Sapta 8
Sampela meri i bihainim Jisas na wokabaut
Bihain Lu 4.43 liklik orait Jisas i raun long ol taun na ol ples na em i wok long autim gutnius bilong kingdom bilong God long ol manmeri. Na ol 12-pela disaipel i wokabaut i go wantaim em. Na Mt 27.55-56, Mk 15.40-41, 16.9, Lu 23.49 sampela meri, bipo Jisas i bin rausim ol spirit nogut long ol na mekim orait sik bilong ol, ol tu i wokabaut i go wantaim em. Wanpela em Maria, ol i kolim em Maria bilong taun Makdala. Bipo Jisas i bin rausim 7-pela spirit nogut long em. Na Joana na Susana na planti arapela meri tu, ol i go wantaim em. Joana em i meri bilong Kusa, em wanpela bosman bilong haus bilong Herot. Ol dispela meri i save givim ol samting bilong ol bilong helpim Jisas wantaim ol disaipel bilong en.
Jisas i tok piksa long man i tromoi pikinini wit long gaden
(Matyu 13.1-9 na Mak 4.1-9)
Ol manmeri bilong olgeta taun i kam long Jisas, na bikpela lain manmeri i bung i stap. Na em i givim wanpela tok piksa long ol olsem, “Wanpela Mt 13.3, Mk 4.3 man i go tromoi pikinini wit long gaden. Em i wok long tromoi i go, na sampela pikinini wit i pundaun long rot. Na ol man i krungutim, na ol pisin i kam kaikai. Na sampela pikinini wit i pundaun long hap graun i gat ston. Na wit i kamap, tasol graun i no gat wara, na dispela wit i drai olgeta na i dai. Na sampela pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil. Na ol rop i gat nil i kamap wantaim na i karamapim wit. Na sampela pikinini wit i pundaun long gutpela graun, na wit i kamap, na i karim planti kaikai moa, olsem wan wan handet.” Jisas i mekim dispela tok piksa pinis, na em i singaut olsem, “Man i gat yau em i mas harim dispela tok.”
Jisas i gat wanem tingting na em i autim tok long ol tok piksa
(Matyu 13.10-17 na Mak 4.10-12)
Ol disaipel bilong Jisas i askim em long as bilong dispela tok piksa em i bin autim. 10 Na Ais 6.9-10, Mk 4.12 em i tokim ol olsem, “God i larim yupela i save pinis long as bilong ol tok hait bilong kingdom bilong God. Tasol ol arapela manmeri i save harim ol tok piksa tasol. Olsem na bai ol i lukluk planti taim, tasol ol i no luksave long wanpela samting. Na bai ol i harim tok planti taim, tasol bai ol i no save long as bilong en.”
As bilong tok piksa bilong pikinini wit
(Matyu 13.18-23 na Mak 4.13-20)
11 Na Hi 4.12, 1 Pi 1.23 Jisas i tok moa olsem, “As bilong dispela tok piksa em i olsem. Dispela ol pikinini wit ol i makim tok bilong God. 12 Ol pikinini wit i pundaun long rot, ol i olsem ol lain manmeri i harim tok bilong God, tasol bihain Satan i kam, na em i rausim dispela tok long bel bilong ol. Satan i ting, ‘Nogut ol i bilip, na God i kisim bek ol.’ 13 Na ol pikinini wit i pundaun long graun i gat ston, ol i olsem ol man i harim tok, na ol i kisim, na ol i amamas long en. Tasol ol i olsem pikinini wit i no gat rop i go daun insait long graun, olsem na ol i bilip long liklik taim tasol, na long taim bilong traim, ol i save surik na lusim God. 14 Na ol pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil, ol i olsem ol man i harim tok bilong God, na ol i go nabaut na ol i tingting planti long ol samting i kamap long ol na long mani samting na ol i amamas long ol samting bilong dispela graun, na dispela ol samting i karamapim ol na ol i no bihainim gut tok bilong God. Ol i olsem kaikai i no mau gut. 15 Tasol ol dispela pikinini wit i pundaun long gutpela graun, ol i olsem ol man i harim tok na ol i holimpas. Bel bilong ol em i stretpela na i gutpela, na ol i save stap strong na ol i karim kaikai i stap.”
Ol man i no save haitim lait aninit long baket
(Mak 4.21-25)
16 Jisas Mt 5.15, Lu 11.33 i tok moa olsem, “Ol man i no save laitim lam na karamapim long sospen samting o putim aninit long bet. Nogat. Ol i save putim antap long tebol, bai ol man i kam insait long haus ol i ken lukim dispela lait. 17 Olgeta Mt 10.26, Lu 12.2 samting i stap hait, bihain bai em i kamap long ples klia. Na olgeta samting ol man i karamapim i stap, bihain bai ol i kamap long ples klia, na bai ol man i save long ol.
18 “Yupela Mt 13.12, 25.29, Lu 19.26 i mas lukaut gut bai yupela i harim gut tok. Sapos wanpela man i gat sampela samting pinis, orait God bai i givim sampela moa long em. Tasol sapos man i no gat ol samting, orait God bai i rausim ol samting em i ting em i holim pinis.”
Husat em i mama na brata bilong Jisas?
(Matyu 12.46-50 na Mak 3.31-35)
19 Long dispela taim mama wantaim ol brata bilong Jisas ol i kam bilong lukim em. Tasol planti manmeri ol i bung i stap, na ol lain bilong Jisas i no inap i kam klostu long em. 20 Sampela man i tokim Jisas olsem, “Mama bilong yu wantaim ol brata bilong yu ol i sanap ausait, na ol i laik lukim yu.” 21 Tasol Lu 6.47, 11.28, Jo 14.21 em i bekim tok bilong ol olsem, “Ol manmeri i harim tok bilong God na i bihainim, ol dispela lain ol i mama bilong mi na brata bilong mi.”
Jisas i tok, na bikpela win i dai
(Matyu 8.23-27 na Mak 4.35-41)
22 Wanpela de Jisas i kalap long wanpela bot wantaim ol disaipel bilong en. Na em i tokim ol olsem, “Yumi go long hapsait bilong raunwara.” Olsem na ol i go. 23 Bot Mt 8.24, Mk 4.37 i ran i go, na Jisas i slip. Na wanpela bikpela win i kamap long raunwara, na wara i laik pulap long bot na klostu ol i laik lus. 24 Na Mt 8.25, Mk 4.38 ol i go kirapim Jisas, na ol i tok, “Bikman, bikman, yumi laik lus nau.” Na em i kirap na i krosim dispela win na dispela biksi. Na win wantaim biksi i dai, na wara i no moa mekim nais. 25 Na em i askim ol olsem, “Olsem wanem? Bilip bilong yupela i stap we?” Ol i lukim dispela strongpela wok na ol i pret, na ol i tingting planti. Na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela man em i husat tru? Em i tok strong long win wantaim wara, na tupela i harim tok bilong em.”
Jisas i rausim spirit nogut long wanpela man
(Matyu 8.28-34 na Mak 5.1-20)
26 Orait Jisas wantaim ol disaipel bilong en i go kamap long hap bilong ol Gerasa. Dispela ples i stap long hapsait bilong raunwara Galili. 27 Orait Jisas i lusim bot na i go sua, na wanpela man bilong dispela taun i kamap long em. Sampela spirit nogut i stap long dispela man. Longtaim tru em i no save pasim laplap. Na em i no save stap long wanpela haus. Nogat. Em i save stap nabaut long ples matmat. 28 Dispela man i lukim Jisas, na em i singaut na i pundaun long graun klostu long lek bilong Jisas. Na em i singaut bikmaus tru olsem, “Jisas, yu Pikinini bilong God Antap Tru, yu laik mekim wanem long mi? Plis, yu no ken mekim nogut long mi.” 29 Em i singaut olsem, long wanem, Jisas i tok pinis long spirit nogut i mas lusim dispela man. Ol man i save was long dispela man oltaim, na ol i save pasim em long ol sen na hankap. Tasol em i save brukim olgeta sen samting. Na dispela spirit nogut i save mekim em i ran i go long hap i no gat man.
30 Orait Jisas i askim em olsem, “Wanem nem bilong yu?” Na em i tok, “Nem bilong mi Ami,” long wanem, planti spirit nogut i bin i go insait long em. 31 Na KTH 9.11 ol dispela spirit nogut i singaut strong long Jisas olsem, “Yu no ken rausim mipela i go long dispela hul i no gat as.”
32 Wanpela Mt 8.30, Mk 5.11 bikpela lain pik ol i kaikai i stap long liklik maunten klostu. Na ol spirit nogut i askim Jisas strong olsem, “Yu mas larim mipela i go insait long ol dispela pik.” Orait Jisas i larim ol i go. 33 Na ol dispela spirit nogut i lusim dispela man na ol i go insait long ol pik. Na ol dispela lain pik i ran strong tru i go daun long wanpela ples nogut. Na ol i pundaun long raunwara, na ol i dring wara na i dai.
34 Ol wasman bilong pik i lukim dispela samting i kamap, orait ol i ranawe, na ol bringim tok i go long taun na long ol hap nabaut. 35 Na ol manmeri i kam lukim wanem samting tru i bin kamap. Ol i kamap long Jisas, na ol i lukim dispela man ol spirit nogut i lusim em pinis. Em i pasim laplap, na tingting bilong en i klia, na em i sindaun i stap klostu long lek bilong Jisas. Ol manmeri i lukim, na ol i pret. 36 Na ol man i bin lukim ol samting i kamap, ol i stori long ol samting Jisas i bin mekim long dispela man, bipo ol spirit nogut i stap long en, na nau em i kamap orait pinis. 37 Na olgeta man bilong distrik bilong ol Gerasa, ol i tingting long dispela strongpela wok Jisas i bin mekim na ol i pret tru na ol i tok strong long Jisas i mas lusim ol na i go. Olsem na Jisas i kalap long bot, na em i go bek. 38 Tasol pastaim dispela man ol spirit nogut i lusim em pinis, em i askim Jisas strong olsem, “Inap yu larim mi i go wantaim yu?” Tasol Jisas i salim em i go bek, na i tokim em olsem, 39 “Yu go bek long ples bilong yu, na yu autim tok long olgeta samting God i bin mekim bilong helpim yu.” Olsem na dispela man i go, na em i autim tok long olgeta manmeri long taun bilong en, long olgeta samting Jisas i bin mekim bilong helpim em.
Jisas i kirapim bek wanpela pikinini na i mekim orait meri i holim klos bilong em
(Matyu 9.18-26 na Mak 5.21-43)
40 Orait Jisas i go bek long hapsait bilong raunwara, na olgeta manmeri i amamas long em i kam, long wanem, ol i bin wetim em i stap. 41 Na Mt 9.18, Mk 5.22 wanpela man i kamap, nem bilong en Jairus. Em i wanpela hetman bilong haus lotu. Em i brukim skru klostu long lek bilong Jisas, na i askim Jisas strong long i go long haus bilong en. 42 Em i gat wanpela pikinini tasol, em i pikinini meri, na em i gat samting olsem 12-pela krismas. Na klostu em i laik i dai.
Orait Jisas i wokabaut i go, na bikpela lain manmeri ol i go wantaim na ol i pas tru long em. 43 Na wanpela meri i stap, em i save karim blut oltaim na i stap olsem inap long 12-pela yia. * Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Em i bin tromoi olgeta mani bilong en long ol dokta long oraitim em.”Tasol i no gat wanpela man inap long oraitim sik bilong en. 44 Dispela Mt 9.20, Mk 5.28 meri i kam klostu long baksait bilong Jisas, na i putim han long arere bilong longpela klos bilong Jisas. Em i mekim olsem, na wantu tasol blut bilong en i drai na i no kamap moa. 45 Na Jisas i askim olsem, “Husat i putim han long mi?” Na olgeta i tok, “Mi nogat. Mi nogat.” Na Pita i tok, “Bikman, bikpela lain manmeri i sanap raunim yu, na ol i pas tru long yu.” 46 Tasol Mk 5.30, Lu 6.19 Jisas i tok, “Wanpela i bin putim han long mi. Mi pilim sampela strong i lusim mi na i go.” 47 Dispela meri i save nau, em i no inap hait. Olsem na em i guria, na em i kam brukim skru na putim pes i go daun long graun klostu long Jisas. Na long ai bilong olgeta manmeri em i tok bilong wanem em i bin putim han long Jisas. Na em i tok, “Sik bilong mi em i pinis wantu tasol.” 48 Na Lu 7.50 Jisas i tokim em olsem, “Pikinini, yu bilip long mi, olsem na yu kamap orait gen. Yu go, na bel bilong yu i ken i stap isi.”
49 Jisas i toktok yet i stap, na wanpela man bilong haus bilong dispela hetman bilong haus lotu i kam. Em i tokim hetman olsem, “Pikinini bilong yu i dai pinis. Maski givim hevi moa long tisa.” 50 Jisas i harim dispela, na i bekim tok olsem long hetman, “Yu no ken pret. Yu mas bilip tasol, na pikinini bilong yu bai i orait.” 51 Orait Jisas i go long haus bilong hetman, na em i no larim ol manmeri i go insait long haus wantaim em. Nogat. Em i kisim Pita na Jon na Jems na papamama bilong dispela pikinini, na ol tasol i go insait wantaim em. 52 Na Lu 7.13, Jo 11.11-13 olgeta manmeri i stap pinis long haus, ol i sori tru long dispela pikinini, na ol i wok long krai i stap. Tasol Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i no ken krai. Em i no i dai. Em i slip tasol i stap.” 53 Na ol i lap nogut long em, long wanem, ol i save, pikinini i dai pinis. 54 Tasol Lu 7.14, Jo 11.43 Jisas i holim han bilong pikinini meri na i singaut olsem, “Pikinini, yu kirap.” 55 Orait spirit bilong dispela pikinini em i kam bek long em, na kwiktaim em i kirap. Na Jisas i tokim ol long givim sampela kaikai long dispela pikinini. 56 Na Mk 7.36, Lu 5.14 papamama bilong pikinini i kirap nogut tru. Tasol Jisas i tokim tupela strong olsem, “Yutupela i no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap.”

8:1: Lu 4.43

8:2: Mt 27.55-56, Mk 15.40-41, 16.9, Lu 23.49

8:5: Mt 13.3, Mk 4.3

8:10: Ais 6.9-10, Mk 4.12

8:11: Hi 4.12, 1 Pi 1.23

8:16: Mt 5.15, Lu 11.33

8:17: Mt 10.26, Lu 12.2

8:18: Mt 13.12, 25.29, Lu 19.26

8:21: Lu 6.47, 11.28, Jo 14.21

8:23: Mt 8.24, Mk 4.37

8:24: Mt 8.25, Mk 4.38

8:31: KTH 9.11

8:32: Mt 8.30, Mk 5.11

8:41: Mt 9.18, Mk 5.22

*8:43: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Em i bin tromoi olgeta mani bilong en long ol dokta long oraitim em.”

8:44: Mt 9.20, Mk 5.28

8:46: Mk 5.30, Lu 6.19

8:48: Lu 7.50

8:52: Lu 7.13, Jo 11.11-13

8:54: Lu 7.14, Jo 11.43

8:56: Mk 7.36, Lu 5.14