Sapta 4
Yumi no ken mekim pasin pamuk
Ol Fl 1.27, Kl 1.10, 2.6, 1 Te 2.12, 2 Te 3.6 brata, mipela i bin soim yupela olgeta pasin yupela i mas wokabaut long en bilong bihainim laik bilong God, na yupela i save bihainim ol dispela pasin. Tasol nau mipela i laik strongim bel bilong yupela tru na tokim yupela long nem bilong Bikpela Jisas long yupela i mas mekim ol dispela pasin moa moa yet.
Yupela i save long olgeta tok mipela i bin givim yupela long nem bilong Bikpela Jisas. Laik 1 Ko 6.15, 6.18, Ef 5.3, 5.17, 5.27, Kl 3.5, 1 Te 5.23, Hi 10.10, 1 Pi 1.16 bilong God em i olsem. Yupela i mas givim laip bilong yupela olgeta long em na kamap holi. Olsem na yupela i mas abrusim olgeta kain pasin pamuk. Yupela Ro 6.19, 1 Ko 6.13-15, 6.18 i mas bosim ol laik na tingting nogut i save kamap long bel bilong yupela,* Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. bai yupela i bihainim ol gutpela pasin na ol pasin God i laikim. Nogut Sng 79.6, Ga 4.8, Ef 2.12, 4.17-18, 2 Te 1.8 ol dispela laik na tingting nogut i pulim yupela na yupela i go mekim olkain pasin pamuk olsem ol haiden i no save long God ol i save mekim. Yupela Wkp 19.11-13, Sng 94.1, 1 Ko 6.8, 2 Te 1.8 i no ken mekim rong long ol Kristen brata na giamanim ol na mekim dispela kain pasin wantaim ol meri bilong ol. Bipo mipela i tokim yupela strong pinis olsem, Bikpela bai i mekim save long olgeta man i mekim dispela kain pasin. God 1 Ko 1.2, 2 Te 2.13-14, Hi 12.14, 1 Pi 1.14-16 i no singautim yumi bilong bihainim pasin i doti. Nogat tru. Em i singautim yumi bilong givim laip bilong yumi long em na bihainim pasin i holi. Olsem Ese 36.27, 37.14, Lu 10.16, 1 Ko 2.10, 2 Ko 1.22, 1 Jo 3.24 na man i sakim dispela tok, em i no sakim tok bilong ol man tasol. Nogat. Em i sakim tok bilong God, em God i save givim Holi Spirit bilong en long yupela.
Yumi mas mekim ol gutpela pasin i kamap strong
Mi Jo 13.34, 15.12, Hi 8.11, 1 Jo 2.20, 2.27, 3.11-13 no ken raitim sampela tok long yupela long pasin bilong givim bel bilong yupela long ol manmeri bilong God, long wanem, God i skulim yupela pinis long dispela pasin. 10 Na 2 Te 3.4 yupela i save givim bel bilong yupela long ol Kristen i stap long olgeta hap bilong provins Masedonia. Tasol, ol brata, mipela i laik strongim bel bilong yupela, bai yupela i mekim dispela pasin moa moa yet. 11 Yupela Ef 4.28, 2 Te 3.8, 3.12, 1 Pi 4.15 i mas wok strong long sindaun isi na mekim wok bilong yupela yet. Yupela i mas wok long han bilong yupela yet, na bai yupela inap lukautim yupela yet, olsem bipo mipela i bin tokim yupela. 12 Olsem Ro 13.13, 2 Ko 8.21, Kl 4.5 bai yupela i no sot long wanpela samting, na ol man i stap ausait long sios, ol bai i amamas long pasin bilong yupela.
Bikpela bai i kam bek na bungim yumi
13 Ol Ef 2.12 brata, mipela i laik bai yupela i ken save gut long wanem ol samting bai i kamap long ol manmeri i dai pinis. Nogut yupela i sori tumas, olsem ol arapela manmeri i no bilip long God na i no wetim taim bilong kirap bek long matmat. 14 Yumi Ro 14.9, 1 Ko 15.3-4, 15.12-13, 15.18, 15.23 bilip olsem Jisas i dai na i kirap bek gen. Olsem na yumi save, long strong bilong Jisas, God bai i kirapim ol Kristen i dai pinis na ol bai i kam bek wantaim Jisas.
15 Mipela 1 Ko 15.51-52 i autim tok bilong Bikpela long yupela olsem. Taim Bikpela i kam bek, yumi manmeri i gat laip na i stap yet, yumi bai i no inap i go paslain long ol manmeri i dai pinis. Nogat. 16 God Mt 24.30-31, Ap 1.11, 1 Ko 15.23, 15.52, 1 Te 1.10, 2 Te 1.7 bai i tok strong, na namba wan ensel bai i singaut, na biugel bilong God bai i krai. Na Bikpela bai i lusim heven na i kam daun. Na ol man i bilip long Jisas na i dai pinis, ol bai i kirap bek pastaim. 17 Long Jo 12.26, Ap 1.9, KTH 11.12 dispela taim yumi manmeri i gat laip na i stap yet, yumi bai i go antap long klaut wantaim ol dispela manmeri, na yumi olgeta bai i bungim Bikpela. Na yumi bai i stap wantaim Bikpela oltaim oltaim. 18 Orait yupela i mas autim dispela tok long ol arapela manmeri bilong God, bilong strongim bel bilong ol.

4:1: Fl 1.27, Kl 1.10, 2.6, 1 Te 2.12, 2 Te 3.6

4:3: 1 Ko 6.15, 6.18, Ef 5.3, 5.17, 5.27, Kl 3.5, 1 Te 5.23, Hi 10.10, 1 Pi 1.16

4:4: Ro 6.19, 1 Ko 6.13-15, 6.18

*4:4: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.

4:5: Sng 79.6, Ga 4.8, Ef 2.12, 4.17-18, 2 Te 1.8

4:6: Wkp 19.11-13, Sng 94.1, 1 Ko 6.8, 2 Te 1.8

4:7: 1 Ko 1.2, 2 Te 2.13-14, Hi 12.14, 1 Pi 1.14-16

4:8: Ese 36.27, 37.14, Lu 10.16, 1 Ko 2.10, 2 Ko 1.22, 1 Jo 3.24

4:9: Jo 13.34, 15.12, Hi 8.11, 1 Jo 2.20, 2.27, 3.11-13

4:10: 2 Te 3.4

4:11: Ef 4.28, 2 Te 3.8, 3.12, 1 Pi 4.15

4:12: Ro 13.13, 2 Ko 8.21, Kl 4.5

4:13: Ef 2.12

4:14: Ro 14.9, 1 Ko 15.3-4, 15.12-13, 15.18, 15.23

4:15: 1 Ko 15.51-52

4:16: Mt 24.30-31, Ap 1.11, 1 Ko 15.23, 15.52, 1 Te 1.10, 2 Te 1.7

4:17: Jo 12.26, Ap 1.9, KTH 11.12