Sapta 3
Ol wasman bilong sios i mas bihainim gutpela pasin
Dispela Ap 20.28, Ef 4.12, Fl 1.1, 1 Ti 1.15 tok em i tru olgeta. Sapos man i laik i stap wasman bilong sios, em i laikim gutpela wok. Man 1 Ti 5.9, 2 Ti 2.24 Ta 1.6-9 i kamap wasman em i mas bihainim ol stretpela pasin tasol, bai ol man i no inap lukim wanpela rong long em. Em i mas i stap man bilong wanpela meri tasol. Em i mas sindaun gut na bihainim ol gutpela tingting tasol na mekim ol gutpela pasin. Em i mas lukautim gut ol man i kam long haus bilong en. Em i mas save gut long pasin bilong skulim ol manmeri long pasin God i laikim. Em i no ken spak. Em i no ken belhat kwik na pait long ol arapela man. Nogat. Em i mas isi long ol. Em i no ken laikim tumas long kisim mani. Em i mas bosim gut meri pikinini bilong em yet, na mekim ol pikinini i harim gut tok bilong em na i bihainim. Man i no inap bosim meri pikinini bilong em yet, em i no inap kisim wok bilong lukautim sios bilong God. Nupela Kristen i no ken kamap wasman. Nogut em i ting em i gutpela man tru na i bikhet, na God i kotim em olsem em i bin kotim Satan. Man Ap 22.12, 1 Ko 5.12, 2 Ko 8.21, 1 Te 4.12, 1 Ti 6.9 i gat gutpela nem namel long ol man i stap ausait long sios, em tasol inap i stap wasman. Sapos em i no gat gutpela nem, orait inap ol man i tok nogut long em na bai umben bilong Satan i kisim em.
Ol wokman bilong sios i mas bihainim gutpela pasin
Olsem tasol ol wokman bilong sios i mas tingting stret long wok bilong ol. Ol i no ken i stap man bilong tupela maus. Ol i no ken spak. Ol i no ken tingting long pulim mani samting bilong ol man. Ol i mas save olsem ol i no gat asua long ai bilong God, na ol i mas holim strong dispela tok tru God i bin soim long yumi ol man i bilip long em. 10 Pastaim yupela i mas traim wok bilong ol. Na sapos ol i mekim gutpela wok, orait ol i ken i stap wokman bilong sios. 11 Ol Ta 2.3 meri bilong ol tu i mas tingting stret long pasin ol i mekim. Ol i no ken tok baksait. Ol i mas sindaun gut, na ol i mas mekim stret olgeta wok ol i kisim. 12 Wokman bilong sios em i mas i stap man bilong wanpela meri tasol, na em i mas bosim gut meri pikinini bilong em yet. 13 Ol man i stap wokman bilong sios na i mekim gutpela wok, ol bai i gat gutpela nem. Na ol bai i no pret long tokaut long bilip bilong ol long Krais Jisas.
As tok bilong pasin bilong God em i bikpela samting tru
14 Mi laik i kam kwik na lukim yu, tasol mi ting i gutpela sapos mi raitim dispela tok long yu. 15 Olsem Ef 2.19-22, 2 Ti 2.20 na sapos mi no inap i kamap kwik, yu ken lukim dispela tok na bai yu save long gutpela pasin yumi ol lain bilong God i mas bihainim. Yumi ol lain bilong God, yumi stap sios bilong God bilong i stap oltaim, na dispela sios i olsem strongpela pos i karim tok tru. 16 Yumi Mk 16.19, Jo 1.14, 16.8-9, 1 Pi 1.12, 3.18 save gut olsem, as tok bilong pasin bilong God em i bikpela samting tru. Dispela tok God i bin soim yumi em i olsem,
Em i kamap man tru,
na ol manmeri i lukim em.
Holi Spirit i soim olsem
pasin bilong en em i stret olgeta,
na ol ensel i lukim em.
Ol man i go autim tok bilong en
long olgeta lain man.
Ol manmeri bilong graun
i bilip long em.
God i bringim em i go antap
na em i kisim biknem tru.

3:1: Ap 20.28, Ef 4.12, Fl 1.1, 1 Ti 1.15

3:2: 1 Ti 5.9, 2 Ti 2.24

3:2: Ta 1.6-9

3:7: Ap 22.12, 1 Ko 5.12, 2 Ko 8.21, 1 Te 4.12, 1 Ti 6.9

3:11: Ta 2.3

3:15: Ef 2.19-22, 2 Ti 2.20

3:16: Mk 16.19, Jo 1.14, 16.8-9, 1 Pi 1.12, 3.18