Sapta 17
Jisas i prea bilong helpim ol disaipel
Jisas Jo 11.41, 12.23, 13.32 i autim tok pinis long ol disaipel, na em i lukluk i go antap long heven, na em i tok olsem, “Papa, taim i kamap pinis. Nau yu ken givim biknem long Pikinini bilong yu, olsem na bai Pikinini i ken givim biknem long yu. Long Dan 7.14, Mt 11.27, Jo 6.37, 1 Ko 15.25-27, Fl 2.10, Hi 2.8 wanem, yu givim namba pinis long em. Yu makim em bilong i stap het bilong olgeta manmeri, na em inap givim laip long ol man yu bin givim long em, em laip bilong i stap gut oltaim oltaim. Na Ais 53.11, Jo 5.36-37, 1 Ko 8.4, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20 laip bilong i stap gut oltaim, em i olsem. Ol man i kisim dispela laip, ol i save long yu, yu wanpela tasol yu God tru. Na ol i save long Jisas Krais, em yu bin salim i kam.
“Mi Jo 4.34, 13.31, 14.13, 14.31, 15.10 bin soim biknem na strong bilong yu long ol manmeri bilong dispela graun. Mi pinisim pinis dispela wok yu bin givim mi long mekim. Papa, Jo 1.1-2, 17.24, Fl 2.6, Kl 1.15-17, Hi 1.3, 1.10 taim graun i no kamap yet, mi stap wantaim yu na mi gat biknem. Nau mi laik bai yu givim dispela biknem long mi gen na bai mi stap wantaim yu.
“Mi Sng 22.22, Jo 6.37-39, 10.29 autim pinis nem bilong yu long ol man yu bin givim mi long dispela graun. Ol i man bilong yu, na yu givim ol pinis long mi. Na ol i bin bihainim gut tok bilong yu. Nau ol i save, olgeta samting yu givim mi pinis, em i kam long yu tasol. Olgeta Jo 8.28, 12.49, 14.10, 16.27, 16.30 tok yu givim mi, em mi givim pinis long ol. Na ol i kisim, na ol i save tru tumas olsem, bipo mi bin stap wantaim yu na mi kam. Na ol i bilip olsem, yu bin salim mi na mi kam.
“Mi Jo 6.37, 6.44, 1 Jo 5.19 beten bilong helpim ol. Mi no beten bilong helpim olgeta manmeri bilong graun. Mi beten bilong helpim ol dispela man yu bin givim mi, long wanem, ol i bilong yu. 10 Olgeta Jo 16.15 manmeri bilong mi, ol i bilong yu. Na olgeta manmeri bilong yu, ol i bilong mi. Na taim ol manmeri i lukim ol dispela lain bilong mi, ol i save long biknem bilong mi.
11 “Nau Jo 10.30, 13.1, 17.21, 1 Pi 1.5, Ju 1.1 mi kam long yu, na mi no inap i stap moa long graun. Tasol ol bai i stap long graun. Na Papa, yu holi na i no gat wanpela i olsem yu, yu ken lukautim ol long strong bilong nem bilong yu, em dispela nem yu bin givim long mi. Olsem na ol i ken i stap wanpela tru, olsem mitupela i stap wanpela tru. 12 Taim Sng 41.9, 109.8, Jo 6.39, 13.18, 18.9, Ap 1.20, Hi 2.13, 1 Jo 2.19 mi stap wantaim ol, mi lukautim ol long strong bilong nem bilong yu, em dispela nem yu bin givim mi. Mi bin was gut long ol na i no gat wanpela bilong ol i lus. Man bilong lus, em wanpela tasol i lus, bai tok i stap long buk bilong yu i ken kamap tru. 13 Nau Jo 15.11 mi kam long yu. Na mi mekim ol dispela tok long taim mi stap yet long graun, bai amamas bilong mi i ken pulap i stap long bel bilong ol.
14 “Tok Jo 8.23, 15.18-19, 17.16, 1 Jo 3.13 bilong yu, mi givim pinis long ol. Na ol manmeri bilong dispela graun ol i save birua long ol, long wanem, ol manmeri bilong mi ol i no bilong dispela graun, olsem mi tu mi no bilong dispela graun. 15 Mi Mt 6.13, Ga 1.4, 2 Te 3.3, 1 Jo 5.18 no askim yu long kisim ol i go aut long dispela graun. Nogat. Mi beten long yu long yu ken lukautim ol, na man nogut i no ken bagarapim ol. 16 Ol Sng 119.142, Ap 15.9, Ef 5.26, 1 Pi 1.22 i no bilong dispela graun, olsem mi yet mi no bilong dispela graun. 17 Tok bilong yu i tru olgeta, na mi laik bai yu mekim tok tru bilong yu i wok insait long bel bilong ol, na mekim ol i kamap ol lain bilong yu stret. 18 Bipo Jo 20.21 yu bin salim mi na mi kam i stap namel long ol manmeri bilong graun. Olsem tasol mi bin salim ol man yu bin givim mi bai ol i go i stap namel long ol manmeri bilong graun. 19 Na 1 Ko 1.2, 1.30, 1 Te 4.7, Hi 10.10 bilong helpim ol, mi givim laip bilong mi olgeta long yu, olsem bai tru tumas ol i ken kamap man bilong yu stret.
20 “Tasol mi no beten bilong helpim ol dispela man tasol. Nogat. Mi beten bilong helpim ol manmeri bai i harim tok bilong ol na i bilip long mi. 21 Mi Jo 10.16, 10.38, 17.11, Ro 12.5, Ga 3.28 laik bai dispela olgeta man i ken i stap wanbel, olsem yu Papa, yu stap long mi na mi stap long yu. Olsem tasol mi laik bai ol i ken i stap long mitupela, na bai ol manmeri bilong graun i ken bilip olsem yu bin salim mi na mi kam. 22 Yu Jo 14.20, Ap 4.32, 1 Jo 1.3, 3.24 bin givim bikpela namba na strong long mi, na mi bin givim long ol, bai ol i ken i stap wanbel, olsem mitupela i stap wanbel. 23 Mi Kl 3.14 stap long ol, na yu stap long mi, na long dispela pasin mi laik bai ol i ken kamap wanbel tru. Olsem na ol manmeri bilong graun i ken save, yu bin salim mi na mi kam, na yu laikim ol dispela lain bilong mi long wankain pasin olsem yu bin laikim mi.
24 “Papa, Jo 12.26, 17.5, 1 Te 4.17 mi laik bai ol manmeri yu bin givim long mi ol i ken i stap wantaim mi long ples mi stap long en. Mi laik bai ol i ken lukim bikpela lait na namba bilong mi. Taim graun i no kamap yet, yu laikim mi, na yu bin givim dispela lait na namba long mi. 25 Stretpela Jo 8.55, 15.21, 16.3, 16.27 Papa, ol manmeri bilong graun ol i no save long yu. Tasol mi save long yu. Na ol dispela lain bilong mi, ol i save, yu bin salim mi na mi kam. 26 Mi Jo 15.9, 15.15, 17.6 bin kamapim nem bilong yu long ol. Na bai mi kamapim moa yet, bai ol i ken kisim pasin bilong laikim ol arapela man, olsem yu save laikim mi. Na mi tu mi ken i stap long ol.”
Jisas i karim pen na i dai na i kirap bek
(Sapta 18-20)

17:1: Jo 11.41, 12.23, 13.32

17:2: Dan 7.14, Mt 11.27, Jo 6.37, 1 Ko 15.25-27, Fl 2.10, Hi 2.8

17:3: Ais 53.11, Jo 5.36-37, 1 Ko 8.4, 1 Te 1.9, 1 Jo 5.20

17:4: Jo 4.34, 13.31, 14.13, 14.31, 15.10

17:5: Jo 1.1-2, 17.24, Fl 2.6, Kl 1.15-17, Hi 1.3, 1.10

17:6: Sng 22.22, Jo 6.37-39, 10.29

17:8: Jo 8.28, 12.49, 14.10, 16.27, 16.30

17:9: Jo 6.37, 6.44, 1 Jo 5.19

17:10: Jo 16.15

17:11: Jo 10.30, 13.1, 17.21, 1 Pi 1.5, Ju 1.1

17:12: Sng 41.9, 109.8, Jo 6.39, 13.18, 18.9, Ap 1.20, Hi 2.13, 1 Jo 2.19

17:13: Jo 15.11

17:14: Jo 8.23, 15.18-19, 17.16, 1 Jo 3.13

17:15: Mt 6.13, Ga 1.4, 2 Te 3.3, 1 Jo 5.18

17:16: Sng 119.142, Ap 15.9, Ef 5.26, 1 Pi 1.22

17:18: Jo 20.21

17:19: 1 Ko 1.2, 1.30, 1 Te 4.7, Hi 10.10

17:21: Jo 10.16, 10.38, 17.11, Ro 12.5, Ga 3.28

17:22: Jo 14.20, Ap 4.32, 1 Jo 1.3, 3.24

17:23: Kl 3.14

17:24: Jo 12.26, 17.5, 1 Te 4.17

17:25: Jo 8.55, 15.21, 16.3, 16.27

17:26: Jo 15.9, 15.15, 17.6