Sapta 12
Las de
Na Mt 24.21, Mk 13.19, KTH 7.14, 12.7 dispela man i olsem yumi man bilong graun, em i tok moa long mi Daniel olsem, “Long dispela taim namba wan ensel Maikel bai i kamap, em ensel i save lukautim yupela ol Israel. Long dispela taim bikpela hevi tru bai i kamap. Bipo kain hevi olsem i no bin kamap long wanpela kantri bilong graun. Taim dispela hevi i kamap, God bai i kisim bek olgeta manmeri bilong lain bilong yu, nem bilong ol i stap pinis long buk bilong em, na bai ol i stap gut. Na Ais 26.19, Mt 25.46, Jo 5.29 God bai i kirapim bek bikpela lain manmeri i bin dai pinis. Sampela bilong ol bai i kisim laip bilong i stap oltaim oltaim. Na sampela bai i sem nogut tru na bai ol i stap olsem tasol oltaim oltaim. Ol Dan 11.33-35, Mt 13.43, 1 Ko 15.41-42, Je 5.20 man i gat gutpela save na tingting bai ol i lait olsem skai i lait tumas. Na ol man i bin stiaim planti manmeri long bihainim stretpela pasin, ol bai i lait oltaim olsem ol sta. Orait KTH 22.10 nau Daniel, yu pasim buk i gat ol dispela tok long en. Na yu mas putim mak long en, bilong tambuim ol man long ol i no ken opim dispela buk. Dispela buk i mas pas i stap inap klostu long taim bilong las de. Na planti manmeri bai i hatwok tru long kisim save long as bilong dispela tok. Tasol bai ol i no inap.”* Amos 8.12 i gat wankain tok olsem tok i stap long dispela hap. Tasol tok Hibru i no klia tumas. Planti man i ting tok i olsem, “Na planti manmeri bai i raun long olgeta hap, na bai ol i kisim planti save long olkain samting.”
Orait bihain mi Daniel, mi lukim tupela arapela man i sanap klostu long wara. Wanpela i sanap long sait mi sanap long en, na wanpela i sanap long hapsait. Wanpela bilong tupela i tokim dispela man i pasim gutpela laplap na i stap antap namel long wara. Em i tok olsem, “Wanem taim tru bai ol dispela narakain samting i pinis?” Orait KTH 10.5, 12.14 dispela man i pasim gutpela laplap, em i litimapim tupela han bilong en wantaim i go antap long skai, na em i tok olsem, “Long nem bilong God i stap oltaim, mi tok tru tumas, ol dispela narakain samting bai i stap inap long 3 na hap yia. Na taim strong bilong ol manmeri bilong God i pinis olgeta, na ol i bagarap tru, orait ol dispela samting tu bai i pinis.” Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting em i tok long 3 na hap yia. Na sampela man i ting em i tok hait na i no tok klia long wanem taim dispela hevi bai i pinis.
Mi harim dispela tok bilong em, tasol mi no klia gut. Na mi askim em olsem, “Tasol Bikman, ol dispela samting bai i pinis olsem wanem?”
Tasol em i bekim tok olsem, “Daniel, yu go nau. Buk i pas pinis na i tambu long opim nau, long wanem, as bilong dispela tok i mas i stap hait inap long taim bilong las de. 10 Ol KTH 22.11 dispela hevi i kamap bai i strongim planti manmeri long mekim stretpela pasin tasol, na bai ol i kamap klin tru long ai bilong God. Na ol dispela manmeri i gat gutpela save na tingting, ol tasol bai i save long as bilong ol dispela samting. Tasol ol manmeri nogut bai i no inap save long as bilong ol dispela samting, na bai ol i wok long mekim planti pasin nogut. 11 Stat Dan 9.27, 11.31, Mt 24.15, Mk 13.14 long taim ol birua i tambuim ol Israel long ol i no ken mekim ol ofa long God long olgeta de na ol i sanapim dispela samting nogut tru insait long haus bilong God, 1,290 de i mas i go pinis pastaim. 12 Na ol manmeri i stap strong na i wet long God inap long 1,335 de i go pinis, ol i ken amamas. 13 Na Daniel, nau yu mas i stap strong i go inap long las de. Bai yu dai, tasol bihain bai yu kirap bek na long las de bai yu kisim ol samting God i bin makim bilong yu.”

12:1: Mt 24.21, Mk 13.19, KTH 7.14, 12.7

12:2: Ais 26.19, Mt 25.46, Jo 5.29

12:3: Dan 11.33-35, Mt 13.43, 1 Ko 15.41-42, Je 5.20

12:4: KTH 22.10

*12:4: Amos 8.12 i gat wankain tok olsem tok i stap long dispela hap. Tasol tok Hibru i no klia tumas. Planti man i ting tok i olsem, “Na planti manmeri bai i raun long olgeta hap, na bai ol i kisim planti save long olkain samting.”

12:7: KTH 10.5, 12.14

12:7: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting em i tok long 3 na hap yia. Na sampela man i ting em i tok hait na i no tok klia long wanem taim dispela hevi bai i pinis.

12:10: KTH 22.11

12:11: Dan 9.27, 11.31, Mt 24.15, Mk 13.14