Sapta 3
Olaman, Jo 1.12, 3.16, 16.3, Ro 8.16, 1 Jo 4.10 Papa i bin laikim yumi na givim bel bilong em moa yet long yumi! Em i kolim yumi ol pikinini bilong God. Na tru tumas, yumi stap pikinini bilong God. Ol man bilong graun i no bin save long God, olsem na ol i no save long yumi tu. Ol Ro 8.18, 8.29, 1 Ko 15.49, 2 Ko 3.18, Fl 3.21, Kl 3.4, 2 Pi 1.4 pren, nau yumi stap pikinini bilong God. Na bihain yumi bai i stap olsem wanem, dispela em i no klia yet. Tasol yumi save, taim Krais i kamap ples klia, yumi bai lukim em tru, na yumi bai kamap wankain olsem em yet. Na olgeta man i save wetim em, ol i save mekim ol yet i kamap klin long ai bilong God, na ol i stap klin olsem Krais i stap klin.
Man Ro 4.15, 1 Jo 5.17 i save mekim sin, em i sakim lo bilong God. Sin em i pasin bilong sakim lo. Yupela Ais 53.5-6, 53.11, Jo 1.29, 2 Ko 5.21, 1 Ti 1.15, Hi 4.15, 1 Pi 2.22-24, 1 Jo 2.2 i save, Krais i bin kamap bilong rausim sin, na i no gat sin i stap long em. Man Ro 6.1-2, 6.14, 1 Jo 2.4, 3.9, 4.8, 3 Jo 1.11 i pas wantaim Krais, em i no save bihainim pasin bilong sin. Sapos wanpela man i bihainim pasin bilong sin, orait yumi ken save, em i no bin lukim Krais, na em i no save long Krais.
Ol Ro 2.13, 1 Jo 2.26, 2.29 liklik pikinini bilong mi, yupela lukaut, nogut wanpela man i giamanim yupela. Man i mekim stretpela pasin, em i stretpela man, olsem Krais em i stretpela man. Stat Stt 3.15, Lu 10.18, Jo 8.44, 16.11, Hi 2.14 long bipo tru, Satan i save mekim sin oltaim, olsem na man i save mekim sin, em i man bilong Satan. Na Pikinini Bilong God i bin kamap ples klia bilong bagarapim na rausim wok bilong Satan. Sapos 1 Pi 1.23, 1 Jo 5.18 wanpela man i kamap pikinini bilong God, orait em i no save bihainim pasin bilong sin. Laip bilong God yet em i stap long dispela man, olsem na em i no inap long bihainim pasin bilong sin. Nogat. Em i stap pikinini bilong God. 10 Sapos 1 Jo 2.29, 4.8 yumi laik save husat em i pikinini bilong God, na husat em i pikinini bilong Satan, orait yumi ken save olsem, man i no mekim stretpela pasin, em i no bilong God. Na man i no save laikim tru ol arapela pikinini bilong God, em tu i no bilong God.
Yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela
(Sapta 3.11—5.21)
Jisas i soim yumi long pasin
bilong laikim tru ol arapela
11 Bipo Jo 13.34, 15.12, 1 Jo 1.5, 4.7, 4.21 tru yupela i bin harim tok olsem, yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela. 12 Yumi Stt 4.8, Hi 11.4, Ju 1.11 no ken i stap olsem Kein. Em i man bilong Satan, na em i kilim i dai brata bilong en. Na bilong wanem em i kilim i dai brata bilong en? Em i kilim em, long wanem, pasin bilong en em i nogut, na pasin bilong brata bilong en em i stretpela.
13 Ol Mt 5.11-12, Jo 15.18-19, 17.14, 2 Ti 3.12 brata, sapos ol man bilong graun i birua long yupela, orait yupela i no ken kirap nogut long dispela. 14 Yumi Jo 5.24, 1 Jo 2.9-11 save givim bel bilong yumi long ol arapela manmeri bilong God, olsem na yumi save, yumi lusim pinis pasin bilong i dai, na yumi stap long pasin bilong laip. Man i no save givim bel bilong en long ol brata, em i stap yet long pasin bilong i dai. 15 Man Mt 5.21-22, Ga 5.21, KTH 21.8 i no laikim tru brata bilong en na i bel nogut long em, i olsem em i kilim man i dai. Na yupela i save, man i kilim narapela man i dai, em i no kisim laip bilong i stap gut oltaim oltaim. 16 Jisas Jo 3.16, 13.1, 15.13, Ro 5.8, Ga 1.4, Ef 5.2, 5.25, 1 Te 2.8 i lusim laip bilong em yet na i dai bilong helpim yumi, na dispela pasin bilong en i soim yumi pinis long pasin bilong laikim tru ol arapela. Na yumi tu yumi mas lusim laip bilong yumi bilong helpim ol Kristen brata. 17 Tasol Lo 15.7, Lu 3.11, 1 Jo 4.20 sapos wanpela man i gat ol samting bilong dispela graun, na em i lukim narapela brata i sot long ol samting, na sapos em i no sori long dispela brata, orait yumi save, pasin bilong God bilong laikim tru ol arapela, em i no i stap long dispela man. 18 Ol Ro 12.9, Je 2.15-16, 1 Pi 1.22 liklik pikinini bilong mi, yumi no ken laikim ol brata long tok tasol o long maus tasol. Nogat. Yumi mas givim bel bilong yumi tru long ol na mekim gutpela pasin long ol.
Ol Kristen i ken sanap strong
long ai bilong God
19-20 Sapos Jo 18.37, 1 Jo 1.8 yumi laikim tru ol arapela, orait yumi ken save, yumi bihainim tok tru. Na maski sapos bel bilong yumi i kotim yumi long wanpela samting, yumi ken i stap bel isi long ai bilong God. Long wanem, God em i save long olgeta samting, na save bilong en i winim tru save i stap long bel bilong yumi. 21 Ol Hi 4.16, 10.22, 1 Jo 2.28, 4.17 pren, sapos bel bilong yumi i no kotim yumi, orait yumi save sanap strong long ai bilong God. 22 Na Sng 34.15, Jer 29.12, Mt 7.8, 21.22, Jo 9.31, 14.13 sapos yumi beten na askim em long wanpela samting, orait em i save givim long yumi, long wanem, yumi save bihainim lo bilong en, na yumi save mekim pasin em i laikim. 23 Na Jo 6.29, 13.34, 15.12, 15.17, 17.3, 1 Te 4.9, 1 Pi 4.8, 1 Jo 2.8-10 lo bilong en i olsem. Yumi mas bilip long nem bilong Pikinini bilong en Jisas Krais, na yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela, olsem em i bin tokim yumi. 24 Sapos Jo 14.23, 15.10, 17.21, Ro 8.9, 1 Jo 4.12-13 wanpela man i bihainim lo bilong God, orait em i pas wantaim God, na God i pas wantaim em. God i givim Holi Spirit long yumi, na dispela Spirit i soim yumi olsem, God i stap wantaim yumi.

3:1: Jo 1.12, 3.16, 16.3, Ro 8.16, 1 Jo 4.10

3:2: Ro 8.18, 8.29, 1 Ko 15.49, 2 Ko 3.18, Fl 3.21, Kl 3.4, 2 Pi 1.4

3:4: Ro 4.15, 1 Jo 5.17

3:5: Ais 53.5-6, 53.11, Jo 1.29, 2 Ko 5.21, 1 Ti 1.15, Hi 4.15, 1 Pi 2.22-24, 1 Jo 2.2

3:6: Ro 6.1-2, 6.14, 1 Jo 2.4, 3.9, 4.8, 3 Jo 1.11

3:7: Ro 2.13, 1 Jo 2.26, 2.29

3:8: Stt 3.15, Lu 10.18, Jo 8.44, 16.11, Hi 2.14

3:9: 1 Pi 1.23, 1 Jo 5.18

3:10: 1 Jo 2.29, 4.8

3:11: Jo 13.34, 15.12, 1 Jo 1.5, 4.7, 4.21

3:12: Stt 4.8, Hi 11.4, Ju 1.11

3:13: Mt 5.11-12, Jo 15.18-19, 17.14, 2 Ti 3.12

3:14: Jo 5.24, 1 Jo 2.9-11

3:15: Mt 5.21-22, Ga 5.21, KTH 21.8

3:16: Jo 3.16, 13.1, 15.13, Ro 5.8, Ga 1.4, Ef 5.2, 5.25, 1 Te 2.8

3:17: Lo 15.7, Lu 3.11, 1 Jo 4.20

3:18: Ro 12.9, Je 2.15-16, 1 Pi 1.22

3:19-20: Jo 18.37, 1 Jo 1.8

3:21: Hi 4.16, 10.22, 1 Jo 2.28, 4.17

3:22: Sng 34.15, Jer 29.12, Mt 7.8, 21.22, Jo 9.31, 14.13

3:23: Jo 6.29, 13.34, 15.12, 15.17, 17.3, 1 Te 4.9, 1 Pi 4.8, 1 Jo 2.8-10

3:24: Jo 14.23, 15.10, 17.21, Ro 8.9, 1 Jo 4.12-13