Pas Pol i raitim long
Taitus
Tok i go pas
Taitus em i no man bilong lain Juda. Tasol taim em i kamap Kristen, em i bin helpim Pol long wok aposel bilong en. I luk olsem Pol i bin lusim Taitus i stap long ailan Krit, bilong lukautim wok bilong sios long dispela hap.
Pastaim pas i tok olsem, pasin bilong ol Krit em i no gutpela tumas. Olsem na man i laik kamap hetman bilong sios em i mas bihainim ol gutpela pasin tru. Bihain Pol i tokim Taitus long pasin bilong skulim ol wan wan lain manmeri, em ol lapun man na ol lapun meri, na ol yangpela man na ol wokboi nating.
Las tok bilong pas em i olsem, Taitus i mas skulim ol manmeri long i stap wanbel na mekim gutpela pasin long ol arapela, na ol i no ken tok kros na tok pait.
Taitus i mas strongim bilip na stretim pasin
bilong ol Kristen i stap long ailan Krit
Sapta 1
(Sapta 1-3)
Mi Pol, mi wokboi bilong God, na mi aposel bilong Jisas Krais. Em i bin salim mi i go bilong strongim bilip bilong ol manmeri God i bin makim bilong em yet, na bilong helpim ol long kisim save long tok tru na long bihainim pasin bilong God. Mi Ro 16.25, Kl 1.27, 2 Ti 1.1, 1.9, 1 Pi 1.20 wok long helpim ol long bilip strong na wetim God i givim laip bilong i stap oltaim long ol. Bipo tru, taim God i no mekim wanpela samting i kamap yet, em i tok pinis long em bai i givim dispela laip long yumi. Na em i no save giaman. Na Ef 1.9-10, 1 Te 2.4, 1 Ti 1.1, 1.11, 2.3, 2 Ti 1.10, Ta 2.10, 3.4 bihain, long dispela taim em yet i bin makim, em i kirapim sampela man bilong autim tok bilong en, na long dispela pasin em i mekim tok bilong en i kamap ples klia. God, em i Man bilong kisim bek yumi, em i tok na mi kisim dispela wok bilong autim tok.
Taitus, Ro 1.7, 2 Ko 8.23, Ga 2.3, 2 Ti 1.2, 4.10 mi raitim dispela pas long yu. Yu pikinini tru bilong mi, na yu gat wankain bilip olsem mipela olgeta. God Papa, wantaim Krais Jisas, em i Man bilong kisim bek yumi, em i ken marimari long yu na mekim yu i stap bel isi.
Taitus i mas makim ol gutpela hetman bilong sios
Mi bin lusim yu i stap long ailan Krit, bilong yu ken stretim olgeta hap wok i no stret yet, na yu ken makim ol hetman bilong sios long olgeta taun, olsem mi bin tokim yu bipo. Yu 2 Ti 2.24-26 1 Ti 3.2-7 mas makim ol man i no gat rong long ai bilong ol manmeri, na ol man i gat wanpela meri tasol. Na ol pikinini bilong ol dispela man i mas bilip long Krais, na ol i no ken bihainim ol pasin i doti long ai bilong God, na ol i no ken bihainim pasin bilong bikhet na sakim tok bilong papamama. Yu Wkp 10.9, 1 Ko 4.1, Ef 5.18, 1 Pi 5.2 save, wasman bilong sios em i man bilong lukautim wok bilong God. Olsem na em i mas wokabaut stret, na ol manmeri i no ken lukim em i gat rong. Em i no ken ting em i gat biknem na em i bosim nabaut ol manmeri. Em i no ken belhat kwik. Em i no ken spak. Em i no ken paitim ol man nabaut. Em i no ken laikim tumas long kisim planti mani samting. Nogat. Em i mas lukautim gut ol man i kam long haus bilong en. Em i mas laikim olgeta gutpela pasin na bihainim gutpela tingting tasol. Em i mas bihainim ol stretpela pasin na olgeta pasin bilong God. Em i mas bosim gut laip bilong em yet. Em 1 Ti 1.10, 1.15, 2 Ti 1.13, 2.15, 4.3, Ta 2.1 i mas holim strong dispela tok tru ol i bin skulim em long en. Olsem na em bai inap long skulim ol manmeri long olgeta tok tru ol i mas bilip long en, na em bai inap long kirapim bel bilong ol long bihainim dispela tok. Na sapos sampela man i gat narapela tingting, em bai inap long stretim bek tingting bilong ol.
Long ailan Krit i gat planti man i bagarapim bilip bilong ol arapela
10 Yu 1 Ti 1.6, 4.7 mas makim ol gutpela wasman, long wanem, long ol sios bilong Krit i gat planti man bilong sakim tok. Ol i save mekim planti toktok nating na giamanim tingting bilong ol man. Bikpela lain bilong dispela man, em ol man bilong lain Juda, dispela ol lain i save strong long katim skin bilong ol man. 11 Ol Mt 23.14, Jo 10.12, 1 Ti 6.5, 2 Ti 3.6, 1 Pi 5.2 dispela man i laik mekim pasin nogut na pulim ol mani samting bilong ol manmeri, olsem na ol i save skulim ol long mekim ol pasin i no inap long yumi mekim. Long dispela pasin ol i save bagarapim bilip bilong sampela manmeri wantaim olgeta famili bilong ol. Olsem na yu mas tambuim ol long ol i no ken mekim dispela kain tok. 12 Bipo wanpela saveman bilong Krit yet i bin tok olsem, “Ol Krit ol i man bilong giaman tasol. Ol i man nogut tru, olsem ol wel animal. Ol i save tingting tasol long kaikai planti na les nabaut.” 13 Dispela 2 Ti 4.2, Ta 2.2 tok em i tru. Olsem na yu mas givim strongpela tok long ol, bilong stretim gut pasin bilong ol, bai ol i bilip tru long God. 14 Na 1 Ti 4.7, 2 Ti 4.4 ol i no ken putim yau long ol kain kain stori nating bilong ol Juda, na long ol kain kain lo bilong ol man i save givim baksait long tok tru.
15 Sapos Mt 15.11, Lu 11.39-41, Ro 14.14, 14.20, 14.23, 1 Ko 6.12 ol manmeri yet i stap klin long ai bilong God, orait olgeta kain kaikai samting tu i klin, na ol i ken kisim. Tasol sapos ol manmeri i bihainim pasin i doti long ai bilong God na ol i no save bilip long Krais, orait i no gat wanpela samting i klin, long wanem, tingting bilong ol wantaim bel bilong ol i doti olgeta long ai bilong God. 16 Maus Ro 1.28, 2 Ti 3.5, 3.8, 1 Jo 1.6, 2.4, Ju 1.4 bilong ol i save tok olsem, “Mi save long God.” Tasol pasin bilong ol i soim olsem, ol i givim baksait pinis long em. God i no laik tru long ol. Ol i man bilong sakim tok, na ol i no inap tru long mekim wanpela gutpela pasin.

1:2: Ro 16.25, Kl 1.27, 2 Ti 1.1, 1.9, 1 Pi 1.20

1:3: Ef 1.9-10, 1 Te 2.4, 1 Ti 1.1, 1.11, 2.3, 2 Ti 1.10, Ta 2.10, 3.4

1:4: Ro 1.7, 2 Ko 8.23, Ga 2.3, 2 Ti 1.2, 4.10

1:6: 2 Ti 2.24-26

1:6: 1 Ti 3.2-7

1:7: Wkp 10.9, 1 Ko 4.1, Ef 5.18, 1 Pi 5.2

1:9: 1 Ti 1.10, 1.15, 2 Ti 1.13, 2.15, 4.3, Ta 2.1

1:10: 1 Ti 1.6, 4.7

1:11: Mt 23.14, Jo 10.12, 1 Ti 6.5, 2 Ti 3.6, 1 Pi 5.2

1:13: 2 Ti 4.2, Ta 2.2

1:14: 1 Ti 4.7, 2 Ti 4.4

1:15: Mt 15.11, Lu 11.39-41, Ro 14.14, 14.20, 14.23, 1 Ko 6.12

1:16: Ro 1.28, 2 Ti 3.5, 3.8, 1 Jo 1.6, 2.4, Ju 1.4