Sapta 20
Jisas i kirap bek
(Matyu 28.1-8 na Mak 16.1-8 na Luk 24.1-12)
Long Mt 28.1, Mk 16.1, Lu 24.1 namba wan de bilong wik,* Namba wan de bilong wik, em Sande tasol. Maria bilong Makdala em i kam long matmat long moningtaim tru, taim em i tudak yet. Na em i lukim ston i no i stap long dua bilong matmat. Olsem Jo 13.23, 19.26, 21.7, 21.20, 21.24 na em i ran i go long Saimon Pita na long dispela arapela disaipel, Jisas i bin laikim em tumas, na Maria i tokim tupela olsem, “Ol i rausim Bikpela pinis long matmat, na mipela i no save, wanem hap ol i putim em.”
Olsem na Pita wantaim dispela arapela disaipel, tupela i lusim ples na i go long matmat. Tupela i ran i go wantaim, tasol dispela arapela disaipel em i winim Pita, na em i kamap pastaim long matmat. Em Jo 19.40 i lindaun na i lukluk i go insait long matmat, na em i lukim ol dispela gutpela laplap ol i bin karamapim bodi bilong Jisas long en. Tasol em i no i go insait. Saimon Pita i kam bihain long em, na em i go insait long matmat. Na em i lukim ol laplap i stap, na Jo 11.44 em i lukim narapela laplap tu, em laplap ol i bin pasim het bilong Jisas long en. Dispela laplap i no i stap wantaim ol arapela laplap. Nogat. I luk olsem wanpela man i bin raunim na putim i stap long narapela hap. Orait dispela arapela disaipel i bin kamap pastaim long matmat, em tu i go insait. Na em i lukim ol dispela samting na em i bilip. Long Sng 16.10, Ap 2.25-31, 13.34-35 dispela taim ol i no save gut yet long tok i stap long buk bilong God, long Jisas i mas kirap bek long matmat. 10 Orait tupela disaipel i go bek long ples.
Maria bilong Makdala i lukim Jisas
(Matyu 28.9-10 na Mak 16.9-11)
11 Maria Mk 16.5 i sanap i stap ausait klostu long matmat, na em i krai i stap. Em i krai yet na em i lindaun na i lukluk i go insait long matmat. 12 Na em i lukim tupela ensel i gat waitpela klos. Tupela i sindaun long dispela hap bipo bodi bilong Jisas i bin i stap long en. Wanpela i sindaun long ples bilong het, na wanpela i sindaun long ples bilong lek. 13 Orait tupela i askim Maria olsem, “Meri, bilong wanem yu krai?” Na em i tokim tupela olsem, “Ol i rausim Bikpela bilong mi, na mi no save wanem hap ol i bin putim em.” 14 Em Mt 28.9, Mk 16.9, Lu 24.16, 24.31, Jo 21.4 i tok olsem, na em i tanim na i lukim Jisas i sanap i stap. Tasol Maria i no save, em Jisas.
15 Orait Jisas i askim em olsem, “Meri, bilong wanem yu krai? Yu laik painim husat?” Maria i ting em i man bilong bosim gaden, na em i tokim em olsem, “Bikman, sapos yu bin kisim em i go, yu mas tokim mi long ples yu putim em, na bai mi go kisim em.” 16 Na Jisas i tok, “Maria.” Na Maria i tanim na i tok olsem long em long tok Hibru, “Rabonai.” Dispela tok “Rabonai” em i olsem, “Tisa.” 17 Na Sng 22.22, Mt 28.10, Ro 8.29, Ef 1.17, Hi 2.11-12 Jisas i tokim em olsem, “Yu no ken holim mi, long wanem, mi no i go antap yet long Papa bilong mi. Tasol yu mas i go long ol brata bilong mi na tokim ol olsem, mi bai go antap, na mi go long Papa bilong mi na Papa bilong yupela. Na mi go long God bilong mi na God bilong yupela.”
18 Orait Maria bilong Makdala em i go, na em i tokim ol disaipel olsem, “Mi lukim Bikpela pinis.” Na em i tokim ol long dispela tok Jisas i bin givim em.
Ol disaipel i lukim Jisas
(Matyu 28.16-20 na Mak 16.14-18 na Luk 24.36-49)
19 Ol Mk 16.14, Lu 24.36, Jo 19.38, 1 Ko 15.5 disaipel i pret long ol Juda, olsem na ol i lokim ol dua bilong dispela haus ol i stap long en. San i go daun pinis long dispela namba wan de bilong wik, na Jisas i kam sanap namel long ol. Na em i tokim ol olsem, “Bel bilong yupela i ken i stap isi.” 20 Em Jo 16.22, 19.34, 1 Jo 1.1 i tok olsem, na em i soim han na sait bilong en long ol. Ol disaipel i lukim Bikpela, na bel bilong ol i amamas. 21 Na Mt 28.18-19, Jo 17.18, 2 Ti 2.2, Hi 3.1 Jisas i tokim ol gen, “Bel bilong yupela i ken i stap isi. Papa i bin salim mi na mi kam, na olsem tasol mi salim yupela i go.” 22 Em i tok olsem, na em i winim win bilong en i go long ol, na i tokim ol olsem, “Yupela kisim Holi Spirit. 23 Sapos Mt 16.19, 18.18 yupela i lusim sin bilong ol man, orait sin bilong ol bai i lus. Na sapos yupela i no lusim sin bilong ol man, orait sin bilong ol bai i stap yet.”
Tomas i lukim Jisas
24 Taim Jo 11.16, 14.5, 21.2 Jisas i kamap long ol disaipel, wanpela bilong ol 12-pela disaipel em i no i stap wantaim ol. Em Tomas, narapela nem bilong en Didimus. As bilong dispela nem Didimus em i olsem, “Em wanpela bilong tupela pikinini mama i bin karim wantaim.” 25 Orait ol arapela disaipel i tokim em olsem, “Mipela i lukim Bikpela pinis.” Tasol Tomas i tokim ol olsem, “Sapos mi no lukim mak bilong ol nil ol i bin putim long han bilong em, na sapos mi no putim pinga bilong mi i go long mak bilong ol nil, na sapos mi no putim han bilong mi i go long sait bilong en, orait mi no ken bilip. Nogat tru.”
26 Long 7-pela de bihain, ol disaipel bilong Jisas i stap insait gen, na Tomas i stap wantaim ol. Ol i lokim olgeta dua pinis, tasol Jisas i kam sanap namel long ol. Na em i tok, “Bel bilong yupela i ken i stap isi.” 27 Orait 1 Jo 1.1 na em i tokim Tomas olsem, “Yu kam putim pinga bilong yu hia, na yu lukim han bilong mi. Na yu putim han bilong yu i kam stret long sait bilong mi. Maski long tubel long bilip. Yu mas bilip tasol.” 28 Na Tomas i bekim tok bilong em olsem, “Yu Bikpela bilong mi. Yu God bilong mi.”
29 Na 2 Ko 5.7, 1 Pi 1.8 Jisas i tokim em olsem, “Yu lukim mi pinis na yu bilip, a? Ol man i no lukim mi na ol i bilip, ol dispela man i ken amamas.”
As tru bilong dispela buk
30 Jisas Jo 21.25 i wokim planti arapela mirakel o mak tu long ai bilong ol disaipel, na mi no raitim olgeta long dispela buk. 31 Tasol Lu 1.4, Jo 3.15-16, 5.24, Ro 1.17, 1 Pi 1.8-9, 1 Jo 5.13 dispela tok mi raitim, em mi raitim bai yupela i ken bilip long Jisas em dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Em i Pikinini Bilong God. Na sapos yupela i bilip, orait bai yupela i kisim laip long nem bilong em.
Jisas i kamap gen long ol disaipel
(Sapta 21)

20:1: Mt 28.1, Mk 16.1, Lu 24.1

*20:1: Namba wan de bilong wik, em Sande tasol.

20:2: Jo 13.23, 19.26, 21.7, 21.20, 21.24

20:5: Jo 19.40

20:7: Jo 11.44

20:9: Sng 16.10, Ap 2.25-31, 13.34-35

20:11: Mk 16.5

20:14: Mt 28.9, Mk 16.9, Lu 24.16, 24.31, Jo 21.4

20:17: Sng 22.22, Mt 28.10, Ro 8.29, Ef 1.17, Hi 2.11-12

20:19: Mk 16.14, Lu 24.36, Jo 19.38, 1 Ko 15.5

20:20: Jo 16.22, 19.34, 1 Jo 1.1

20:21: Mt 28.18-19, Jo 17.18, 2 Ti 2.2, Hi 3.1

20:23: Mt 16.19, 18.18

20:24: Jo 11.16, 14.5, 21.2

20:24: As bilong dispela nem Didimus em i olsem, “Em wanpela bilong tupela pikinini mama i bin karim wantaim.”

20:27: 1 Jo 1.1

20:29: 2 Ko 5.7, 1 Pi 1.8

20:30: Jo 21.25

20:31: Lu 1.4, Jo 3.15-16, 5.24, Ro 1.17, 1 Pi 1.8-9, 1 Jo 5.13