Sapta 13
1-2 “Sapos wanpela profet o wanpela man bilong autim as bilong driman i kamap na i laik pulim yupela i go lotu long ol giaman god yupela i no bin lotu long ol bipo, na sapos em i promis bai ol kain kain mirakel i kamap bilong makim tok bilong en i tru, orait yupela i no ken harim dispela tok. Maski sapos ol mirakel i kamap olsem em i bin tok, yupela i no ken harim tok bilong en. God, Bikpela bilong yumi, i larim em i traim yupela tasol, bai em i ken lukim yupela i laikim tru Bikpela bilong yumi long bel na tingting bilong yupela o nogat. Yupela i mas aninit long Bikpela na bihainim em. Na yupela i mas harim tok bilong em na bihainim ol lo bilong em, na lotu long em na holimpas strong long em. Tasol yupela i mas kilim i dai olgeta profet o man bilong autim as bilong driman, sapos ol i tokim yupela long sakim tok bilong Bikpela. Yupela i mas tingting long God i bin kisim bek yupela long Isip we yupela i bin i stap wokboi nating. Ol kain man olsem ol i man nogut na ol i traim long pulim yupela i go longwe long rot Bikpela i bin tok long yupela i mas bihainim. Yupela i mas kilim i dai ol dispela kain man, olsem na bai yupela inap pinisim dispela pasin nogut.
“Sapos wanpela man o meri, olsem brata bilong yupela, o pikinini man o pikinini meri bilong yupela, o meri bilong yupela tu yupela i laikim tru, o pren tru bilong yupela, em i tok stil na grisim yupela long lotu long ol giaman god, orait yupela i no ken harim tok bilong en. Long wanem, yupela na ol tumbuna bilong yupela i no bin lotu long ol dispela giaman god bipo. Ol manmeri bilong olgeta hap graun i save lotu long ol dispela giaman god, maski ol i stap klostu long yupela o ol i stap longwe. Sapos dispela man o meri i laik pulim yupela long lotu long ol giaman god, yupela i no ken harim tok gris bilong em. Yupela i mas sakim tok bilong em. Na yupela i no ken sori liklik long em, na yupela i no ken helpim em. Nogat. Yupela i mas kilim em i dai. Dispela man o meri i bin traim long pulim yupela, olsem na yupela yet i mas tromoi ston pastaim long em. Na bihain olgeta arapela manmeri tu i mas tromoi ston. 10 Tromoi ston na kilim em i dai. Em i bin traim long pulim yupela i go longwe long God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas tingting long God yet i bin kisim bek yupela long Isip, we yupela i stap wokboi nating. 11 Yupela i mas kilim dispela man o meri i dai, bai olgeta manmeri bilong Israel i harim nius bilong dispela samting, na bai ol i pret na was gut na bai ol i no ken mekim dispela kain pasin nogut gen.
12 “Taim yupela i stap long ol taun God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long yupela, ating bai yupela i harim wanpela tok olsem, 13 ol sampela rabisman bilong yupela i bin paulim tingting bilong ol manmeri long taun bilong ol na ol i lotu nau long ol giaman god yupela i no bin lotu long ol bipo. 14 Sapos yupela i harim kain tok win olsem, orait yupela i mas painimaut gut as bilong tok. Sapos i tru ol i bin mekim dispela kain samting nogut, 15 orait kilim i dai olgeta manmeri bilong dispela taun wantaim olgeta bulmakau bilong ol tu. Bagarapim dispela taun olgeta. 16 Na yupela i mas kisim olgeta samting bilong ol dispela manmeri na bungim namel long taun. Orait nau yupela i mas kukim dispela taun na olgeta samting i stap long en, olsem ofa long God bilong yumi. Na dispela taun bai i bagarap i stap olsem tasol, na i tambu long wokim gen. 17 Yupela i no ken kisim wanpela samting bilong dispela taun. Larim paia i kukim olgeta. Olsem na bai Bikpela i ken lusim belhat na bai em i marimari long yupela. Na em bai i mekim yupela i kamap bikpela lain moa, olsem em i bin promis long ol tumbuna bilong yupela. 18 Em bai i mekim olsem, sapos yupela i bihainim olgeta lo bilong em, nau mi givim long yupela, na yupela i mekim ol samting em i save laikim.”