Sapta 5
Yumi 2 Ko 4.7, 2 Pi 1.13-14 save pinis olsem, sapos dispela haus sel bilong graun* Dispela “haus sel bilong graun”, em i tok piksa bilong ol bodi yumi save stap long en long dispela graun. Na ol “narapela haus” em ol nupela kain bodi yumi bai kisim long heven. nau yumi stap long en, em i bagarap, orait yumi gat narapela haus God i laik givim yumi. Dispela haus ol man i no bin wokim long han. Em i stap long heven, na em bai i stap oltaim oltaim. Nau Ro 8.23 yumi stap long dispela haus hia, na yumi krai i stap. Yumi laikim tumas long kisim dispela haus bilong yumi i stap long heven na em bai i karamapim yumi olsem klos. Long wanem, taim yumi putim dispela pinis, yumi bai i no inap i stap olsem skin nating. Taim 1 Ko 15.53-54 yumi stap yet long dispela haus sel bilong graun, yumi save pilim hevi na yumi krai i stap. I no olsem yumi laik lusim olpela bodi. Nogat. Yumi laikim tumas long putim nupela bodi, olsem yumi putim nupela klos samting, na bai dispela bodi bilong i dai em i ken kisim laip tru. God Ro 8.16, 8.23, 2 Ko 1.22, Ef 1.14, 2.10 yet i bin redim yumi bilong kisim dispela laip, na em i bin givim Holi Spirit long yumi. Holi Spirit em i olsem namba wan hap bilong ol gutpela samting God i laik givim long yumi. Na yumi kisim Holi Spirit pinis, olsem na yumi ken save, tru tumas bai yumi kisim olgeta arapela samting tu.
Yumi Hi 11.13-16 save tingting long dispela na em i save strongim bel bilong yumi oltaim. Yumi save, taim yumi stap yet long dispela bodi, yumi no i stap wantaim Bikpela long ples bilong em. Nogat. Nau Ro 8.24-25, 1 Ko 13.12, 2 Ko 4.18, Hi 11.1 yumi bilip tasol long em na yumi wokabaut. Yumi no lukim em yet. Tasol Fl 1.23 mi tok pinis, bel bilong yumi i stap strong, na yumi laikim tumas long lusim dispela bodi hia na i go sindaun gut wantaim Bikpela, na ples em i stap long en, em bai i kamap ples tru bilong yumi. Tasol Kl 1.10, 1 Te 4.1 maski yumi stap long wanem ples, oltaim yumi save tingting strong long mekim ol pasin Bikpela i laikim, 10 long Sav 12.14, Ro 2.16, 14.10, Ga 6.7, Kl 3.24-25, KTH 22.12 wanem, yumi save, yumi olgeta i mas kamap long kot bilong Krais. Na sapos yumi bin mekim gutpela pasin long taim yumi stap long bodi o sapos yumi bin mekim pasin nogut, yumi olgeta wan wan bai i kisim pe inap long pasin yumi bin mekim.
Yumi gat wok bilong helpim ol man long kamap wanbel wantaim God
11 Orait 2 Ko 4.2, Hi 10.31, Ju 1.23 mipela i save pret long Bikpela na i stap aninit long em, olsem na mipela i save wok long kirapim tingting bilong ol man bai ol i bilip long em. Na mipela i no save mekim dispela wok long ol pasin i no stret. Nogat. God i save pinis long olgeta tingting na pasin bilong mipela. Na mi bilip olsem, long bel bilong yupela, yupela tu i save olsem mipela i mekim stretpela wok. 12 Long 2 Ko 1.14, 3.1 dispela tok mipela i no stat gen long grisim yupela bai yupela i ting mipela i stretpela man. Nogat. Mipela i raitim dispela tok bilong yupela i ken amamas long pasin bilong mipela. Mipela i laik bai yupela inap bekim tok bilong ol man i save amamas nating long nem bilong ol man, na ol i no amamas long ol pasin i kamap long bel bilong ol man. 13 Tasol sapos i tru pasin na tok bilong mipela i olsem bilong ol longlong man, maski, mipela i mekim wok bilong God. Na sapos mipela i tingting stret, orait mipela i mekim olsem bilong helpim yupela. 14 Krais Ro 5.15 i bin givim bel bilong en long mipela, na dispela i save kirapim mipela long wok, long wanem, mipela i save pinis olsem, wanpela man i bin kisim ples bilong yumi olgeta na i dai, na long dispela rot yumi olgeta i dai pinis. 15 Dispela Ro 14.7-8, 1 Ko 6.19, Ga 2.20, 1 Te 5.10, 1 Ti 2.6, 1 Pi 4.2 man i mekim olsem bilong helpim yumi ol man i stap laip, bai yumi no ken tingting moa long yumi yet na wokabaut. Nogat. Yumi ken tingting long dispela man i kisim ples bilong yumi na i dai pinis, na i kirap bek tu. Yumi ken tingting long em na wokabaut.
16 Olsem Jo 6.63, 15.14, Fl 3.7-8, Kl 3.11 na nau yumi no save bihainim tingting bilong olpela bel na skelim pasin bilong ol manmeri. Tru, bipo yumi bin tingting long pasin bilong olpela bel na skelim pasin bilong Krais. Tasol nau yumi no save skelim em moa long dispela pasin. 17 Olsem Ais 43.18, Ro 8.1, 8.9-10, Ga 5.6, 6.15, Ef 2.15, KTH 21.5 na sapos wanpela man i pas wantaim Krais, orait God i mekim em i kamap nupela man tru. Harim gut. Nau olpela pasin i pinis olgeta, na nupela pasin i kamap pinis.
18 God Ro 5.10, Ef 2.16, Kl 1.20, 1 Jo 2.2 yet i mekim dispela olgeta samting i kamap long yumi. Bipo yumi stap birua bilong em, tasol long Krais em i mekim yumi i kamap wanbel wantaim em. Na em i givim mipela dispela wok bilong helpim em long mekim ol birua bilong en i kamap wanbel wantaim em. 19 Tok Ro 3.23-25, Kl 1.19-20 bilong mipela i olsem. God i bin i stap long Krais na i wok long mekim olgeta man i lusim pasin birua na i kamap wanbel wantaim em. Em i no tingting moa long olgeta rong ol i bin mekim. Na em i givim mipela wok bilong autim dispela tok, bilong em i ken mekim ol birua i kamap wanbel wantaim em. 20 Olsem 2 Ko 3.6, 6.1, Ef 6.20 na mipela i kisim maus bilong Krais na autim tok bilong en. I olsem God yet i singaut long olgeta man long maus bilong mipela. Mipela i save autim tok bilong Krais yet long olgeta man, na mipela i tokim ol olsem, “Mobeta yupela lusim pasin birua na kamap wanbel wantaim God.” 21 Krais Ais 53.6-12, Jo 8.46, Ro 5.19, 1 Ko 1.30, Ga 3.13, Fl 3.9, Hi 4.14-15, 1 Pi 2.22-24, 1 Jo 3.5 i no save mekim sin, tasol God i laik helpim yumi, olsem na em i bin bungim olgeta sin bilong yumi antap long em, na Krais i kamap olsem man bilong mekim sin tru. God i mekim olsem bai yumi ken i stap long Krais, na long strong bilong em yumi ken kamap stretpela manmeri bilong God.

5:1: 2 Ko 4.7, 2 Pi 1.13-14

*5:1: Dispela “haus sel bilong graun”, em i tok piksa bilong ol bodi yumi save stap long en long dispela graun. Na ol “narapela haus” em ol nupela kain bodi yumi bai kisim long heven.

5:2: Ro 8.23

5:4: 1 Ko 15.53-54

5:5: Ro 8.16, 8.23, 2 Ko 1.22, Ef 1.14, 2.10

5:6: Hi 11.13-16

5:7: Ro 8.24-25, 1 Ko 13.12, 2 Ko 4.18, Hi 11.1

5:8: Fl 1.23

5:9: Kl 1.10, 1 Te 4.1

5:10: Sav 12.14, Ro 2.16, 14.10, Ga 6.7, Kl 3.24-25, KTH 22.12

5:11: 2 Ko 4.2, Hi 10.31, Ju 1.23

5:12: 2 Ko 1.14, 3.1

5:14: Ro 5.15

5:15: Ro 14.7-8, 1 Ko 6.19, Ga 2.20, 1 Te 5.10, 1 Ti 2.6, 1 Pi 4.2

5:16: Jo 6.63, 15.14, Fl 3.7-8, Kl 3.11

5:17: Ais 43.18, Ro 8.1, 8.9-10, Ga 5.6, 6.15, Ef 2.15, KTH 21.5

5:18: Ro 5.10, Ef 2.16, Kl 1.20, 1 Jo 2.2

5:19: Ro 3.23-25, Kl 1.19-20

5:20: 2 Ko 3.6, 6.1, Ef 6.20

5:21: Ais 53.6-12, Jo 8.46, Ro 5.19, 1 Ko 1.30, Ga 3.13, Fl 3.9, Hi 4.14-15, 1 Pi 2.22-24, 1 Jo 3.5