Sapta 6
Jisas i tok long pasin
bilong tambuim wok long de Sabat
(Matyu 12.1-8 na Mak 2.23-28)
Long Lo 23.25 wanpela de Sabat, Jisas i wokabaut namel long ol gaden wit. Na ol disaipel bilong en i kisim ol pikinini bilong wit, na ol i rapim long han bilong rausim skin bilong wit, na ol i wok long kaikai. Tasol Kis 20.10, Jo 5.10 sampela Farisi i lukim na ol i tok olsem, “Dispela pasin i tambu long ol man i mekim long de Sabat, olsem na watpo yupela i mekim?”* Lukim tok i stap long Matyu 12.2. Na 1 Sml 21.1-6 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Ating yupela i no bin ritim dispela stori long samting Devit i mekim? Mi tok long dispela taim em wantaim ol lain bilong en ol i hangre na Wkp 24.5-9 Devit i go insait long haus bilong God na kisim dispela bret ol i save putim i stap long pes bilong God. Dispela bret i tambu, na ol pris tasol inap long kaikai. Tasol Devit em i kaikai, na em i givim long ol lain bilong en tu. Yupela i no bin ritim dispela tok, a?” Na Jisas i tokim ol moa olsem, “Pikinini Bilong Man em i bosim de Sabat.”
Long de Sabat Jisas i mekim orait
man i gat han nogut
(Matyu 12.9-14 na Mak 3.1-6)
Long narapela de Sabat Jisas i go insait long haus lotu na i givim tok long ol manmeri. Na wanpela man i stap, han sut bilong en i dai pinis. Ol Lu 14.1 saveman bilong lo na ol Farisi ol i was gut long Jisas, long wanem, ol i laik save, em bai i mekim orait ol sikman long de Sabat, o nogat. Ol i laik painim rot bilong kotim Jisas. Tasol Lu 5.22, 9.47 Jisas i save long tingting bilong ol. Olsem na em i tokim dispela man, han bilong en i nogut, olsem, “Yu kirap na sanap hia long ai bilong ol man.” Orait dispela man i kirap na i sanap. Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi laik askim yupela. Ating yumi ken mekim gutpela pasin long de Sabat, o yumi ken mekim pasin nogut? Ating yumi ken helpim ol man na mekim ol i stap gut, o yumi ken bagarapim ol man?” 10 Na Jisas i lukluk raun long olgeta man, na em i tokim dispela man olsem, “Stretim han bilong yu.” Man i mekim olsem, na han bilong en i kamap gutpela gen. 11 Tasol ol saveman bilong lo na ol Farisi i belhat nogut tru na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Bai yumi mekim wanem long Jisas?”
Jisas i makim 12-pela aposel
(Matyu 10.1-4 na Mak 3.13-19)
12 Long Mt 14.23 dispela taim Jisas i laik beten, na em i go antap long wanpela maunten na long nait em i beten long God. Long dispela nait olgeta em i beten i stap, inap tulait i bruk. 13 San Mt 10.3-4, Mk 3.13-19, Jo 6.70 i kamap, na em i singautim ol disaipel bilong en i kam. Na em i makim 12-pela, na em i givim nem aposel long ol. 14 Wanpela em Saimon, na Jisas i givim nem Pita long em. Na em i makim tu Andru, em i brata bilong Saimon, na Jems na Jon na Filip na Bartolomyu 15 na Matyu na Tomas na Jems, em pikinini bilong Alfius, na Saimon, em wanpela man bilong lain Selot, 16 na Judas, em pikinini bilong Jems, na Judas Iskariot, em dispela man bihain em i givim Jisas long ol man i birua long em.
Jisas i mekim orait planti manmeri
(Matyu 4.24-25 na Mak 3.7-12)
17 Orait Jisas wantaim ol disaipel bilong en i go daun long maunten, na em i go sanap long wanpela stretpela hap graun wantaim bikpela lain disaipel bilong en. Planti manmeri tru bilong olgeta hap bilong distrik Judia na taun Jerusalem na bilong nambis klostu long taun Tair na Saidon, ol tu i stap. 18 Ol i kam bilong harim tok bilong em, na bilong em i ken mekim orait ol sik bilong ol. Na ol manmeri i gat spirit nogut i bagarapim ol, Jisas i oraitim ol. 19 Na olgeta manmeri ol i traim long putim han long em, long wanem, bikpela strong i stap long em, na dispela strong i save mekim orait olgeta man i putim han long em.
Jisas i tok
long ol rabisman i ken amamas
(Matyu 5.1-12)
20 Na Mt 5.3, 11.5, Je 2.5 Jisas i lukluk long ol disaipel bilong en, na em i tok olsem,
“Yupela ol rabisman, yupela i ken amamas. Kingdom bilong God em i bilong yupela.
21 “Yupela Sng 126.5-6, Ais 55.1, 61.3, KTH 7.16-17 ol lain i stap hangre nau, yupela i ken amamas. Bihain bai yupela i kaikai na i pulap.
“Yupela ol lain nau i krai i stap, yupela i ken amamas. Bihain bai yupela i lap.
22 “Bihain Mt 5.11, Jo 15.19, 16.2, 1 Pi 2.19, 4.14 ol man bai i lukim yupela i bihainim Pikinini Bilong Man, na ol bai i bel nogut tru long yupela, na ol bai i rausim yupela na tok nogut long yupela, na ol bai i lukim nem bilong yupela olsem samting nogut tru. Orait taim dispela olgeta samting i kamap, yupela i ken amamas. 23 Sapos 2 Sto 36.16, Mt 5.12, Ap 5.41, 7.52, Kl 1.24, Je 1.2 ol i mekim ol dispela pasin long yupela, orait yupela i ken amamas na belgut tru. Harim. Bikpela pe i wetim yupela long heven. Bipo ol tumbuna bilong ol i save mekim wankain pasin long ol profet.
24 “Tasol Amo 6.1, Mt 6.2, 6.5, Je 5.1 yupela ol maniman, yupela lukaut. Yupela i kisim pinis samting bilong mekim gut bel bilong yupela.
25 “Yupela Snd 14.13, Ais 65.13, Je 5.1-6 ol lain nau yupela i save kaikai na pulap, yupela lukaut. Bihain bai yupela i hangre.
“Yupela ol lain i save lap nau, yupela lukaut. Bihain bai yupela i krai na wara bai i kapsait long ai bilong yupela. 26 Sapos Jo 15.19, 1 Jo 4.5 olgeta man i litimapim nem bilong yupela, orait yupela lukaut. Bipo ol tumbuna bilong ol i save mekim wankain pasin long ol giaman profet.”
Pasin bilong laikim ol birua
(Matyu 5.38-48)
27 Jisas Kis 23.4, Snd 25.21, Mt 5.44, Ro 12.20 i tok moa olsem, “Mi tokim yupela ol man i save harim tok bilong mi, yupela i mas laikim ol birua bilong yupela, na yupela i mas mekim gutpela pasin long ol man i save bel nogut long yupela. 28 Na Lu 23.34, Ap 7.60 sapos sampela man i tok long God i ken bagarapim yupela, yupela i mas askim God long mekim gut long ol. Na yupela i mas beten bai God i marimari long ol man i mekim nogut long yupela. 29 Sapos Mt 5.39, 1 Ko 6.7 wanpela man i solapim wanpela wasket bilong yu, orait yu mas tanim narapela wasket tu i go long em. Sapos wanpela man i pulim saket bilong yu, orait yu mas larim em i kisim siot bilong yu tu. 30 Olgeta Lo 15.7-10, Snd 21.26, Mt 5.42 man i askim yu long givim ol samting long ol, orait yu mas givim long ol. Na sapos wanpela man i kisim ol samting bilong yu, orait yu no ken tok strong long em i mas givim bek. 31 Olgeta Mt 7.12 pasin yupela i laik bai ol arapela manmeri i mas mekim long yupela, ol dispela pasin tasol yupela i mas mekim long ol.
32 “Sapos Mt 5.46 yupela i laikim tasol ol man i save laikim yupela, orait husat bai i ting yupela ol gutpela manmeri? Ol man bilong mekim sin ol tu i save laikim ol man i laikim ol. 33 Na sapos yupela i mekim gutpela pasin long ol man i mekim gutpela pasin long yupela, orait husat bai i ting yupela ol gutpela manmeri? Ol man bilong mekim sin ol tu i save mekim wankain pasin. 34 Na Mt 5.42 sapos yupela i givim dinau long ol man yupela i ting ol bai inap bekim dinau, orait husat bai i ting yupela ol gutpela manmeri? Ol man bilong mekim sin ol tu i save givim dinau long ol arapela man bilong mekim sin, long wanem, ol i save ol dispela lain bai i bekim gen ol dinau bilong ol. 35 Tasol Wkp 25.35-36, Sng 37.26, Mt 5.45 yupela i mas laikim ol birua bilong yupela. Yupela i mas mekim gutpela pasin long ol. Yupela i mas givim dinau long ol man, yupela i no ting ol bai inap bekim dinau gen long yupela. Yupela i mekim olsem, na bihain bai yupela i gat bikpela pe moa, na bai yupela i stap pikinini bilong God Antap Tru. Em i save mekim gutpela pasin tu long ol man i no save tenkyu long em na long ol man nogut. 36 Yupela i mas sori long ol man, olsem Papa bilong yupela em i save sori long ol.”
Yupela i no ken skelim pasin
bilong ol arapela man
(Matyu 7.1-5)
37 Jisas Mt 6.14, 7.1 i tok moa olsem, “Yupela i no ken skelim pasin bilong ol arapela na tok ol i man nogut. Nogut God i mekim wankain pasin long yupela tu. Yupela i mas lusim sin bilong ol man, na bai God i lusim sin bilong yupela. 38 Yupela Snd 19.17, Mt 7.2, Mk 4.24, Je 2.13 i mas givim ol samting long ol arapela, na bai God i givim ol samting long yupela. Em bai i skelim gutpela moa long yupela, na em bai i pulapim tru, na sakim i go daun, na pulapim moa yet, inap long ol samting i kapsait, na givim long yupela. Skel yupela i save givim long ol arapela man, long dispela skel tasol God bai i bekim long yupela.”
39 Jisas Mt 15.14 i givim wanpela tok piksa tu long ol olsem, “Ating wanpela aipas em inap long soim rot long narapela aipas? Nogat. Tupela wantaim bai i pundaun long hul. 40 Sumatin Mt 10.24-25, Jo 13.16, 15.20 i no winim tisa bilong en. Tasol taim em i skul gut pinis, orait em bai i kamap wankain olsem tisa bilong en.
41 “Bilong Mt 7.3 wanem yu lukim liklik hap pipia i stap long ai bilong brata bilong yu, tasol yu no tingim bikpela plang i stap long ai bilong yu yet? 42 Sapos yu no lukim bikpela plang i stap long ai bilong yu yet, orait olsem wanem na yu inap tokim brata bilong yu, ‘Brata, mi laik kamautim pipia i stap long ai bilong yu’? Yu man bilong giaman, pastaim yu mas kamautim bikpela plang i stap long ai bilong yu yet. Na bihain bai yu inap lukluk gut na kamautim liklik hap pipia i stap long ai bilong brata bilong yu.”
Diwai nogut i save karim kaikai nogut
(Matyu 7.16-20 na 12.33-35)
43 Jisas Mt 7.16-17 i tok moa olsem, “Gutpela diwai em i no save karim kaikai nogut. Olsem tasol diwai nogut em i no save karim gutpela kaikai. 44 Ol Mt 12.33 man i save lukim kaikai bilong diwai pastaim na ol i save, em i gutpela diwai, o em i nogut. Ol man i no save go long rop i gat nil bilong kisim pikinini bilong diwai fik. Na ol i no save kisim pikinini bilong wain long liklik rabis diwai i gat nil. 45 Gutpela Mt 12.34 man i gat planti gutpela tingting i stap long bel bilong en. Olsem na em i save mekim gutpela pasin. Man nogut em i gat planti tingting nogut i stap long bel bilong en. Olsem na em i save mekim pasin nogut. Kain tingting i pulap long bel, em maus i save autim.”
Tupela pasin bilong wokim haus
(Matyu 7.24-27)
46 Jisas Mal 1.6, Mt 7.21, 25.11, Lu 13.25 i tok moa olsem, “Bilong wanem yupela i save kolim mi ‘Bikpela, Bikpela,’ na yupela i no bihainim tok bilong mi? 47 Sapos wanpela man i kam long mi, na i harim tok bilong mi na i bihainim, orait mi ken tokim yupela long pasin bilong dispela kain man. 48 Dispela Mt 7.24 man em i olsem wanpela man i laik wokim haus. Pastaim em i wokim hul i go daun, na em i putim simen i go pas tru long bikpela bikpela ston insait long graun. Na bihain em i sanapim haus antap long dispela. Na taim tait i kamap na wara i sakim dispela haus, haus i no pundaun, long wanem, dispela man i bin wokim gutpela strongpela haus. 49 Tasol man i harim tok bilong mi na i no bihainim, em i olsem wanpela man i wokim haus i sanap nating long graun. Em i no putim simen pastaim insait long graun. Bihain wara i sakim dispela haus, na kwiktaim em i pundaun, na i bagarap olgeta.”

6:1: Lo 23.25

6:2: Kis 20.10, Jo 5.10

*6:2: Lukim tok i stap long Matyu 12.2.

6:3: 1 Sml 21.1-6

6:4: Wkp 24.5-9

6:7: Lu 14.1

6:8: Lu 5.22, 9.47

6:12: Mt 14.23

6:13: Mt 10.3-4, Mk 3.13-19, Jo 6.70

6:20: Mt 5.3, 11.5, Je 2.5

6:21: Sng 126.5-6, Ais 55.1, 61.3, KTH 7.16-17

6:22: Mt 5.11, Jo 15.19, 16.2, 1 Pi 2.19, 4.14

6:23: 2 Sto 36.16, Mt 5.12, Ap 5.41, 7.52, Kl 1.24, Je 1.2

6:24: Amo 6.1, Mt 6.2, 6.5, Je 5.1

6:25: Snd 14.13, Ais 65.13, Je 5.1-6

6:26: Jo 15.19, 1 Jo 4.5

6:27: Kis 23.4, Snd 25.21, Mt 5.44, Ro 12.20

6:28: Lu 23.34, Ap 7.60

6:29: Mt 5.39, 1 Ko 6.7

6:30: Lo 15.7-10, Snd 21.26, Mt 5.42

6:31: Mt 7.12

6:32: Mt 5.46

6:34: Mt 5.42

6:35: Wkp 25.35-36, Sng 37.26, Mt 5.45

6:37: Mt 6.14, 7.1

6:38: Snd 19.17, Mt 7.2, Mk 4.24, Je 2.13

6:39: Mt 15.14

6:40: Mt 10.24-25, Jo 13.16, 15.20

6:41: Mt 7.3

6:43: Mt 7.16-17

6:44: Mt 12.33

6:45: Mt 12.34

6:46: Mal 1.6, Mt 7.21, 25.11, Lu 13.25

6:48: Mt 7.24