Sapta 4
Ol aposel i olsem ol sospen graun
God 2 Ko 3.6, 1 Ti 1.13 i bin sori long mipela na i givim dispela wok long mipela, olsem na mipela i no save slek long mekim dispela wok. Nogat. Mipela 1 Ko 1.18, 2 Ko 2.17, 6.4, 6.7, 1 Te 2.3-5 i givim baksait pinis long olkain pasin nogut ol man i save hait na mekim. Mipela i no save wokabaut long pasin bilong giaman. Na mipela i no save senisim tok bilong God. Nogat. Mipela i save autim tok tru long ples klia, bai olgeta man i ken skelim pasin bilong mipela na long bel bilong ol, ol i ken save olsem mipela i mekim stretpela wok long ai bilong God. Na 1 Ko 1.18, 2 Ko 2.15, 2 Te 2.10 sapos sampela lain i no klia long as bilong dispela gutnius mipela i save autim, em ol dispela lain i stap long rot bilong hel tasol. Satan, Jo 1.18, 12.31, 12.45, 2 Ko 4.4, Ef 2.2, Fl 2.6, Kl 1.15, Hi 1.3 em giaman god bilong dispela graun, em i bin pasim tingting bilong ol dispela man i no bilip, na lait bilong gutnius bilong marimari na sori bilong Krais, em i no inap i go insait long bel bilong ol. Olsem na ol i no save lukim Krais, em i piksa tru bilong God.
Harim. 1 Ko 1.9, 1.13, 1.19, 1.23, 2 Ko 1.24 Mipela i no save autim tok long ol pasin bilong mipela yet. Nogat. Mipela i save tokaut olsem, “Krais Jisas em i Bikpela bilong yumi, na mipela i bihainim tok bilong Jisas na mipela i stap olsem ol wokman bilong yupela.” Bipo Stt 1.3, Ais 9.2, 2 Ko 3.18, 1 Pi 2.9, 2 Pi 1.19 tru God i bin tok, “Insait long tudak lait i ken kamap.” Na lait bilong God yet i bin i kam i stap long mipela, na i mekim bel bilong mipela i lait moa yet. Mipela i lukim pes bilong Jisas Krais na mipela i lukim lait tru na mipela i save long bikpela lait na strong bilong God.
Tasol 1 Ko 2.5, 2 Ko 5.1, 12.9 dispela gutpela samting tru i stap long mipela aposel olsem em i stap insait long ol samting nating i no gat strong, olsem ol gutpela mani samting i stap insait long ol sospen graun. Em bilong olgeta man i ken save, dispela bikpela strong ol i lukim em i strong bilong God. Em i no strong bilong mipela. Long 2 Ko 1.8, 7.5 olgeta hap, ol kain kain hevi i save kamap long mipela, tasol ol i no pinisim tru strong bilong mipela. Planti samting i save paulim tingting bilong mipela, tasol tingting bilong mipela i no bagarap olgeta. Ol man i save mekim nogut long mipela, tasol God i no save lusim mipela. Ol i save paitim mipela na mekim mipela i pundaun, tasol ol i no bagarapim olgeta. 10 Long Ro 8.17, 1 Ko 15.31, Fl 3.10, 1 Pi 4.13 bodi bilong mipela oltaim mipela i save larim ol manmeri i lukim dai bilong Jisas. Olsem na laip bilong Jisas tu em i save kamap ples klia long bodi bilong mipela. 11 Mipela Ro 8.36, 1 Ko 15.31, 15.49 i mekim wok bilong Jisas, olsem na long olgeta taim mipela i stap laip, ol man i save trai long kilim mipela i dai. Olsem na laip bilong Jisas tu em i save kamap ples klia long bodi bilong mipela, em dispela bodi bilong i dai. 12 Olsem na dai i save mekim wok bilong en long mipela aposel, tasol laip i save mekim wok long yupela.
13 Mipela Sng 116.10, Ro 1.12, 2 Pi 1.1 i bilip long Jisas, na mipela i mekim wankain pasin olsem buk bilong God i tok, “Mi bilip pinis long God, olsem na mi bin tokaut.” Mipela tu i bilip, olsem na mipela tu i save tokaut. 14 Mipela Ro 8.11, 1 Ko 6.14 i save pinis olsem, God i bin kirapim Bikpela Jisas, na em bai i kirapim mipela tu wantaim Jisas, na bringim mipela wantaim yupela i go i stap klostu long em. 15 Mi 1 Ko 3.21, 2 Ko 1.3-6, Kl 1.24, 2 Ti 2.10 tok olsem, long wanem, mi save, dispela olgeta samting i save kamap long mipela bilong helpim yupela. Na long dispela pasin marimari bilong God i wok long kamap long planti manmeri moa, na ol dispela manmeri i ken tenkyu moa yet long God, na litimapim nem bilong en.
Ol aposel i bilip na i kisim strong
16 Mipela Ro 7.22, Ef 3.16, Kl 3.10, 1 Pi 3.4 i tingting long dispela gutpela wok God i mekim na mipela i no save slek long mekim wok bilong God. Tru, bodi bilong mipela i laik bagarap. Tasol bel bilong mipela i save kamap nupela gen long olgeta de, 17 long Mt 5.12, Ro 8.17-18, 1 Pi 1.6 wanem, mipela i save, ol dispela hevi na pen mipela i save karim, ol i no bikpela tumas, na ol bai i stap sotpela taim tasol. Na ol bai i helpim mipela long kisim gutpela sindaun tru long heven, na mipela bai i stap olsem oltaim oltaim. Na mipela i save, ol dispela gutpela samting mipela bai i kisim, ol i winim tru olgeta arapela samting. 18 Yumi Ro 8.24, 2 Ko 5.7, Kl 1.16, Hi 11.1-3 no save lukluk i go long ol samting yumi inap lukim long ai. Nogat. Yumi save lukluk strong long ol samting yumi no inap lukim long ai, long wanem, samting yumi save lukim long ai, em bai i stap sotpela taim tasol. Tasol ol dispela gutpela samting yumi no inap lukim long ai, ol bai i stap oltaim oltaim.

4:1: 2 Ko 3.6, 1 Ti 1.13

4:2: 1 Ko 1.18, 2 Ko 2.17, 6.4, 6.7, 1 Te 2.3-5

4:3: 1 Ko 1.18, 2 Ko 2.15, 2 Te 2.10

4:4: Jo 1.18, 12.31, 12.45, 2 Ko 4.4, Ef 2.2, Fl 2.6, Kl 1.15, Hi 1.3

4:5: 1 Ko 1.9, 1.13, 1.19, 1.23, 2 Ko 1.24

4:6: Stt 1.3, Ais 9.2, 2 Ko 3.18, 1 Pi 2.9, 2 Pi 1.19

4:7: 1 Ko 2.5, 2 Ko 5.1, 12.9

4:8: 2 Ko 1.8, 7.5

4:10: Ro 8.17, 1 Ko 15.31, Fl 3.10, 1 Pi 4.13

4:11: Ro 8.36, 1 Ko 15.31, 15.49

4:13: Sng 116.10, Ro 1.12, 2 Pi 1.1

4:14: Ro 8.11, 1 Ko 6.14

4:15: 1 Ko 3.21, 2 Ko 1.3-6, Kl 1.24, 2 Ti 2.10

4:16: Ro 7.22, Ef 3.16, Kl 3.10, 1 Pi 3.4

4:17: Mt 5.12, Ro 8.17-18, 1 Pi 1.6

4:18: Ro 8.24, 2 Ko 5.7, Kl 1.16, Hi 11.1-3