Sapta 9
Jisas i mekim oraitwanpela man i gat han na lek nogut
(Mak 2.1-12 na Luk 5.17-26)
Orait Jisas i kalap long wanpela bot, na i go bek long hapsait bilong raunwara, na i kamap long ples bilong em stret.* Ples bilong Jisas long dispela taim em taun Kaperneam. Lukim Matyu 4.13. Na Mt 8.10, Mk 2.3-5, Lu 5.18-20 ol i karim wanpela sikman i kam long em, bun bilong en i dai olgeta, na em i slip i stap long bet. Na Jisas i lukim olsem ol i bilip tru, na em i tokim dispela sikman olsem, “Pikinini, bel bilong yu i ken i stap isi. Mi lusim pinis ol sin bilong yu.”
Sampela saveman bilong lo ol i harim dispela tok bilong Jisas, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela man em i kisim ples bilong God.”
Jisas Sng 94.11, Mt 12.25, Lu 6.8, 9.47, Jo 2.25 i save pinis long tingting bilong ol, na em i tok, “Bilong wanem yupela i gat dispela tingting nogut long bel bilong yupela? Wanem Mk 2.5, 2.9, Lu 5.20, 7.48 tok em i isi long mi mekim? Em i isi long mi tok, ‘Mi lusim ol sin bilong yu’, o em i isi long mi tok, ‘Yu kirap na wokabaut’? Tasol Jo 5.8, 17.2 mi laik bai yupela i save olsem, Pikinini Bilong Man em i gat strong long dispela graun, na em inap long lusim ol sin.” Jisas i tok pinis, na em i lukluk i go long dispela man, bun bilong en i dai olgeta, na i tokim em olsem, “Yu kirap na kisim bet bilong yu, na yu go long haus bilong yu.” Na dispela man i kirap, na i go long haus bilong en. Ol manmeri i lukim dispela na ol i pret. Na ol i litimapim nem bilong God, long wanem, em i bin givim dispela kain namba na strong long ol man.
Jisas i singautim Matyu
(Mak 2.13-17 na Luk 5.27-32)
Jisas i wokabaut i go, na em i lukim wanpela man, nem bilong en Matyu, i sindaun i stap long haus takis. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” Na Matyu i kirap i go bihainim Jisas.
10 Na Lu 15.1-2 Jisas i sindaun kaikai long haus, Dispela buk i no tok klia olsem ol i kaikai i stap long haus bilong husat. Planti man i ting em i haus bilong Matyu (lukim Mak 2.15), tasol sampela man i ting em i haus bilong Jisas. na planti man bilong kisim takis na planti man bilong mekim sin ol i kam. Ol i sindaun kaikai wantaim Jisas na ol disaipel bilong em. 11 Ol Mt 11.19, Mk 2.16, Lu 5.30, 19.7 Farisi i lukim dispela, na ol i askim ol disaipel bilong Jisas olsem, “Watpo tisa bilong yupela em i save kaikai wantaim ol man bilong kisim takis na ol man bilong mekim sin?” Ol Farisi i save bihainim planti lo, na ol i ting, wanem man i no bihainim ol dispela lo, em i mekim sin, olsem na em i stap doti long ai bilong God. Na sapos ol arapela man i stap wantaim dispela man, ol tu bai i kamap doti long ai bilong God. Ol Farisi i ting, ol man i save mekim wok bilong kisim takis bilong ol Rom, ol i doti long ai bilong God, long wanem, oltaim ol i save pas wantaim ol dispela haiden man bilong Rom.
12 Jisas Mk 2.17, Lu 5.31 i harim dispela tok, na em i tok olsem, “Ol man i no gat sik, ol i no save go long dokta. Nogat. Ol sikman tasol i save go long dokta. 13 Yupela Hos 6.6, Mt 12.7, Mk 2.17, Lu 5.32, 1 Ti 1.15 go kisim save long dispela tok i stap long buk bilong God, ‘Mi no laikim ol ofa nating yupela i save mekim. Mi laikim tumas bai yupela i mekim gutpela pasin long ol arapela.’ ” Na Jisas i tok moa olsem, “Mi no kam bilong singautim ol stretpela man. Nogat. Mi kam bilong singautim ol man i save mekim sin.”
Jisas i tok longpasin bilong tambu long kaikai
(Mak 2.18-22 na Luk 5.33-39)
14 Long Lu 18.12 dispela taim ol disaipel bilong Jon i kam long Jisas na i askim em olsem, “Olsem wanem na mipela wantaim ol Farisi mipela i save tambu long kaikai, tasol ol disaipel bilong yu ol i no save tambu long kaikai?”
15 Na Jo 3.29 Jisas i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i laik marit, ating ol wantok bilong en inap bel hevi long taim em i stap yet wantaim ol? Nogat. Tasol bihain, taim ol i kisim dispela man i go pinis na em i no moa i stap wantaim ol wantok bilong en, orait ol bai i tambu long kaikai.
16 “I no gat man i save kisim hap nupela laplap bilong samapim hul long olpela saket. Sapos em i mekim olsem, orait taim ol i wasim saket dispela laplap bilong pasim hul em bai i go liklik na brukim saket gen, na hul bai i kamap bikpela moa. 17 Na i no gat man i save pulimapim nupela wain long olpela skin meme. Sapos ol i mekim olsem, orait skin meme bai i bruk, na wain bai i kapsait i go long graun, na skin meme tu bai i bagarap. Olsem na ol i save pulimapim nupela wain long nupela skin meme, na tupela wantaim i stap gut.”§ Ol Juda i save kilim meme, na kisim skin bilong en na samapim, bai dispela skin i kamap olsem bikpela jak bilong pulimapim wain long en. Taim ol i putim nupela wain long ol dispela skin, ol i save larim i stap longtaim liklik, bai em i kamap gutpela wain i gat pait. Na long dispela taim wain i save solap na em inap long brukim ol olpela skin i drai pinis.
Jisas i kirapim bek wanpela pikinini
na i mekim orait meri i holim klos bilong en
(Mak 5.22-43 na Luk 8.41-56)
18 Jisas Mk 5.22, Lu 8.41-42 i toktok yet long ol disaipel bilong Jon na wanpela hetman i kam na i brukim skru klostu long lek bilong Jisas na i tok, “Pikinini meri bilong mi nau tasol i dai pinis. Tasol yu kam putim han long em, na bai em i gat laip gen.” 19 Na Jisas i kirap na bihainim em i go, na ol disaipel bilong en i go wantaim.
20 Na Mk 5.25, Lu 8.43 wanpela meri i stap, em i save karim blut oltaim na i stap olsem inap long 12-pela yia. Dispela meri i kam klostu long baksait bilong Jisas, na i putim han long arere bilong longpela klos bilong Jisas. 21 Em Mt 14.36 i bin tokim em yet olsem, “Sapos mi putim han tasol long klos bilong en, bai mi orait gen.” 22 Tasol Jisas i tanim na i lukim em, na i tok, “Pikinini, bel bilong yu i ken i stap isi. Yu bilip long mi, olsem na yu kamap orait gen.” Na long dispela taim tasol meri i kamap orait gen.
23 Orait Jisas i go kamap long haus bilong dispela hetman, na em i lukim ol manmeri i krai i stap. Ol man i wok long winim mambu, na ol manmeri i mekim bikpela nois. 24 Na Jo 11.11 Jisas i tok, “Yupela klia na i go. Liklik meri i no i dai. Nogat. Em i slip tasol.” Na ol i lap nogut long em. 25 Tasol ol i rausim ol manmeri i go ausait, na Jisas i go insait na i holim han bilong dispela yangpela meri, na em i kirap. 26 Na tok bilong dispela samting Jisas i mekim i go nabaut long olgeta hap bilong dispela distrik.
Jisas i mekim orait tupela aipas na wanpela mauspas
27 Jisas Mt 15.22, 20.29-34 i lusim dispela ples na i wokabaut i go. Na tupela man aipas i bihainim em na i singaut olsem, “Yu Pikinini Bilong Devit,* Ol Juda i save olsem, dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em bai i kam long lain bilong King Devit. Tupela aipas i bilip olsem Jisas em dispela man tasol ol Israel i bin wetim, na tupela i kolim Jisas olsem, “Pikinini Bilong Devit.” yu mas sori long mitupela.” 28 Em i go insait long haus, na dispela tupela aipas i kam long em. Na Jisas i askim tupela olsem, “Yutupela i bilip olsem mi inap mekim dispela samting, o nogat?” Na tupela i tokim em, “Yes, Bikpela. Mipela i bilip.” 29 Orait Mt 8.13 na em i putim han long ai bilong tupela na i tok olsem, “Yutupela i bilip long mi. Olsem tasol dispela samting i ken kamap long yutupela.” 30 Na Mt 8.4 ai bilong tupela i op. Na Jisas i givim strongpela tok long tupela olsem, “Yutupela i no ken tru larim wanpela man i save long dispela samting i bin kamap long yutupela.” 31 Tasol tupela i go na tokim ol manmeri long olgeta hap bilong dispela distrik long ol gutpela wok Jisas i save mekim.
32 Taim Mt 12.22 dispela tupela man i lusim Jisas na i go, ol manmeri i kisim wanpela man mauspas i gat spirit nogut i stap long em, na bringim em i kam long Jisas. 33 Orait Mk 2.12 na Jisas i rausim dispela spirit nogut, na dispela mauspas i toktok. Na ol manmeri i tingting planti na i tok, “Bipo i no gat kain samting olsem i kamap long kantri Israel.” 34 Tasol Mt 10.25, 12.24, Mk 3.22, Lu 11.15 ol Farisi i tok, “Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong hetman bilong ol spirit nogut.”
Jisas i givim wok long ol disaipel bilong en
(Sapta 9.35—10.42)
Jisas i sori long ol manmeri
35 Jisas Mt 4.23, Mk 1.39, Lu 4.44 i go raun long olgeta taun na ples. Em i skulim ol manmeri insait long ol haus lotu bilong ol. Em i autim gutnius bilong kingdom bilong God, na em i mekim orait olgeta kain sik i stap long bodi bilong ol. 36 Em Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Sek 10.2, Mt 14.14, Mk 6.34 i lukim ol bikpela lain manmeri, na em i sori tru long ol, long wanem, tingting bilong ol i paul nabaut, na ol i stap nogut tru, olsem ol sipsip i no gat wasman. 37 Olsem Mk 6.34, Jo 4.35 Lu 10.2 na em i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Planti kaikai tumas i mau pinis long gaden, tasol i no gat planti wokman i stap bilong kisim. 38 Olsem na yupela i mas beten long Papa bilong gaden, bai em i salim ol wokman i go bungim kaikai bilong en.”

*9:1: Ples bilong Jisas long dispela taim em taun Kaperneam. Lukim Matyu 4.13.

9:2: Mt 8.10, Mk 2.3-5, Lu 5.18-20

9:4: Sng 94.11, Mt 12.25, Lu 6.8, 9.47, Jo 2.25

9:5: Mk 2.5, 2.9, Lu 5.20, 7.48

9:6: Jo 5.8, 17.2

9:10: Lu 15.1-2

9:10: Dispela buk i no tok klia olsem ol i kaikai i stap long haus bilong husat. Planti man i ting em i haus bilong Matyu (lukim Mak 2.15), tasol sampela man i ting em i haus bilong Jisas.

9:11: Mt 11.19, Mk 2.16, Lu 5.30, 19.7

9:11: Ol Farisi i save bihainim planti lo, na ol i ting, wanem man i no bihainim ol dispela lo, em i mekim sin, olsem na em i stap doti long ai bilong God. Na sapos ol arapela man i stap wantaim dispela man, ol tu bai i kamap doti long ai bilong God. Ol Farisi i ting, ol man i save mekim wok bilong kisim takis bilong ol Rom, ol i doti long ai bilong God, long wanem, oltaim ol i save pas wantaim ol dispela haiden man bilong Rom.

9:12: Mk 2.17, Lu 5.31

9:13: Hos 6.6, Mt 12.7, Mk 2.17, Lu 5.32, 1 Ti 1.15

9:14: Lu 18.12

9:15: Jo 3.29

§9:17: Ol Juda i save kilim meme, na kisim skin bilong en na samapim, bai dispela skin i kamap olsem bikpela jak bilong pulimapim wain long en. Taim ol i putim nupela wain long ol dispela skin, ol i save larim i stap longtaim liklik, bai em i kamap gutpela wain i gat pait. Na long dispela taim wain i save solap na em inap long brukim ol olpela skin i drai pinis.

9:18: Mk 5.22, Lu 8.41-42

9:20: Mk 5.25, Lu 8.43

9:21: Mt 14.36

9:24: Jo 11.11

9:27: Mt 15.22, 20.29-34

*9:27: Ol Juda i save olsem, dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em bai i kam long lain bilong King Devit. Tupela aipas i bilip olsem Jisas em dispela man tasol ol Israel i bin wetim, na tupela i kolim Jisas olsem, “Pikinini Bilong Devit.”

9:29: Mt 8.13

9:30: Mt 8.4

9:32: Mt 12.22

9:33: Mk 2.12

9:34: Mt 10.25, 12.24, Mk 3.22, Lu 11.15

9:35: Mt 4.23, Mk 1.39, Lu 4.44

9:36: Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Sek 10.2, Mt 14.14, Mk 6.34

9:37: Mk 6.34, Jo 4.35

9:37: Lu 10.2