu no ken traim strong bilong God, Bikpela bilong yu.’ ”
13 Satan Hi 2.18, 4.15 i traim Jisas long ol kain kain traim pinis, orait em i lusim Jisas na i wetim narapela taim.
Jisas i go long Galili na em i stat long mekim wok long strong bilong Holi Spirit
(Sapta 4.14—9.50)
Jisas i statim wok long Galili
(Matyu 4.12-17 na Mak 1.14-15)
14 Long strong bilong Holi Spirit, Jisas i go bek long distrik Galili. Na ol manmeri i stap long olgeta dispela hap, ol i harim tok olsem Jisas i kam i stap long Galili. 15 Oltaim em i wok long skulim ol manmeri long ol haus lotu bilong ol. Na olgeta manmeri i litimapim nem bilong em.
Ol Nasaret i belhat long Jisas
(Matyu 13.53-58 na Mak 6.1-6)
16 Jisas Mt 2.23, Mk 6.1, Ap 13.14, 17.2 i go long Nasaret. Taim em i pikinini yet, em i stap long dispela taun, na em i bin kamap bikpela long en. Long de Sabat em i go insait long haus lotu, olsem em i save mekim oltaim. Em i sanap bilong ritim tok bilong God, 17 na Ais 61.1-2 ol i givim buk bilong profet Aisaia long em. Em i opim buk, na em i painim dispela hap i gat tok olsem, 18 “Spirit Ais 61.1-2 bilong Bikpela i kam i stap long mi, long wanem, Bikpela yet i kapsaitim wel long het bilong mi bilong makim mi bilong i go bringim gutpela tok bilong en long ol rabisman. Na em i salim mi i kam long tokaut long ol man i stap long kalabus long ol i ken lusim kalabus na i go fri, na long tokaut long ol man i aipas long ol i ken lukluk gen. Em i salim mi i kam long pinisim hevi bilong ol man, ol arapela i wok long daunim na mekim nogut long ol. 19 Na em i salim mi long tokaut olsem, taim i kamap pinis bilong Bikpela i laik mekim gut long ol manmeri bilong en.”
20 Jisas i pasim buk na i givim bek long man i gat wok bilong lukautim ol buk, na em i sindaun. Na olgeta manmeri i stap long haus lotu ol i lukluk long Jisas tasol.
21 Orait na em i tokim ol olsem, “Dispela tok bilong buk bilong God yupela i harim pinis, nau tasol em i kamap tru.” 22 Na Sng 45.2, Mt 13.54, Mk 6.2, Lu 3.23, Jo 6.42 ol i litimapim nem bilong em, na ol i tingting planti long ol gutpela tok em i autim. Tasol ol i tok, “Yumi save, dispela man em i pikinini bilong Josep. Olsem wanem na em inap mekim olkain tok olsem?”
23 Na Mt 4.13, Jo 2.12 Jisas i tokim ol olsem, “Ating yupela bai i kisim dispela tok ol manmeri i save mekim na autim long mi, ‘Dokta, yu mas mekim orait skin bilong yu yet.’ Na bai yupela i tok, ‘Mipela i harim pinis tok long ol samting yu bin mekim long Kaperneam. Orait nau yu mas mekim ol wankain samting hia long as ples bilong yu.’ ”* As bilong dispela tok bilong dokta i mas mekim orait skin bilong em yet, em i olsem. Man i tok long em inap mekim wanpela kain wok, em i mas mekim long ai bilong ol manmeri, na bai ol i bilipim tok bilong en. Long lain 18 na 19 Jisas i bin tok long ol bikpela wok God i bin givim em. Olsem na Jisas i ting ol manmeri bai i tok, ol i laik lukim em i wokim ol mirakel pastaim, na bai ol i bilipim tok bilong en. 24 Na Jo 4.44 em i tok, “Mi tok tru long yupela, ol man i no save harim tok bilong wanpela profet long as ples bilong en. 25 Mi 1 Kin 17.1, 17.7, 1 Kin 18.1 tok tru tumas long yupela, long taim bilong Elaija, planti meri i stap long Israel, na man bilong ol i dai pinis. Long dispela taim skai i pas olgeta, na i no gat ren inap long 3 yia na 6 mun. Na bikpela hangre i kamap long olgeta hap. 26 Tasol 1 Kin 17.8-16 God i no salim Elaija i go long wanpela meri bilong Israel. Nogat. Em i salim em i go long taun Sarefat tasol long hap bilong biktaun Saidon, long wanpela meri, man bilong en i dai pinis. 27 Olsem 2 Kin 5.1-14 tu long taim bilong profet Elisa planti man i stap long Israel, ol i gat sik lepra. Tasol namel long ol i no gat wanpela man sik bilong en i pinis. Nogat. Naman bilong kantri Siria em tasol.”
28 Olgeta man i stap long haus lotu ol i harim dispela tok, na ol i belhat nogut tru. 29 Na ol i kirap na ol i rausim Jisas i go ausait long taun. Dispela taun bilong ol i stap antap long wanpela maunten. Na ol i bringim em i go antap long wanpela ples nogut i stap long dispela maunten, na ol i laik tromoi em i go daun. 30 Tasol Jo 8.59, 10.39 em i lusim ol na wokabaut namel long ol na em i go pinis.
Jisas i rausim spirit nogut long wanpela man
(Mak 1.21-28)
31 Orait Mt 4.13, Mk 1.21, Lu 4.23 Jisas i go daun long Kaperneam, na em i stap long dispela taun bilong distrik Galili. Na long olgeta de Sabat em i save skulim ol manmeri. 32 Na Mt 7.28-29, Jo 7.46, Ta 2.15 ol i harim tok bilong en na ol i kirap nogut tru, long wanem, em i skulim ol olsem man i gat namba.
33 Wanpela Mt 8.29, Mk 1.23, Lu 8.28 taim wanpela man i stap long haus lotu, em i gat spirit nogut i stap long en. Na em i singaut bikmaus tru olsem, 34 “E, Lu 1.35, 4.41, Jo 6.69 Jisas bilong Nasaret, yu kam bilong mekim wanem long mipela? Ating yu kam bilong bagarapim mipela? Mi save long yu. Yu dispela gutpela stretpela man i kam long God yet.”
35 Tasol Jisas i krosim dispela spirit nogut na i tokim em olsem, “Yu pasim maus na yu lusim dispela man.” Na dispela spirit nogut i mekim dispela man i pundaun long graun namel long ol, na bihain spirit i lusim em, na i no bagarapim em. 36 Na olgeta manmeri i kirap nogut, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Olaman, em wanem kain tok? Em i givim tok long ol spirit nogut olsem man i gat namba na i gat strong. Na ol i save harim tok bilong en, na ol i lusim man na i go.” 37 Na ol stori bilong ol samting Jisas i mekim, ol i go nabaut long olgeta hap bilong dispela distrik.
Jisas i mekim orait mama bilong meri bilong Pita
(Matyu 8.14-15 na Mak 1.29-31)
38 Jisas i kirap na i lusim dispela haus lotu, na em i go insait long haus bilong Saimon. Mama bilong meri bilong Saimon em i gat sik, na skin bilong en i hat nogut tru. Na ol i askim Jisas long helpim em. 39 Orait Jisas i go sanap klostu long em na i tok strong long sik i mas lusim dispela meri. Na sik i lusim em, na wantu dispela meri i kirap na i redim kaikai bilong ol.
Jisas i mekim orait planti manmeri
(Matyu 8.16-17 na Mak 1.32-34)
40 Long taim san i laik i go daun, orait ol man wantok bilong ol i gat ol kain kain sik, ol i bringim ol dispela sikman i kam long Jisas. Em i putim han bilong en antap long dispela olgeta manmeri wan wan, na em i mekim ol i orait. 41 Na Mt 8.29, Mk 1.25, 1.34, 3.11-12 em i mekim ol spirit nogut i lusim planti manmeri. Na taim ol i lusim ol manmeri, ol spirit nogut i save singaut olsem, “Yu Pikinini Bilong God.” Tasol em i krosim ol na em i tambuim ol long ol i no ken toktok, long wanem, ol i save, em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
Jisas i raun long sampela taun
(Mak 1.35-39)
42 Long moningtaim tru Jisas i lusim taun na em i go long wanpela hap i no gat man. Na ol manmeri i painim em, na taim ol i lukim em ol i laik pasim em, bai em i no ken lusim ol na i go. 43 Tasol Lu 8.1 em i tokim ol olsem, “Mi mas autim gutnius bilong kingdom bilong God long ol arapela taun tu. God i salim mi na mi kam bilong mekim dispela wok.” 44 Na Mt 4.23 em i raun long distrik Judia na i autim tok long ol haus lotu.

4:2: Kis 34.28, 1 Kin 19.8

4:4: Lo 8.3

4:6: Mt 28.18, Jo 12.31, 14.30, KTH 13.2, 13.7

4:8: Lo 6.13-14, 10.20

4:10: Sng 91.11

4:11: Sng 91.12

4:12: Lo 6.16, 1 Ko 10.9

4:13: Hi 2.18, 4.15

4:16: Mt 2.23, Mk 6.1, Ap 13.14, 17.2

4:17: Ais 61.1-2

4:18: Ais 61.1-2

4:22: Sng 45.2, Mt 13.54, Mk 6.2, Lu 3.23, Jo 6.42

4:23: Mt 4.13, Jo 2.12

*4:23: As bilong dispela tok bilong dokta i mas mekim orait skin bilong em yet, em i olsem. Man i tok long em inap mekim wanpela kain wok, em i mas mekim long ai bilong ol manmeri, na bai ol i bilipim tok bilong en. Long lain 18 na 19 Jisas i bin tok long ol bikpela wok God i bin givim em. Olsem na Jisas i ting ol manmeri bai i tok, ol i laik lukim em i wokim ol mirakel pastaim, na bai ol i bilipim tok bilong en.

4:24: Jo 4.44

4:25: 1 Kin 17.1, 17.7, 1 Kin 18.1

4:26: 1 Kin 17.8-16

4:27: 2 Kin 5.1-14

4:30: Jo 8.59, 10.39

4:31: Mt 4.13, Mk 1.21, Lu 4.23

4:32: Mt 7.28-29, Jo 7.46, Ta 2.15

4:33: Mt 8.29, Mk 1.23, Lu 8.28

4:34: Lu 1.35, 4.41, Jo 6.69

4:41: Mt 8.29, Mk 1.25, 1.34, 3.11-12

4:43: Lu 8.1

4:44: Mt 4.23