Sapta 18
Judas i givim Jisas long han bilong ol birua
(Matyu 26.47-56 na Mak 14.43-50 na Luk 22.47-53)
Jisas 2 Sml 15.23, Mt 26.36, Mk 14.32, Lu 22.39 i mekim dispela tok pinis, na em wantaim ol disaipel bilong en ol i go brukim wara Kidron. Long hapsait bilong dispela wara wanpela gaden i stap, na Jisas wantaim ol disaipel bilong en ol i go insait long gaden. Judas, Lu 21.37, 22.39 em man i laik givim Jisas long han bilong ol birua, em tu i save long dispela gaden, long wanem, planti taim Jisas i save bung wantaim ol disaipel bilong en long dispela gaden. Olsem Mt 26.47, Mk 14.43, Lu 22.47, Jo 7.45, Ap 1.16 na Judas i kisim ol lain soldia na sampela plisman bilong ol bikpris na ol Farisi, na em i bringim ol i kam long dispela hap. Na ol i holim ol lam na bombom na ol samting bilong pait. Jisas i save long olgeta samting i laik kamap long en. Olsem na em i go klostu long ol dispela lain na i askim ol olsem, “Yupela i painim husat?”
Ol i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i kam bilong painim Jisas bilong Nasaret.” Na Jisas i tokim ol, “Em mi tasol.” Na Judas, em man i laik givim em long ol, em i sanap wantaim ol. Ol i harim Jisas i tok, “Em mi tasol,” na ol dispela man i surik i go bek na i pundaun long graun.
Na Jisas i askim ol gen, “Yupela i painim husat?” Na ol i tok, “Jisas bilong Nasaret.” Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi tokim yupela pinis, em mi tasol. Na sapos yupela i painim mi, orait larim ol dispela man i go.” Long Jo 17.12 dispela pasin em inapim dispela tok em i bin mekim bipo, “Ol dispela man yu bin givim mi, i no gat wanpela bilong ol i lus.”
10 Saimon Mt 26.51, Mk 14.47, Lu 22.38, 22.49-50 Pita i bin karim wanpela bainat i kam, na em i pulim bainat na i paitim wokboi bilong hetpris, na bainat i katim yau long han sut bilong dispela wokboi na yau i pundaun. Nem bilong dispela wokboi em Malkus. 11 Na Mt 20.22, 26.39, 26.42, Mk 14.36, Lu 22.42 Jisas i tokim Pita, “Putim bainat i go bek long paus bilong en. Olsem wanem? Yu ting mi no inap dring long dispela kap Papa i bin givim mi?”
Ol i bringim Jisas i go long Anas
12 Orait na ol lain soldia na namba wan ofisa bilong ol, na ol plisman bilong ol Juda, ol i holimpas Jisas na pasim em long baklain. 13 Na Mt 26.57, Lu 3.2 ol i kisim em i go long Anas pastaim. Anas em i tambu bilong Kaiafas. Kaiafas em hetpris long dispela yia 14 na Jo 11.49-50 em i dispela man i bin tokim ol Juda olsem, “I gutpela sapos wanpela man tasol i kisim ples bilong ol manmeri na i dai.”
Pita i tok, em i no save long Jisas
(Matyu 26.69-70 na Mak 14.66-68 na Luk 22.55-57)
15 Saimon Mt 26.58, Mk 14.54, Lu 22.54, Jo 20.3, 21.20, Ap 3.1 Pita wantaim narapela disaipel, tupela i bihainim Jisas i go. Hetpris i save long dispela arapela disaipel, olsem na em i bihainim Jisas i go insait long banis bilong hetpris. 16 Tasol Mt 26.69, Mk 14.66, Lu 22.54 Pita i sanap i stap ausait klostu long dua. Olsem na dispela arapela disaipel, hetpris i save long en, em i go tokim meri i bosim dua, na em i bringim Pita i kam insait. 17 Meri i bosim dua, em i askim Pita olsem, “Ating yu tu yu disaipel bilong dispela man?” Na Pita i tok, “Nogat. Mi no disaipel bilong en.” 18 Ol wokboi na ol plisman i bin wokim wanpela paia. Ples i kol, na ol i sanap na hatim skin bilong ol i stap. Na Pita tu i sanap wantaim ol na i hatim skin bilong en.
Hetpris i kotim Jisas
(Matyu 26.59-66 na Mak 14.55-64 na Luk 22.66-71)
19 Long dispela taim hetpris i askim Jisas long ol disaipel bilong en, na long tok em i bin givim long ol man. 20 Na Mt 26.55, Lu 4.15, Jo 7.14, 7.26-28 Jisas i bekim tok olsem long em, “Mi bin givim tok long ol manmeri long ples klia. Oltaim mi bin skulim ol manmeri insait long ol haus lotu na insait long banis bilong tempel, long ol ples olgeta Juda i save bung long en. Mi no bin mekim wanpela tok long ples hait. 21 Olsem na bilong wanem yu askim mi? Yu mas askim ol man i bin harim dispela tok. Ol i save long tok mi bin mekim.”
22 Jisas Jer 20.2, Ap 23.2 i tok olsem na wanpela plisman i sanap i stap, em i solapim Jisas na i tok, “Olsem wanem tru na yu bekim tok bilong hetpris long dispela kain pasin?” 23 Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Sapos mi mekim tok nogut, orait yu mas tokaut klia long dispela tok mi bin mekim. Tasol sapos mi mekim gutpela tok, orait watpo yu paitim mi?”
24 Orait Anas i salim Jisas i go long hetpris Kaiafas. Na ol i no rausim dispela baklain ol i bin pasim em long en.
Pita i tok gen, em i no save long Jisas
(Matyu 26.71-75 na Mak 14.69-72 na Luk 22.58-62)
25 Saimon Mt 26.69-71, Mk 14.69, Lu 22.58 Pita i sanap i stap na i hatim skin bilong en. Na ol i askim em olsem, “Ating yu tu yu disaipel bilong en, a?” Na em i tok, “Nogat. Mi no disaipel bilong en.”
26 Tasol Jo 18.10 wanpela wokboi bilong hetpris, em i wanlain bilong dispela man Pita i bin katim yau bilong en, em i tok, “Ating mi bin lukim yu i stap wantaim em long gaden, a?” 27 Na Mt 26.74, Mk 14.72, Lu 22.60, Jo 13.38 Pita i tok gen, “Nogat.” Na long dispela taim stret, kakaruk i krai.
Ol i bringim Jisas i go long Pailat
(Matyu 27.1-2 na 27.11-14 na Mak 15.1-5 na Luk 23.1-5)
28 Orait Mt 27.2, Mk 15.1, Lu 23.1, Ap 3.13, 10.28 ol Juda i kisim Jisas na ol i lusim haus bilong Kaiafas na ol i bringim em i go long haus bilong namba wan gavman. Em i moningtaim tru. Na ol i ting, “Nogut mipela i kamap doti long ai bilong God na bai mipela i no inap kaikai abus bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut,” olsem na ol yet i no i go insait long haus bilong namba wan gavman.* Namba wan gavman Pailat wantaim ol lain bilong en, ol i man bilong Rom, na ol i no save bihainim ol pasin ol Juda i save mekim bilong i stap klin long ai bilong God. Olsem na ol Juda i ting, nogut ol i pas long ol dispela man bilong ol arapela lain na ol yet i kamap doti long ai bilong God. 29 Ol i wet i stap ausait, na Pailat i kam long ol na i askim ol olsem, “Yupela i laik kotim dispela man long wanem samting?” 30 Na ol i bekim tok bilong en olsem, “Sapos em i no man bilong mekim pasin nogut, orait mipela i no inap bringim em i kam long yu.”
31 Na Jo 19.6-7, Ap 18.15 Pailat i tokim ol olsem, “Yupela kisim em i go na kotim em long lo bilong yupela yet.” Na ol Juda i bekim tok olsem, “I tambu long mipela i kilim wanpela man i dai.” Ol Rom i bosim graun bilong ol Juda, na ol i orait long ol Juda i stretim sampela tok long ol kot bilong ol yet. Tasol ol i tambuim ol kot bilong ol Juda long ol i no ken tok long wanpela man i mas i dai. Pasin bilong nilim man long diwai kros na kilim em i dai, em pasin bilong ol Rom tasol. 32 Bipo Mt 20.19, Jo 3.14, 12.32-33 Jisas i bin tok long pasin em bai i dai long en, na dispela samting i kamap bilong mekim tok bilong en i kamap tru.
33 Orait Mt 27.11 Pailat i go insait gen long haus gavman. Na em i singautim Jisas i kam, na i askim em olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” 34 Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu yet yu tingim na yu mekim dispela tok, o ol arapela man i bin tokim yu long mi?” 35 Na Jo 1.11 Pailat i bekim tok olsem, “Olsem wanem? Mi wanpela Juda, a? Lain bilong yu yet wantaim ol bikpris ol i bringim yu i kam long mi. Yu bin mekim wanem?”
36 Orait Dan 2.44, 7.14, 1 Ti 6.13 Jisas i bekim tok olsem, “Kingdom bilong mi em i no bilong dispela graun. Sapos kingdom bilong mi em i bilong dispela graun, orait inap ol wokman bilong mi i pait, na i no gat wanpela man inap putim mi long han bilong ol Juda. Tasol kingdom bilong mi em i no bilong dispela graun.” 37 Na Jo 8.47, 1 Ti 6.13, 1 Jo 3.19, 4.6 Pailat i askim em, “Olsem na i tru yu wanpela king, a?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Dispela tok bilong king, em tok bilong yu yet. Mama i karim mi na mi kam long dispela graun bilong mekim wanpela wok tasol, em bilong autim tok tru, bai olgeta manmeri i ken harim. Na olgeta man i bihainim tok tru, ol i save harim tok bilong mi.” 38 Na Mt 27.24, Lu 23.4 Pailat i askim em, “Tok tru, em wanem samting tru?”
Pailat i tok long nilim Jisas long diwai kros
(Matyu 27.15-31 na Mak 15.6-20 na Luk 23.13-25)
Pailat i tok pinis na em i go ausait gen long ol Juda. Na em i tokim ol olsem, “Mi no painim wanpela rong long em. 39 Tasol Mt 27.15, Mk 15.6, Lu 23.17 yupela i save long dispela pasin mi save bihainim. Long olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, mi save larim yupela i makim wanpela man i ken lusim kalabus na i go fri. Olsem na ating yupela i laik bai mi lusim dispela king bilong ol Juda i go long yupela?” 40 Na Lu 23.19, Ap 3.14 ol i singaut gen olsem, “Em nogat. Yu mas lusim Barabas.” Barabas em i wanpela man bilong pait na stil. Planti saveman i ting Barabas em i wanpela bilong ol lain man i save pait bilong rausim ol Rom long kantri bilong ol Juda.

18:1: 2 Sml 15.23, Mt 26.36, Mk 14.32, Lu 22.39

18:2: Lu 21.37, 22.39

18:3: Mt 26.47, Mk 14.43, Lu 22.47, Jo 7.45, Ap 1.16

18:9: Jo 17.12

18:10: Mt 26.51, Mk 14.47, Lu 22.38, 22.49-50

18:11: Mt 20.22, 26.39, 26.42, Mk 14.36, Lu 22.42

18:13: Mt 26.57, Lu 3.2

18:14: Jo 11.49-50

18:15: Mt 26.58, Mk 14.54, Lu 22.54, Jo 20.3, 21.20, Ap 3.1

18:16: Mt 26.69, Mk 14.66, Lu 22.54

18:20: Mt 26.55, Lu 4.15, Jo 7.14, 7.26-28

18:22: Jer 20.2, Ap 23.2

18:25: Mt 26.69-71, Mk 14.69, Lu 22.58

18:26: Jo 18.10

18:27: Mt 26.74, Mk 14.72, Lu 22.60, Jo 13.38

18:28: Mt 27.2, Mk 15.1, Lu 23.1, Ap 3.13, 10.28

*18:28: Namba wan gavman Pailat wantaim ol lain bilong en, ol i man bilong Rom, na ol i no save bihainim ol pasin ol Juda i save mekim bilong i stap klin long ai bilong God. Olsem na ol Juda i ting, nogut ol i pas long ol dispela man bilong ol arapela lain na ol yet i kamap doti long ai bilong God.

18:31: Jo 19.6-7, Ap 18.15

18:31: Ol Rom i bosim graun bilong ol Juda, na ol i orait long ol Juda i stretim sampela tok long ol kot bilong ol yet. Tasol ol i tambuim ol kot bilong ol Juda long ol i no ken tok long wanpela man i mas i dai. Pasin bilong nilim man long diwai kros na kilim em i dai, em pasin bilong ol Rom tasol.

18:32: Mt 20.19, Jo 3.14, 12.32-33

18:33: Mt 27.11

18:35: Jo 1.11

18:36: Dan 2.44, 7.14, 1 Ti 6.13

18:37: Jo 8.47, 1 Ti 6.13, 1 Jo 3.19, 4.6

18:38: Mt 27.24, Lu 23.4

18:39: Mt 27.15, Mk 15.6, Lu 23.17

18:40: Lu 23.19, Ap 3.14

18:40: Planti saveman i ting Barabas em i wanpela bilong ol lain man i save pait bilong rausim ol Rom long kantri bilong ol Juda.