Bikpela traim i kamap long ol Kristen na ol i karim pen* Sampela tok bilong pasin bilong karim pen i stap tu long 1 Pita 3.13-22.
Sapta 4
(Sapta 4-5)
Yumi mas lusim ol pasin bilong olpela bel
Krais Ro 6.2, 6.7, Ga 5.24, Kl 3.3-5 i bin karim pen long bodi bilong em, na yupela i mas holim strong wankain tingting olsem em i bin holim. Long wanem, sapos wanpela man i bin karim pen long bodi bilong em, orait em i lusim pinis pasin bilong sin. Na Jo 1.13, Ro 6.11, 2 Ko 5.15, Ga 2.20, 1 Jo 2.16 long taim em i stap yet long bodi, em bai i no bihainim moa ol laik bilong olpela bel. Nogat. Em bai bihainim laik bilong God tasol. Yupela Ap 17.30, Ef 2.2-3, 4.17, Ta 3.3 i wokabaut inap pinis long pasin bilong olpela bel, na mekim olkain pasin ol haiden i save laikim tumas long mekim, em ol pasin pamuk, na pasin bilong bel i kirap long ol samting nogut, na pasin bilong spak nabaut, na pasin bilong mekim ol bikpela pati na kaikai planti tumas na dringim planti strongpela dring na mekim pasin nogut, na pasin bilong sakim lo bilong God na mekim lotu long ol giaman god. Nau Ap 13.45, 18.6, 1 Pi 3.16 yupela i no save mekim ol dispela kain pasin nogut wantaim ol haiden. Na ol i save kirap nogut long dispela, na ol i tok nogut long yupela. Tasol Ap 10.42, 17.31, 1 Ko 15.51-52, Je 5.9 bihain ol yet i mas sanap long kot bilong bikpela Jas na tokim em bilong wanem ol i bin mekim ol dispela pasin. Dispela Jas em i redi pinis long skelim pasin bilong ol man i stap laip na ol man i dai pinis tu. Long Ro 8.10, 1 Ko 5.5 dispela as tasol na ol dispela manmeri i dai pinis ol i bin harim gutnius long taim ol i no i dai yet. Tru, ol i bin dai, olsem olgeta manmeri i bin mekim sin i mas i dai, tasol nau ol i kisim laip na i stap spirit, olsem God yet. Tok Grik long dispela lain i no klia tumas. Sampela man i ting em i tok long wankain samting olsem 3.19, na ol i save tanim olsem, “Long dispela as tasol Krais i bin autim gutnius long ol manmeri i dai pinis. Ol i bin dai olsem olgeta manmeri i save dai, olsem pe bilong ol pasin nogut bilong ol. Tasol em i autim gutnius long ol, bai ol i ken kisim laip na i stap spirit, olsem God yet.”
Yumi mas yusim gut ol presen God i givim yumi
Taim Mt 24.13-14, Lu 21.34, Ro 13.11-12, 1 Ko 10.11, Fl 4.5, Kl 4.2, 2 Pi 3.9, 1 Jo 2.18 bilong olgeta samting i laik pinis em i klostu nau. Olsem na yupela i mas tingting gut, na bosim gut ol pasin bilong yupela, bai yupela i ken prea gut. Yupela Snd 10.12, 1 Ko 13.7, Kl 3.14, Hi 13.1, Je 5.20, 1 Pi 1.22 i mas holim strong pasin bilong laikim tru ol arapela manmeri bilong God, long wanem, pasin bilong laikim tru ol arapela, em i save karamapim planti sin na i winim olgeta arapela pasin. Na 2 Ko 9.7, Fl 2.14, Fm 1.14, Hi 13.2 sapos ol arapela manmeri bilong God i kam i stap wantaim yupela, orait yupela i mas lukautim ol gut. Yupela i no ken bel nogut long mekim dispela wok. 10 God Ro 12.6-8, 1 Ko 4.1-2, 4.7, Ta 1.7 i bin marimari long yupela olgeta wan wan na givim ol kain kain presen long yupela. Olsem na yupela wan wan i mas i stap gutpela wokboi bilong God, na yusim ol dispela presen bilong helpim ol arapela manmeri bilong God. 11 Sapos 1 Ko 3.10, 10.31, Ef 5.20, 1 Pi 5.11, KTH 1.6 wanpela man i kisim presen bilong autim tok, orait em i mas autim stret tok bilong God. Sapos wanpela man i wok long helpim ol arapela man, orait em i mas mekim dispela wok long strong God i save givim em. Olsem bai ol man i ken lukim olgeta samting yupela i mekim, na long nem bilong Jisas Krais ol i ken litimapim nem bilong God. Em i gat namba na strong i stap oltaim oltaim. I tru.
Yumi ken amamas long karim pen olsem Krais
12 Ol 1 Ko 3.13, 1 Pi 1.6-7 brata tru, wanpela traim olsem paia i wok long kamap long yupela. Tasol yupela i no ken kirap nogut na ting em i narakain samting tru i kamap long yupela. Nogat. 13 Long Ap 5.41, Ro 8.17, 2 Ko 1.7, 2 Ti 2.12, Je 1.2, 1 Pi 1.5-6, KTH 1.9 dispela traim yupela i karim pen olsem Krais i bin karim, olsem na yupela i mas amamas. Na taim biknem bilong Krais i kamap ples klia, bai yupela inap amamas moa yet na belgut tru. 14 Yupela Sng 89.50-51, Mt 5.11, 2 Ko 12.10, Je 1.12, 1 Pi 2.20 i holim nem bilong Krais, na sapos long dispela ol i tok nogut long yupela, orait yupela i ken amamas. Long wanem, yupela i save, Spirit bilong God, em Spirit i gat biknem na strong, em i stap long yupela. 15 Yupela 1 Te 4.11, 1 Ti 5.13, 1 Pi 2.20 i mas lukaut, nogut ol i givim pen long yupela, long wanem, yupela i bin kilim man i dai o stilim ol samting o mekim ol arapela kain pasin nogut o yupela i bin paulim wok bilong ol arapela. 16 Tasol Ap 11.26, Fl 1.20 sapos man em i Kristen, na long dispela as em i karim pen, orait em i no ken sem. Nogat. Em i mas amamas long dispela nem Kristen, na litimapim nem bilong God.
17 Taim Jer 25.29, Mal 3.5, Lu 10.12-14, 23.31, 2 Te 1.8 bilong God i kirapim kot long yumi ol lain bilong em yet, dispela taim i kamap pinis. Na sapos kot i stat long yumi pastaim, orait bai em i pinis olsem wanem long ol man i save sakim gutnius bilong God? 18 Buk Snd 11.31, Lu 23.31 bilong God i tok olsem, “Sapos i hat tru long kisim bek ol stretpela man, orait olsem wanem long ol man i save givim baksait long God na mekim sin?” 19 Olsem Sng 31.5, Lu 23.46, 2 Ti 1.12 na sapos long laik bilong God sampela man i mas karim pen, orait dispela ol man i mas putim laip bilong ol long han bilong God na mekim ol gutpela pasin tasol. God i bin wokim yumi, na oltaim em i save lukautim yumi gut tru.

*^ Sampela tok bilong pasin bilong karim pen i stap tu long 1 Pita 3.13-22.

4:1: Ro 6.2, 6.7, Ga 5.24, Kl 3.3-5

4:2: Jo 1.13, Ro 6.11, 2 Ko 5.15, Ga 2.20, 1 Jo 2.16

4:3: Ap 17.30, Ef 2.2-3, 4.17, Ta 3.3

4:4: Ap 13.45, 18.6, 1 Pi 3.16

4:5: Ap 10.42, 17.31, 1 Ko 15.51-52, Je 5.9

4:6: Ro 8.10, 1 Ko 5.5

4:6: Tok Grik long dispela lain i no klia tumas. Sampela man i ting em i tok long wankain samting olsem 3.19, na ol i save tanim olsem, “Long dispela as tasol Krais i bin autim gutnius long ol manmeri i dai pinis. Ol i bin dai olsem olgeta manmeri i save dai, olsem pe bilong ol pasin nogut bilong ol. Tasol em i autim gutnius long ol, bai ol i ken kisim laip na i stap spirit, olsem God yet.”

4:7: Mt 24.13-14, Lu 21.34, Ro 13.11-12, 1 Ko 10.11, Fl 4.5, Kl 4.2, 2 Pi 3.9, 1 Jo 2.18

4:8: Snd 10.12, 1 Ko 13.7, Kl 3.14, Hi 13.1, Je 5.20, 1 Pi 1.22

4:9: 2 Ko 9.7, Fl 2.14, Fm 1.14, Hi 13.2

4:10: Ro 12.6-8, 1 Ko 4.1-2, 4.7, Ta 1.7

4:11: 1 Ko 3.10, 10.31, Ef 5.20, 1 Pi 5.11, KTH 1.6

4:12: 1 Ko 3.13, 1 Pi 1.6-7

4:13: Ap 5.41, Ro 8.17, 2 Ko 1.7, 2 Ti 2.12, Je 1.2, 1 Pi 1.5-6, KTH 1.9

4:14: Sng 89.50-51, Mt 5.11, 2 Ko 12.10, Je 1.12, 1 Pi 2.20

4:15: 1 Te 4.11, 1 Ti 5.13, 1 Pi 2.20

4:16: Ap 11.26, Fl 1.20

4:17: Jer 25.29, Mal 3.5, Lu 10.12-14, 23.31, 2 Te 1.8

4:18: Snd 11.31, Lu 23.31

4:19: Sng 31.5, Lu 23.46, 2 Ti 1.12