Sapta 13
Tupela wel animal i kamap
Na Dan 7.2-3, 7.7, KTH 12.3, 17.3, 17.7-12 mi lukim wanpela wel animal i kamap long solwara. Em i gat 7-pela het na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 10-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol kom bilong en. Long ol het bilong en ol nem i stap, na as bilong ol dispela nem em ol kain kain pasin bilong tok bilas long God. Dispela Dan 7.4-6, KTH 12.4, 12.9, 16.10 wel animal nau mi lukim, em i olsem bikpela wel pusi ol i kolim lepat, na lek bilong en i olsem lek bilong bea, na maus bilong en i olsem maus bilong laion. Na dispela snek i givim strong bilong em yet long dispela wel animal. Em i mekim em i stap king olsem em yet, na em i givim bikpela strong long em. I KTH 13.12-14, 17.8 luk olsem ol i bin sutim wanpela het bilong dispela wel animal na kilim em i dai. Tasol dispela sua nogut em i drai pinis, na i orait gen. Na olgeta manmeri ol i kirap nogut long lukim dispela wel animal, na ol i bihainim em. Ol KTH 18.18 manmeri i save olsem traipela snek i bin givim strong bilong em yet long dispela wel animal, olsem na ol i lotuim dispela snek. Na ol i lotuim wel animal tu, na ol i tok olsem, “Husat em i wankain olsem dispela wel animal? Husat inap long pait long em?”
Orait KTH 11.2, 12.6 Dan 7.8, 7.25, 11.36 God i larim dispela wel animal na em i bikmaus nabaut na i tok bilas long God. Na em i gat strong bilong mekim dispela pasin inap long 42 mun. Olsem KTH 12.12 na em i opim maus bilong en na em i tok bilas long God. Em i tok nogut long nem bilong God na long ples bilong God na long ol lain bilong God i stap long heven. Na Dan 7.21, KTH 11.7, 11.18, 12.17, 17.15 God i larim em na em i pait long ol manmeri bilong God, na em i winim pait na i daunim ol. Na em i kisim strong bilong bosim ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. Olgeta Kis 32.32, Sng 69.28, Dan 12.1, Fl 4.3, KTH 3.5, 5.6, 17.8, 20.12-15, 21.27 manmeri long graun, nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip long taim God i no mekim graun i kamap yet, ol bai i lotu long dispela wel animal. Dispela buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, bipo ol i bin kilim em i dai.
Man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok. 10 Sapos Ais 33.1, Jer 15.2, 43.11, Mt 26.52, KTH 14.12 God i makim wanpela man bilong i go long kalabus, orait em i mas i go long kalabus. Na sapos em i makim wanpela man bilong ol i kilim em i dai long bainat, orait ol bai i kilim em i dai long bainat. Na taim dispela kain pasin i kamap, orait ol manmeri bilong God i mas i stap strong na holimpas bilip bilong ol.
11 Orait KTH 11.7 mi lukim narapela wel animal i kirap insait long graun na i kam antap. Long het bilong en tupela kom i kamap olsem ol kom bilong pikinini sipsip, na toktok bilong en em i olsem toktok bilong wanpela bikpela snek. 12 Long taim dispela namba 2 wel animal em i stap wantaim namba wan wel animal, em i kisim olgeta strong bilong namba wan wel animal. Na em i wok strong long mekim graun wantaim ol manmeri i stap long graun ol i lotu long dispela namba wan wel animal, em i bin kisim sua nogut inap long kilim em i dai, tasol dispela sua em i drai pinis. 13 Namba Lo 13.1-3, 1 Kin 18.24-39, 2 Kin 1.10-12, Mt 24.24, 2 Te 2.9 2 wel animal em i wokim ol kain kain bikpela mirakel. Wanpela kain mirakel em i olsem. Long ai bilong ol manmeri em i mekim paia i lusim heven na i kam daun long graun. 14 God Lo 13.1, 13.4, 2 Te 2.9-10, KTH 12.9, 19.20 i larim em i wokim ol kain kain mirakel long ai bilong namba wan wel animal, na long dispela pasin em i giamanim ol manmeri bilong graun. Em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas wokim piksa bilong dispela wel animal, bilong litimapim nem bilong en. Em dispela wel animal bipo bainat i bin kilim em, tasol em i stap laip yet.” 15 Na Dan 3.4-6, KTH 16.2, 19.20, 20.4 God i larim em na em i givim win bilong laip long piksa bilong wel animal, na dispela piksa i mekim toktok. Na sapos sampela man i no laik lotu long piksa bilong wel animal, orait em i gat strong bilong kilim ol i dai.
16 Orait KTH 14.9, 19.20, 20.4 namba 2 wel animal i tok na ol i putim wanpela mak long han sut na long pes bilong olgeta manmeri, maski ol i manmeri nating o ol i gat nem, na maski ol i gat planti mani o ol i stap rabis, na maski ol i stap fri o ol i wokboi na wokmeri nating. 17 Na KTH 14.9-11, 15.2, 16.2, 19.20, 20.4 sapos man i no gat dispela mak bilong nem bilong wel animal o sapos em i no gat namba bilong nem bilong en, orait em i no inap baim samting long ol arapela manmeri na ol i no inap baim samting long em. 18 Man KTH 15.2, 17.9, 21.17 i gat gutpela tingting, em inap save gut long dispela samting. Man i gat save, em i mas kaunim gut namba bilong wel animal. Dispela namba em i namba bilong wanpela man, na namba bilong dispela man em 666.* Long taim ol i raitim tok Hibru na tok Grik bipo, ol i no gat ol namba. Ol wan wan leta i stap olsem ol namba bilong ol. Leta ‘a’ em i olsem namba 1, na leta ‘b’ em i olsem namba 2, na i go olsem. Olsem na sapos yu raitim nem bilong wanpela man, yu inap lukim ol leta bilong dispela nem na bungim ol namba ol i makim. Ol saveman i gat kain kain tingting long as bilong dispela namba 666. Tasol planti saveman i ting Jon i laik tok long Sisar Nero, em wanpela king bilong Rom i bin mekim nogut long ol Kristen.

13:1: Dan 7.2-3, 7.7, KTH 12.3, 17.3, 17.7-12

13:2: Dan 7.4-6, KTH 12.4, 12.9, 16.10

13:3: KTH 13.12-14, 17.8

13:4: KTH 18.18

13:5: KTH 11.2, 12.6

13:5: Dan 7.8, 7.25, 11.36

13:6: KTH 12.12

13:7: Dan 7.21, KTH 11.7, 11.18, 12.17, 17.15

13:8: Kis 32.32, Sng 69.28, Dan 12.1, Fl 4.3, KTH 3.5, 5.6, 17.8, 20.12-15, 21.27

13:10: Ais 33.1, Jer 15.2, 43.11, Mt 26.52, KTH 14.12

13:11: KTH 11.7

13:13: Lo 13.1-3, 1 Kin 18.24-39, 2 Kin 1.10-12, Mt 24.24, 2 Te 2.9

13:14: Lo 13.1, 13.4, 2 Te 2.9-10, KTH 12.9, 19.20

13:15: Dan 3.4-6, KTH 16.2, 19.20, 20.4

13:16: KTH 14.9, 19.20, 20.4

13:17: KTH 14.9-11, 15.2, 16.2, 19.20, 20.4

13:18: KTH 15.2, 17.9, 21.17

*13:18: Long taim ol i raitim tok Hibru na tok Grik bipo, ol i no gat ol namba. Ol wan wan leta i stap olsem ol namba bilong ol. Leta ‘a’ em i olsem namba 1, na leta ‘b’ em i olsem namba 2, na i go olsem. Olsem na sapos yu raitim nem bilong wanpela man, yu inap lukim ol leta bilong dispela nem na bungim ol namba ol i makim. Ol saveman i gat kain kain tingting long as bilong dispela namba 666. Tasol planti saveman i ting Jon i laik tok long Sisar Nero, em wanpela king bilong Rom i bin mekim nogut long ol Kristen.