Sapta 26
God bai i mekim ol manmeri bilong en i win
Wanpela taim bai i kamap bihain, na ol manmeri i stap long graun bilong Juda ol bai i singim dispela song.
Taun bilong mipela i strongpela tru.
God yet em i stap strongpela banis
bilong mipela.
Em i kisim bek mipela pinis
na mekim mipela i win.
Opim Ais 45.25, 60.11, 60.18, 60.21, 62.1-2 ol bikpela dua bilong taun,
bai ol stretpela manmeri
i ken i kam insait.
Oltaim ol dispela lain
i save aninit long Bikpela.
Bikpela, Ais 27.5, 57.19, 66.12 ol i stap aninit long yu
na tingting bilong ol
i stap strong long yu tasol.
Olsem na yu save mekim pasin bel isi
i pulap tru long ol.
 
Bikpela em i strongpela ples hait
bilong yumi.
Na em bai i stap olsem oltaim.
Olsem na yumi mas bilip tru long em
na aninit long em oltaim.
Bikpela i save daunim
ol manmeri i gat biknem.
Na em i save brukim
ol strongpela taun,
na ol i pundaun olgeta long graun.
Ol dispela manmeri i bin mekim nogut
long ol rabisman,
na tarangu ol i sot tru
long ol samting.
Tasol nau ol rabisman i krungutim
na wokabaut antap
long ol hip pipia
bilong ol taun i bagarap pinis.
 
Rot Sng 27.11, Ais 42.16, 57.2 ol stretpela manmeri
i wokabaut long en,
em i stap stret tasol.
Bikpela, yu stretpela God
na yu save stretim rot
ol i wokabaut long en.
Bikpela, mipela i wokabaut
bihainim ol lo bilong yu
na mipela i lukluk long yu
na wetim yu tasol.
Mipela i laikim tumas
biknem bilong yu.
Long Sng 63.1, 63.5-6, Ais 55.6, Lu 6.12 nait, tingting bilong mi
i stap long yu tasol
na mi laikim tumas
long i stap wantaim yu,
long wanem, yu save kotim
ol manmeri bilong graun,
bilong skulim ol
long stretpela pasin bilong yu.
10 Tasol sapos yu marimari
long ol manmeri nogut,
bai ol i no kisim save
long ol stretpela pasin.
Maski ol i stap long graun
bilong ol stretpela manmeri,
ol bai i go het
long mekim ol pasin nogut
na bai ol i no tingim biknem
na strong bilong yu
na bai ol i no aninit long yu.
 
11 Bikpela, Hi 10.27 yu apim han bilong yu pinis
bilong mekim save
long ol manmeri nogut.
Tasol ol i no lukim.
Bikpela, larim ol i lukim olsem,
yu save laikim tumas long helpim
ol manmeri bilong yu.
Na bai ol man nogut i sem nogut tru.
Na dispela paia yu redim pinis
bilong ol birua bilong yu
i ken kukim olgeta dispela lain.
 
12 Bikpela, yu save kamapim
gutpela taim namel long mipela.
Yu save stiaim olgeta wok
bilong mipela
na mekim ol i kamap gutpela.
13 God, Bikpela bilong mipela,
ol arapela bikman
i bin bosim mipela,
tasol mipela i save givim biknem
long yu wanpela tasol.
14 Nau ol dispela bikman i dai pinis.
Ol i no i stap moa,
na bai ol i no inap kirap bek.
Yu bin daunim strong bilong ol
na mekim save tru long ol
na ol i bin bagarap olgeta.
Na ol manmeri i no tingim moa
nem bilong ol.
15 Bikpela, yu surikim tru ol mak
bilong graun bilong mipela,
na mekim kantri bilong mipela
i kamap bikpela tru.
Na dispela i mekim biknem bilong yu
i kamap bikpela moa.
 
16 Bikpela, yu bin mekim save
long ol manmeri bilong yu,
na strong bilong ol i pinis.
Tasol ol i bin kam long yu
wantaim bikpela sori
na ol i bin beten long yu.
17-18 Long ai bilong yu,
mipela i bin i stap
olsem meri i pilim pen
bilong karim pikinini.
Mipela i bin karim
bikpela pen na hevi
na mipela i bin ting
wanpela gutpela samting
bai i kamap.
Tasol nogat. Mipela i no kamapim
wanpela samting.
Mipela i no bin i gat strong
bilong daunim ol birua* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
na mekim gutpela sindaun i kamap
long graun bilong mipela.
19 Tasol ol dispela lain bilong yu
i dai pinis
na ol i stap long ples tudak,
ol bai i kirap bek
na lukim lait.
Yu save givim laip
long ol man i dai pinis,
olsem wara bilong nait
i pundaun long graun i drai
na i mekim ol nupela gras i kamap.
 
Yupela ol lain i slip long matmat,
yupela kirap na amamas na singaut.
Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong en na i mekim ol i stap gut gen
20 Yupela ol manmeri bilong mi, yupela go insait long ol haus bilong yupela na pasim ol dua. Yupela i mas hait i stap liklik taim tasol inap belhat bilong Bikpela i pinis. 21 Bikpela i lusim pinis ples bilong em long heven na i kam nau, bilong mekim save long ol manmeri bilong graun, na bekim asua bilong ol sin bilong ol. Na graun bai i no inap haitim moa blut bilong ol man ol arapela i bin kilim i dai. Nogat. Em bai i kamapim olgeta pasin nogut ol man i bin mekim.

26:2: Ais 45.25, 60.11, 60.18, 60.21, 62.1-2

26:3: Ais 27.5, 57.19, 66.12

26:7: Sng 27.11, Ais 42.16, 57.2

26:9: Sng 63.1, 63.5-6, Ais 55.6, Lu 6.12

26:11: Hi 10.27

*26:17-18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.