Sapta 16
Jisas i kirap bek
(Matyu 28.1-8 na Luk 24.1-12 na Jon 20.1-10)
De Sabat i pinis, na Maria bilong Makdala wantaim Maria, mama bilong Jems, na Salome, ol i baim wel na ol arapela samting i gat gutpela smel. Ol i laik i go welim bodi bilong Jisas. Long moningtaim tru long namba wan de bilong wik,* Namba wan de bilong wik, em Sande tasol. ol i go long matmat. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Husat bai i helpim yumi long tantanim dispela ston na rausim long maus bilong matmat?” Tasol taim ol i kam klostu, ol i lukluk i go, na ol i lukim ston i no i stap moa long maus bilong matmat. Nogat. Ol i bin tantanim dispela ston i go pinis. Dispela ston em i traipela ston tru. Orait ol i go insait long matmat, na ol i lukim wanpela yangpela man i sindaun i stap long han sut. Em i gat longpela waitpela klos. Na ol i kirap nogut long lukim dispela man.
Na em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken kirap nogut. Mi save, yupela i kam bilong painim Jisas bilong Nasaret, em ol i bin hangamapim long diwai kros. Em i kirap pinis. Em i no i stap hia. Lukim dispela ples ol i bin putim em long en. Tasol Mt 26.32, Mk 14.28 yupela i mas i go givim dispela tok long ol disaipel bilong en, na long Pita tu, ‘Jisas em i go paslain long yupela long Galili. Yupela bai i lukim em long Galili, olsem bipo em i tokim yupela pinis.’ ”
Orait ol meri i go ausait, na ol i lusim matmat na i ranawe. Bel bilong ol i kirap nogut na ol i wok long guria. Na ol i no mekim wanpela tok long wanpela man, long wanem, ol i pret.
Planti saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Mak yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. Long ples bilong dispela ol tok, sampela saveman i ting narapela sotpela tok i stap. Dispela tok i olsem, “Tasol ol meri i go givim sotpela tok long Pita wantaim ol lain i stap wantaim em. Ol meri i tokim ol long ol samting dispela yangpela man i bin tokim ol long en. Na bihain, Jisas yet i givim wok long ol bilong bringim tok i go long olgeta hap, stat long hap sankamap na i go inap long hap san i go daun, em dispela tok bilong God i laik kisim bek ol manmeri na givim laip i stap gut oltaim long ol. Dispela tok em tok bilong God yet na em i no inap pinis.” Maria bilong Makdala i lukim Jisas
(Matyu 28.9-10 na Jon 20.11-18)
Jisas Lu 8.2 i kirap long moningtaim tru long namba wan de bilong wik. Na em i kamap pastaim long Maria bilong Makdala. Em dispela meri bipo Jisas i bin rausim 7-pela spirit nogut long en. 10 Maria Lu 24.10 em i go tokim ol man i bin wokabaut wantaim Jisas. Dispela ol man ol i bel hevi na ol i krai i stap. 11 Maria i tokim ol olsem, “Jisas em i stap laip na mi lukim em pinis.” Ol i harim dispela tok, tasol ol i no bilipim.
Tupela disaipel i lukim Jisas long rot
(Luk 24.13-35)
12 Na bihain tupela disaipel i lusim taun na i wokabaut i go. Na Jisas i kamap narakain na i go kamap long tupela. 13 Na tupela i go autim dispela tok long ol arapela disaipel. Tasol ol i no bilipim tok bilong tupela.
Jisas i tokim ol disaipel long wok ol i mas mekim
(Matyu 28.16-20 na Luk 24.36-49 na Jon 20.19-23)
14 Bihain 1 Ko 15.5 ol 11-pela disaipel i sindaun na kaikai i stap, na Jisas i kamap long ol. Em i krosim ol long ol i no gat bilip, na bel bilong ol i pas, na ol i no bilipim tok bilong ol manmeri i lukim em i kirap bek pinis. 15 Na Mt 28.19, Ap 1.8, Kl 1.23 em i tokim ol olsem, “Yupela i mas i go long olgeta hap bilong graun na autim gutnius long olgeta man. 16 Man Jo 3.18, 3.36, 12.48, Ap 2.38, Ro 10.9, 1 Pi 3.21 i bilip na i kisim baptais, God bai i kisim bek em. Tasol man i no bilip, em bai i lus long kot. 17 God Ap 2.4, 5.16, 8.7, 10.46, 1 Ko 12.10, 12.28 bai i wokim ol mirakel long han bilong ol man i bilip. Long nem bilong mi ol bai i rausim ol spirit nogut, na ol bai i autim ol nupela kain tok ples. 18 Ol Lu 10.19, Ap 5.15-16, 28.3-9, Je 5.14-15 bai i holim snek long han. Na sapos ol i dringim samting i save kilim man, dispela samting bai i no inap bagarapim ol. Na ol bai i putim han long ol sikman, na ol sikman bai i orait gen.”
God i kisim Jisas i go long heven
(Luk 24.50-53 na Aposel 1.9-11)
19 Bikpela Sng 110.1, Ap 1.2-3, 1.9-11, 2.33-34, 7.55 Jisas em i autim tok long ol pinis, na God i kisim em i go long heven. Na em i sindaun long han sut bilong God. 20 Na Ap 5.12, 14.3, 1 Ko 2.4-5, Hi 2.3-4 ol disaipel i go, na ol i autim tok long olgeta hap. Na Bikpela i wok wantaim ol, na em i mekim ol mirakel i kamap bilong strongim tok bilong ol.*

*16:2: Namba wan de bilong wik, em Sande tasol.

16:7: Mt 26.32, Mk 14.28

16:8: Planti saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Mak yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. Long ples bilong dispela ol tok, sampela saveman i ting narapela sotpela tok i stap. Dispela tok i olsem, “Tasol ol meri i go givim sotpela tok long Pita wantaim ol lain i stap wantaim em. Ol meri i tokim ol long ol samting dispela yangpela man i bin tokim ol long en. Na bihain, Jisas yet i givim wok long ol bilong bringim tok i go long olgeta hap, stat long hap sankamap na i go inap long hap san i go daun, em dispela tok bilong God i laik kisim bek ol manmeri na givim laip i stap gut oltaim long ol. Dispela tok em tok bilong God yet na em i no inap pinis.”

16:9: Lu 8.2

16:10: Lu 24.10

16:14: 1 Ko 15.5

16:15: Mt 28.19, Ap 1.8, Kl 1.23

16:16: Jo 3.18, 3.36, 12.48, Ap 2.38, Ro 10.9, 1 Pi 3.21

16:17: Ap 2.4, 5.16, 8.7, 10.46, 1 Ko 12.10, 12.28

16:18: Lu 10.19, Ap 5.15-16, 28.3-9, Je 5.14-15

16:19: Sng 110.1, Ap 1.2-3, 1.9-11, 2.33-34, 7.55

16:20: Ap 5.12, 14.3, 1 Ko 2.4-5, Hi 2.3-4