Sapta 3
Yumi kirap bek pinis wantaim Krais
God Sng 110.1, Mk 12.36, 16.19, Ef 1.20, Fl 1.30, Kl 1.29, 2.12, 1 Te 2.2 i kirapim yupela pinis wantaim Krais, olsem na yupela i mas wok long kisim ol samting bilong antap. Long dispela ples antap, Krais i sindaun long sia king bilong en long han sut bilong God. Oltaim Mt 6.33 yupela i mas tingting long ol samting bilong antap. Yupela i no ken tingting long ol samting bilong graun. Yupela Ro 6.2, 2 Ko 5.7, 5.14, Ga 2.20, Kl 2.20 i dai pinis, na laip bilong yupela i stap hait wantaim Krais na yupela i pas long God. Krais Jo 11.25, 14.6, 1 Ko 15.43, Fl 1.21, 1 Jo 3.2 em i as bilong laip bilong yupela. Na taim em i kamap ples klia, bai yupela tu i kamap wantaim em long bikpela lait na bilas bilong God.
Krais i stap insait long yumi na yumi kamap ol nupela manmeri
(Sapta 3.5—4.18)
Yumi kamap nupela manmeri
Olsem Ro 6.6, 6.11-13, 8.13, Ga 5.24, Ef 4.19, 5.3-5, 1 Te 4.5 na yupela i mas kilim i dai olgeta pasin bilong dispela graun i stap long bel bilong yupela. Mi tok long olkain pasin olsem, pasin pamuk na pasin doti, na pasin bilong bel i kirap long mekim ol pasin nogut, na pasin bilong mangal long ol samting bilong narapela man. Dispela pasin bilong mangal em i wankain olsem pasin bilong lotu long giaman god. God Ef 5.6 i redim pinis pe nogut bilong givim long olgeta man i save mekim ol dispela kain pasin, em ol man i save sakim tok bilong en. Bipo Ro 6.19-20, 1 Ko 6.11, Ef 2.2 yupela tu i save wokabaut wantaim ol dispela man, na yupela i save mekim dispela olgeta pasin.
Tasol Ef 4.22, 4.25-31, 5.4, Hi 12.1, 1 Pi 2.1 nau yupela i mas rausim olgeta kain pasin nogut, em pasin bilong kros na belhat na bel nogut, na pasin bilong tok nogut long ol arapela na pasin bilong mekim toktok i doti. Yupela Ef 4.22 wan wan i no ken giamanim ol arapela Kristen, long wanem, yupela i rausim pinis olgeta pasin bilong olpela bel, 10 na Stt 1.26, Ro 12.2, Ef 2.10, 4.24 yupela i kamap nupela man pinis. God i bin mekim yupela i kamap nupela man, na oltaim em i save givim planti gutpela save long yupela, na em i mekim yupela i kamap nupela na yupela i kamap wankain olsem em yet. 11 Na Ro 10.12, Ga 3.28, Ef 1.23 yumi man i kamap nupela pinis, yumi olgeta i stap wankain tasol. Yumi no ken ting moa olsem yumi bilong lain Grik o bilong lain Juda, na yumi bin katim skin o yumi no bin katim skin, na yumi bilong kain kain tok ples o bilong kain kain kantri, na yumi stap wokboi nating o yumi stap fri, long wanem, Krais tasol i stap, na Krais yet i stap insait long yumi olgeta.
Yumi mas kisim pasin bilong laikim tru ol arapela
12 God Ga 5.22, Ef 4.32, Fl 2.1, 1 Pi 2.9 Ef 4.2 em i makim yupela pinis, na yupela i stap ol lain manmeri bilong en, na em i save laikim yupela tru. Olsem na yupela i mas kisim olkain pasin olsem. Yupela i mas sori tru long ol arapela na mekim gut long ol. Yupela i mas daunim yupela yet na mekim pasin isi long ol man, na yupela i no ken belhat kwik long ol man i rongim yupela. 13 Sapos Mk 11.25, Ef 4.32, 5.2 wanpela man namel long yupela em i gat tok long narapela brata i bin mekim rong long em, orait em i mas karim dispela hevi na lusim sin bilong dispela brata. Bikpela em i lusim pinis sin bilong yupela, na olsem tasol yupela tu i mas lusim sin bilong ol arapela. 14 Yupela Ro 13.8-10, 1 Ko 13.13, Ef 4.3 i mas givim bel bilong yupela long ol arapela manmeri. Dispela pasin i winim tru olgeta arapela pasin, na em i save mekim ol arapela gutpela pasin i kamap strong na i wok bung wantaim. 15 Krais 1 Ko 12.13, 12.27, Ef 2.16-17, 4.4, Fl 4.7 i save givim bel isi long yumi na mekim yumi i stap wanbel, na dispela bel isi i ken bosim tru bel bilong yupela. God i bin singautim yupela bai yupela i ken kamap wanpela bodi tasol na i stap wanbel tru. Na yupela i mas tenkyu long God oltaim. 16 Yupela 1 Ko 14.26, Ef 5.19, Kl 4.6 Ef 5.19-20 i mas larim tok bilong Krais i stap strong insait long bel bilong yupela. Yupela wan wan i mas skulim ol arapela Kristen na givim gutpela tingting na save long ol, bai ol i ken mekim gutpela pasin tasol. Yupela i mas tenkyu long God long bel bilong yupela, na yupela i mas singim ol song bilong Buk Song na ol arapela song bilong lotu na ol song Holi Spirit i kamapim long bel bilong yupela. 17 Long 1 Ko 10.31, Ef 5.20, 1 Te 5.18, Hi 13.15 toktok bilong yupela na long wok bilong yupela na long olgeta samting yupela i mekim, yupela i mas mekim long nem bilong Bikpela Jisas. Na long nem bilong em yupela i mas tenkyu long God Papa.
Pol i tok long ol Kristen famili
18 Yupela Ef 5.22, Ta 2.5, 1 Pi 3.1 meri, yupela i mas i stap aninit long ol man bilong yupela. Dispela pasin em i stret long ai bilong Bikpela. 19 Yupela Ef 4.31, 5.25, 5.28, 1 Pi 3.7 man, yupela i mas laikim tru ol meri bilong yupela, na yupela i no ken mekim nogut bel bilong ol.
20 Yupela Ef 5.24, 6.1, Ta 2.9 pikinini, yupela i mas bihainim tok bilong papamama bilong yupela long olgeta samting. Bikpela i save laikim dispela kain pasin. 21 Yupela Ef 6.4 papa, yupela i no ken mekim ol pikinini bilong yupela i kros, nogut ol i pilim olsem ol i no inap mekim wanpela gutpela wok.
Pol i tok long ol wokboi na ol bosman
22 Yupela 1 Ti 6.1, Ta 2.9 Ef 6.5-8 wokboi i mas bihainim olgeta tok bilong ol bosman bilong yupela. Nogut yupela i ting long grisim ol na yupela i mekim gutpela wok long taim ol i stap klostu tasol. Nogat. Yupela i mas pret long Bikpela, na oltaim yupela i mas tingting tasol long ol rot bilong mekim gutpela wok. 23 Olgeta samting yupela i mekim, yupela i mas wok strong na mekim. I no olsem yupela i mekim wok bilong ol man. Nogat. Yupela i mekim wok bilong Bikpela. 24 Yupela 1 Ko 7.22 i save, bihain Bikpela bai i givim pe long yupela, em ol dispela gutpela samting em i makim pinis bilong ol manmeri bilong en. Tingim. Yupela i stap ol wokboi bilong Krais, na em tasol em i Bosman tru bilong yupela. 25 Na Lo 10.17, Ro 2.11, Ef 6.9, 1 Pi 1.17 man i mekim rong, em bai i kisim pe bilong dispela rong em i bin mekim. God i save skelim pasin bilong olgeta manmeri long wankain pasin tasol.

3:1: Sng 110.1, Mk 12.36, 16.19, Ef 1.20, Fl 1.30, Kl 1.29, 2.12, 1 Te 2.2

3:2: Mt 6.33

3:3: Ro 6.2, 2 Ko 5.7, 5.14, Ga 2.20, Kl 2.20

3:4: Jo 11.25, 14.6, 1 Ko 15.43, Fl 1.21, 1 Jo 3.2

3:5: Ro 6.6, 6.11-13, 8.13, Ga 5.24, Ef 4.19, 5.3-5, 1 Te 4.5

3:6: Ef 5.6

3:7: Ro 6.19-20, 1 Ko 6.11, Ef 2.2

3:8: Ef 4.22, 4.25-31, 5.4, Hi 12.1, 1 Pi 2.1

3:9: Ef 4.22

3:10: Stt 1.26, Ro 12.2, Ef 2.10, 4.24

3:11: Ro 10.12, Ga 3.28, Ef 1.23

3:12: Ga 5.22, Ef 4.32, Fl 2.1, 1 Pi 2.9

3:12: Ef 4.2

3:13: Mk 11.25, Ef 4.32, 5.2

3:14: Ro 13.8-10, 1 Ko 13.13, Ef 4.3

3:15: 1 Ko 12.13, 12.27, Ef 2.16-17, 4.4, Fl 4.7

3:16: 1 Ko 14.26, Ef 5.19, Kl 4.6

3:16: Ef 5.19-20

3:17: 1 Ko 10.31, Ef 5.20, 1 Te 5.18, Hi 13.15

3:18: Ef 5.22, Ta 2.5, 1 Pi 3.1

3:19: Ef 4.31, 5.25, 5.28, 1 Pi 3.7

3:20: Ef 5.24, 6.1, Ta 2.9

3:21: Ef 6.4

3:22: 1 Ti 6.1, Ta 2.9

3:22: Ef 6.5-8

3:24: 1 Ko 7.22

3:25: Lo 10.17, Ro 2.11, Ef 6.9, 1 Pi 1.17