Namba wan pas Pol i raitim long
Ol Tesalonaika
Tok i go pas
Taun Tesalonaika em i biktaun bilong provins Masedonia. Taim Pol i lusim Filipai, em i bin i go long Tesalonaika na kirapim sios long dispela taun (lukim Aposel 17.1-9). Tasol taim ol Juda i lukim ol planti manmeri i bihainim tok bilong Pol na i kamap Kristen, ol i bel nogut long Pol na ol i mekim em i lusim Tesalonaika. Bihain, taim Pol i go i stap long taun Korin, wanwok bilong en Timoti i kam tokim Pol long ol samting i bin kamap long ol Kristen bilong Tesalonaika.
Taim Pol i harim ripot bilong Timoti, Pol wantaim Sailas na Timoti i raitim dispela pas bilong strongim bilip bilong ol Kristen bilong Tesalonaika. Planti saveman i ting dispela pas em i namba wan pas bilong ol pas bilong Pol i stap long buk Baibel. Long dispela pas Pol i amamas long bilip na gutpela pasin bilong ol Kristen i stap long Tesalonaika.
I luk olsem ol dispela Kristen i no klia long Krais bai i kam bek olsem wanem. Ol i laik save, ol man i dai pinis taim Krais i no kam bek yet, ol tu bai i kisim laip bilong i stap oltaim? Na Krais bai i kam long wanem taim tru? Pol i bekim ol askim bilong ol na em i tok olsem ol i mas bihainim ol gutpela pasin na ol i mas i stap redi long taim Bikpela i kam.
Pol wantaim ol wanwok bilong en i wari tru long ol Tesalonaika
Sapta 1
(Sapta 1-3)
Mipela Ap 17.1-13, 2 Te 1.1 Pol na Sailas na Timoti, mipela i raitim dispela pas i go long yupela ol manmeri bilong sios i stap long taun Tesalonaika, yupela ol manmeri i pas wantaim God Papa na Bikpela Jisas Krais.
God i ken marimari long yupela na mekim yupela i stap bel isi.
Pol i amamas long bilip bilong ol Tesalonaika
Olgeta Ef 1.16, Fl 1.3-4, Kl 1.3, 2 Te 1.11 taim mipela i save tingting long yupela na tenkyu long God. Mipela i save kolim nem bilong yupela long olgeta prea bilong mipela. Mipela 1 Ko 13.13, Ga 5.6, Kl 1.4-6, Hi 6.10 i save tenkyu long God Papa bilong yumi long bilip bilong yupela i kirapim yupela long mekim ol gutpela pasin, na long ol gutpela wok yupela i save mekim bilong givim bel bilong yupela long ol arapela, na long yupela i save strongim bel na wetim Bikpela bilong yumi Jisas Krais. Ol Kl 3.12, 2 Te 2.13 brata, God i laikim yupela tru, na mipela i save pinis olsem, God i bin makim yupela bilong em stret.
Dispela 1 Ko 2.4-5, 4.20, Kl 2.2, Hi 2.3 gutnius mipela i bin bringim i kam long yupela, em i no bin kamap long yupela olsem toktok tasol. Nogat. Em i kamap wantaim strong na wantaim Holi Spirit, na yupela i bin lukim klia strongpela bilip bilong mipela. Yupela yet i save long pasin mipela i bin mekim bilong helpim yupela long taim mipela i stap namel long yupela.
Yupela Ap 17.1-9, 1 Ko 4.16, 11.1, Fl 3.17, 2 Te 3.9 i kisim tok bilong God, na planti hevi i kamap long yupela, tasol yupela i bin bihainim pasin bilong mipela na bilong Bikpela, na Holi Spirit i kirapim yupela na yupela i amamas. Olsem 1 Pi 5.3 na yupela i bin soim gutpela pasin long olgeta manmeri i bilip long Krais long provins Masedonia na Akaia. Tok Ro 1 bilong Bikpela yupela i bin autim, em i go i go olsem krai bilong garamut. Na em i no i go long ol hap bilong Masedonia na Akaia tasol. Nogat. Long olgeta ples ol i harim pinis stori bilong yupela i bilip long God, olsem na mipela i no gat wok long tokim ol moa. Ol Ap 14.15, 1 Ko 12.2, Ga 4.8, 1 Te 2.1 yet i save stori long ol samting i bin kamap taim mipela i kam long yupela. Ol i stori long yupela i bin lusim ol giaman god na tanim bel i go long God tru, em God bilong i stap oltaim. Na ol i stori long yupela i kamap wokboi bilong God, 10 na Ap 17.31, 1 Te 4.16, 5.9, Ta 2.13, 2 Pi 3.12 yupela i wetim Pikinini bilong en i lusim heven na i kam bek, em dispela Pikinini i bin i dai na God i kirapim em bek. Em Jisas, na em i kisim bek yumi, bai yumi stap gut long taim bilong belhat bilong God i laik kamap bihain.

1:1: Ap 17.1-13, 2 Te 1.1

1:2: Ef 1.16, Fl 1.3-4, Kl 1.3, 2 Te 1.11

1:3: 1 Ko 13.13, Ga 5.6, Kl 1.4-6, Hi 6.10

1:4: Kl 3.12, 2 Te 2.13

1:5: 1 Ko 2.4-5, 4.20, Kl 2.2, Hi 2.3

1:6: Ap 17.1-9, 1 Ko 4.16, 11.1, Fl 3.17, 2 Te 3.9

1:7: 1 Pi 5.3

1:8: Ro 1

1:9: Ap 14.15, 1 Ko 12.2, Ga 4.8, 1 Te 2.1

1:10: Ap 17.31, 1 Te 4.16, 5.9, Ta 2.13, 2 Pi 3.12