Sapta 2
Timoti i mas i stap gutpela soldia bilong Krais Jisas
Orait, pikinini bilong mi, oltaim yu mas larim marimari bilong Krais Jisas i strongim yu. Na olgeta tok yu bin harim mi autim long ai bilong planti man, dispela yu mas givim long ol man i save holim strong tok bilong God, na bai ol inap long skulim ol arapela man tu.
Yu 1 Ti 1.18, 2 Ti 1.8, 4.5 mas i stap gutpela soldia bilong Krais Jisas na karim hevi bilong dispela wok wantaim mipela ol arapela man i karim hevi. Yu 1 Ko 9.25 save long pasin bilong ol soldia. Taim ol i mekim wok soldia, ol i no save holim ol arapela kain wok wantaim. Nogat. Ol i save mekim gutpela wok soldia tasol, bai ofisa bilong ol i ken laikim wok bilong ol. Na 1 Ko 9.25-26, 2 Ti 4.8 man i ran long resis, em i mas bihainim lo bilong resis. Sapos nogat, em bai i no inap kisim prais bilong man i win. Man 1 Ko 9.7, 9.10 i mekim bikpela wok bilong planim gaden na lukautim, em i mas kisim hap kaikai bilong dispela gaden paslain long ol arapela man. Yu mas tingting long dispela tok mi mekim, na Bikpela bai i mekim tingting bilong yu i klia, na bai yu save long as bilong dispela olgeta tok.
Oltaim Ro 1.3, 2.16, 1 Ko 15.1, 15.4, 15.20 yu mas tingting long Jisas Krais, em i bin i dai na i kirap bek, na em i man bilong lain bilong King Devit, olsem mi save tok long gutnius mi autim. Mi Ap 9.16, 28.31, Ef 3.1, 3.13, Fl 1.7, 1.12-14, Kl 4.3, 4.18 save autim dispela gutnius, na long dispela as tasol ol man i save lukim mi olsem man nogut, na ol i givim ol kain kain hevi long mi na putim mi long kalabus. Tasol tok bilong God em i no inap kalabus i stap. 10 Olsem 2 Ko 1.6, Ef 3.13, Kl 1.24 na mi save strongim bel bilong mi na karim dispela olgeta hevi, bai mi ken helpim ol manmeri God i bin makim bilong em yet. Mi laik bai ol tu i mas kisim dispela laip i stap long Krais Jisas, na bai ol i stap gut tru wantaim em oltaim oltaim.
11 Yumi Ro 6.5, 6.8, 2 Ko 4.10-11, 1 Ti 1.15 ken bilip tru long dispela tok,
“Sapos yumi bin i dai tru
wantaim em,
orait bai yumi stap laip tu
wantaim em.
12 Sapos Mt 10.33, Lu 12.9, Ro 8.17, 1 Pi 4.13 yumi stap strong
na karim olgeta hevi,
orait bai yumi stap king tu
wantaim em.
Sapos yumi givim baksait long em,
orait bai em tu i givim baksait
long yumi.
13 Sapos Nam 23.19, Ro 3.3-4, Ta 1.2 yumi promis
long bihainim em,
na yumi no bihainim
dispela tok bilong yumi,
em bai i bihainim yet
tok em i bin mekim.
Em i no inap senisim
tok bilong em yet.
Nogat tru.”
Timoti i mas wok strong long kamap wokman tru bilong God
14 Oltaim 1 Ti 1.4, 5.21, 6.4, Ta 3.9 yu mas helpim ol manmeri long tingim dispela tok. Na long ai bilong God yu mas tok strong long ol i no ken tok pait long ol liklik samting nating, olsem wanem nem yumi mas givim long ol pasin bilong yumi. Dispela kain tok i no inap helpim wanpela man. Nogat. Em i save bagarapim tasol laip bilong ol man i harim.
15 Yu 1 Ti 4.6, Ta 2.7-8 mas wok strong long kamap wokman tru, na bai God i laikim wok bilong yu. Olsem na bai yu autim stret tok tru bilong God, na bai yu no gat sem long ai bilong en. 16 Givim 1 Ti 4.7, 6.20, Ta 1.14 baksait long olkain toktok nabaut i no bihainim tingting bilong God. Dispela kain tok bai i bringim ol man i go moa yet long rot bilong givim baksait long God. 17 Dispela 1 Ti 1.20 kain tok em i olsem sua nogut bilong bagarapim man, na em bai i kamap bikpela tru. Tupela bilong ol man i save mekim dispela kain tok em Himeneus wantaim Filetus. 18 Tupela i lusim pinis rot bilong tok tru, long wanem, tupela i save tok olsem, “Yumi kirap bek pinis long matmat, olsem na bihain yumi no inap kirap bek gen.” Long dispela tok ol i save bagarapim bilip bilong sampela manmeri.
19 Tasol Nam 16.5, 16.26, Ais 52.11, Nah 1.7, Jo 10.14, 10.27, Ro 8.35, 1 Ko 8.3, 1 Jo 2.19 God i planim pinis strongpela pos bilong wokim sios bilong en, na dispela pos i sanap strong i stap. Na long dispela pos em i raitim tok olsem, “Bikpela i save gut long ol manmeri bilong em yet.” Na em i raitim dispela tok tu, “Olgeta man i bin kisim nem bilong Bikpela, ol i mas givim baksait long pasin i no stret.”
20 Long Ro 9.21, 1 Ko 3.12, 1 Ti 3.15 wanpela bikpela haus i gat sampela dis samting ol i bin wokim long gol na silva na sampela ol i bin wokim long diwai na sampela ol i bin wokim long graun. Sampela i bilong mekim gutpela wok, na sampela i bilong mekim ol kain kain wok nabaut. 21 Olsem 2 Ti 3.17, Ta 3.1 na sapos wanpela man i rausim ol pasin nogut long laip bilong en na em i kamap klin long ai bilong God, orait em bai i stap olsem dis bilong mekim gutpela wok tru. Em bai i stap man bilong God tru, na em bai inap long helpim Bikpela bilong en. Em bai i redi long mekim olgeta kain gutpela wok.
22 Olsem Ap 9.14, 1 Ko 1.2, 1 Ti 1.5, 6.11 na oltaim yu mas givim baksait long olgeta kain laik nogut i save kamap long bel bilong ol yangpela man. Na yu mas wok long kisim stretpela pasin na pasin bilong bilip tru long God na pasin bilong laikim tru ol arapela na pasin bilong bel isi. Na yupela olgeta i mas mekim ol dispela pasin, yu wantaim ol man i stap klin tru long ai bilong God na i save lotu na prea long nem bilong Bikpela. 23 Na 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.16, Ta 3.9 yu no ken putim yau long ol kranki tok nabaut bilong ol man i no gat gutpela tingting. Yu save, dispela kain tok i save kamapim tok pait na tok kros tasol. 24 Na 1 Ti 3.2-3, Ta 1.7-9, 3.2 wokman bilong Bikpela i no ken tok pait na tok kros. Nogat. Em i mas mekim gutpela pasin long olgeta man. Sapos ol man i bikhet long em, em i mas daunim belhat na painim ol gutpela rot bilong skulim ol manmeri long ol pasin God i laikim. 25 Em Ga 6.1, 1 Ti 2.4, 6.11, Ta 1.1, 1 Pi 3.15 i mas wok isi na stretim tingting bilong ol man bilong sakim tok. Sapos em i mekim olsem, orait God bai i helpim ol na ating ol bai i tanim bel na kisim gutpela save long tok tru. 26 Satan i kisim ol pinis long umben bilong en, bilong mekim ol i bihainim tok bilong em. Tasol sapos ol i save long tok tru, orait tingting bilong ol i kamap klia gen, na ol bai i lusim umben bilong Satan na i stap fri.

2:3: 1 Ti 1.18, 2 Ti 1.8, 4.5

2:4: 1 Ko 9.25

2:5: 1 Ko 9.25-26, 2 Ti 4.8

2:6: 1 Ko 9.7, 9.10

2:8: Ro 1.3, 2.16, 1 Ko 15.1, 15.4, 15.20

2:9: Ap 9.16, 28.31, Ef 3.1, 3.13, Fl 1.7, 1.12-14, Kl 4.3, 4.18

2:10: 2 Ko 1.6, Ef 3.13, Kl 1.24

2:11: Ro 6.5, 6.8, 2 Ko 4.10-11, 1 Ti 1.15

2:12: Mt 10.33, Lu 12.9, Ro 8.17, 1 Pi 4.13

2:13: Nam 23.19, Ro 3.3-4, Ta 1.2

2:14: 1 Ti 1.4, 5.21, 6.4, Ta 3.9

2:15: 1 Ti 4.6, Ta 2.7-8

2:16: 1 Ti 4.7, 6.20, Ta 1.14

2:17: 1 Ti 1.20

2:19: Nam 16.5, 16.26, Ais 52.11, Nah 1.7, Jo 10.14, 10.27, Ro 8.35, 1 Ko 8.3, 1 Jo 2.19

2:20: Ro 9.21, 1 Ko 3.12, 1 Ti 3.15

2:21: 2 Ti 3.17, Ta 3.1

2:22: Ap 9.14, 1 Ko 1.2, 1 Ti 1.5, 6.11

2:23: 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.16, Ta 3.9

2:24: 1 Ti 3.2-3, Ta 1.7-9, 3.2

2:25: Ga 6.1, 1 Ti 2.4, 6.11, Ta 1.1, 1 Pi 3.15