Sapta 10
Jisas em i gutpela wasman bilong sipsip
Jisas i tok moa olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, man i no save go insait long dua bilong banis bilong sipsip, tasol em i kalapim banis long narapela hap na i go insait, kain man olsem em i stilman na man bilong pulim ol samting bilong ol arapela man. Tasol man i save go insait long dua, em i wasman bilong sipsip. Wasman bilong dua em i save opim dua long dispela man. Na ol sipsip ol i save harim maus bilong em. Em i save kolim nem bilong ol wan wan sipsip bilong em yet, na em i kisim ol i go ausait. Em Jo 10.27 i bringim olgeta sipsip bilong en i go ausait pinis, orait em i save wokabaut i go pas long ol. Na ol sipsip i save long maus bilong en, olsem na ol i bihainim em i go. Ol i no save bihainim ol arapela man. Nogat. Sapos narapela man i singautim ol, ol sipsip bai i ranawe long em, long wanem, ol i no save long maus bilong ol arapela man.” Jisas Jo 16.25 i givim dispela tok bokis long ol, tasol ol i no save long as bilong dispela tok em i mekim long ol. Olsem na Jisas i tokim ol gen olsem, “Mi tok tru tumas long yupela, mi yet mi dua bilong sipsip. Olgeta Jer 23.1-2, Ese 34.2-3 man i bin kam paslain long mi, ol i stilman na man bilong pulim ol samting. Tasol ol sipsip i no bin harim maus bilong ol. Mi Sng 118.20, Jo 14.6, Ef 2.18 yet mi dua. Sapos wanpela man i kam long mi na i go insait long banis, orait God bai i kisim bek em. Na em bai i go insait na i go ausait, na i go i kam na kisim kaikai.
10 “Stilman i no save kam bilong mekim narapela samting. Nogat. Em i kam bilong stilim ol sipsip na bilong kilim ol i dai na bagarapim ol. Tasol mi, mi kam bilong ol i ken kisim laip, na bilong laip i ken pulap tru long ol. 11 Mi Sng 23.1, Ais 40.11, Ese 34.11-23, Jo 15.13, Hi 13.20, 1 Pi 2.25, KTH 7.17 yet mi gutpela wasman bilong ol sipsip. Gutpela wasman bilong sipsip em i save lusim laip bilong em yet bilong helpim ol sipsip. 12 Sapos Sek 11.16-17, Ap 20.29 man i wok mani tasol, na em i no wasman tru bilong ol sipsip, na em i no papa bilong ol sipsip, orait taim em i lukim weldok i kam, em bai i lusim ol sipsip na ranawe. Na weldok bai i kaikaim ol sipsip na ranim ol i go nabaut. 13 Dispela man bai i mekim olsem, long wanem, em i wok long kisim pe tasol. Em i no tingting tru long ol sipsip.
14 “Mi Jo 10.27, 2 Ti 2.19 yet mi gutpela wasman bilong ol sipsip. Mi save long ol sipsip bilong mi, na ol sipsip bilong mi ol i save long mi, 15 olsem Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 15.13, 1 Jo 3.16 Papa i save long mi, na mi save long Papa. Na bai mi lusim laip bilong mi bilong helpim ol sipsip. 16 Mi Ais 56.8, Ese 34.23, 37.22-24, Jo 11.52, Ef 2.14, 1 Pi 2.25 gat ol arapela sipsip tu, na ol i no bilong dispela banis. Mi mas bringim ol dispela sipsip tu i kam. Na bai ol i harim maus bilong mi. Na bai i gat wanpela lain sipsip tasol na wanpela wasman tasol bilong ol sipsip. 17 Papa Ais 53.7-8, 53.12, Fl 2.8-9, Hi 2.9 i laikim mi tru, long wanem, mi bai lusim laip bilong mi na bai mi kisim bek gen. 18 I Jo 2.19, 5.26, 6.38, 14.31, 19.11, Ap 2.24, 2.32 no gat wanpela man inap pinisim laip bilong mi. Nogat. Long laik bilong mi yet mi bai lusim laip bilong mi. Mi gat strong inap long lusim laip bilong mi, na mi gat strong inap long kisim bek gen. Papa bilong mi i bin tok long mi mas mekim olsem.”
19 Ol Jo 7.43 Juda i harim dispela tok na ol i bruk tupela lain gen. 20 Planti Jo 7.20, 8.48, 8.52 man i tok, “Spirit nogut i stap long em, na em i longlong. Watpo yupela i putim yau long tok bilong en?” 21 Na Sng 94.9, 146.8, Jo 9.6-7, 9.32-33 sampela i tok, “Dispela em i no tok bilong man i gat spirit nogut. Ating spirit nogut em inap long opim ai bilong ol man i aipas, a?”
Ol Juda i birua long Jisas
22 Long dispela taim i gat bikpela de bilong lotu i kamap long Jerusalem. Em de bilong tingim taim bipo ol i bin makim tempel i kamap haus bilong God yet. Em i save kamap long taim bilong kol. 23 Orait Jisas i wokabaut insait long banis bilong tempel, long veranda bilong Solomon. 24 Na Ap 3.11, 5.12, Lu 22.67 ol Juda i kam sanap raun long em na ol i askim em olsem, “Wanem taim tru bai yu tokaut klia long mipela, yu husat tru? Sapos yu dispela man tasol God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, orait yu mas tokaut klia long mipela.”
25 Na Jo 3.2, 4.26, 5.36, 10.38 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Mi tokim yupela pinis, na yupela i no bilip. Olgeta wok mi mekim long nem bilong Papa bilong mi, dispela i soim yupela olsem mi husat tru. 26 Tasol Jo 6.64, 8.45-47, 1 Jo 4.6 yupela i no bilong ol lain sipsip bilong mi. Olsem na yupela i no save bilip. 27 Ol Jo 8.47, 10.3-4, 10.14 sipsip bilong mi i save harim maus bilong mi, na mi save long ol, na ol i bihainim mi. 28 Mi Jo 3.16, 6.37-39, 17.11-12, 18.9 givim laip i stap gut oltaim oltaim long ol, na ol bai i no inap lus. Nogat tru. Na bai i no gat man inap rausim ol long han bilong mi. 29 Papa Jo 14.28, 17.2, 17.6 bilong mi i bin givim ol long mi. Na em i namba wan tru na i antap long olgeta samting. Olsem na i no gat wanpela man i ken rausim ol long han bilong em. 30 Na Jo 17.11, 17.22 mi wantaim Papa mitupela i wanpela tasol.”
31 Ol Jo 8.59 Juda i harim dispela tok na ol i kisim ol ston gen bilong tromoi long em na kilim em i dai. 32 Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi bin soim yupela planti gutpela wok bilong Papa. Yupela i tingting long wanem bilong dispela ol wok na yupela i laik tromoi ston long mi?”
33 Ol Wkp 24.16, Mt 26.65, Jo 5.18 Juda i bekim tok long em olsem, “Mipela i no ting long wanpela gutpela wok na mipela i laik tromoi ston long yu. Nogat. Yu laik kisim ples bilong God, na long dispela as mipela i laik tromoi ston long yu. Yu man nating, tasol yu tok olsem yu yet yu God.”
34 Orait Sng 82.6 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Long lo bilong yupela i gat wanpela tok bilong God i stap olsem, ‘Mi tok olsem, “Yupela i god.” ’ 35 Bipo Mt 5.18 God i bin autim dispela tok long ol man, na em i bin tok long ol i god. Na tok i stap long buk bilong God em i no save senis. 36 Tasol Jo 3.17, 5.17-18, 6.27, 9.35-37 mi, Papa yet i bin makim mi, na em i salim mi na mi kam long graun. Olsem na taim mi tok, ‘Mi Pikinini Bilong God,’ watpo yupela i tok, ‘Yu laik kisim ples bilong God’?
37 “Sapos mi no mekim wok bilong Papa bilong mi, orait yupela i no ken bilipim tok bilong mi. 38 Tasol Jo 14.10-11 mi mekim wok bilong em. Na sapos yupela i no laik bilipim tok bilong mi, orait yupela i ken bilip long ol wok mi mekim. Olsem na yupela i ken kisim save na tingting gut olsem, Papa i stap long mi, na mi stap long Papa.”
39 Ol Lu 4.30, Jo 8.59 i laik holimpasim em gen, tasol em i abrusim ol na i go.
40 Jisas Jo 1.28 i go bek gen na i brukim wara Jordan. Na em i go kamap long dispela ples bipo Jon i wok long baptaisim ol man, na em i stap long dispela ples. 41 Na planti manmeri i kam long em. Na ol i tok, “Tru, Jon i no bin wokim wanpela mirakel olsem mak bilong strongim tok bilong en. Tasol olgeta tok Jon i bin mekim long dispela man em i tru tasol.” 42 Na Jo 7.31 long taim Jisas i stap long dispela hap, planti man i bilip long em.
Jisas i go long Judia na Jerusalemna ol bikman i laik kilim em i dai
(Sapta 11-12)

10:4: Jo 10.27

10:6: Jo 16.25

10:8: Jer 23.1-2, Ese 34.2-3

10:9: Sng 118.20, Jo 14.6, Ef 2.18

10:11: Sng 23.1, Ais 40.11, Ese 34.11-23, Jo 15.13, Hi 13.20, 1 Pi 2.25, KTH 7.17

10:12: Sek 11.16-17, Ap 20.29

10:14: Jo 10.27, 2 Ti 2.19

10:15: Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 15.13, 1 Jo 3.16

10:16: Ais 56.8, Ese 34.23, 37.22-24, Jo 11.52, Ef 2.14, 1 Pi 2.25

10:17: Ais 53.7-8, 53.12, Fl 2.8-9, Hi 2.9

10:18: Jo 2.19, 5.26, 6.38, 14.31, 19.11, Ap 2.24, 2.32

10:19: Jo 7.43

10:20: Jo 7.20, 8.48, 8.52

10:21: Sng 94.9, 146.8, Jo 9.6-7, 9.32-33

10:24: Ap 3.11, 5.12, Lu 22.67

10:25: Jo 3.2, 4.26, 5.36, 10.38

10:26: Jo 6.64, 8.45-47, 1 Jo 4.6

10:27: Jo 8.47, 10.3-4, 10.14

10:28: Jo 3.16, 6.37-39, 17.11-12, 18.9

10:29: Jo 14.28, 17.2, 17.6

10:30: Jo 17.11, 17.22

10:31: Jo 8.59

10:33: Wkp 24.16, Mt 26.65, Jo 5.18

10:34: Sng 82.6

10:35: Mt 5.18

10:36: Jo 3.17, 5.17-18, 6.27, 9.35-37

10:38: Jo 14.10-11

10:39: Lu 4.30, Jo 8.59

10:40: Jo 1.28

10:42: Jo 7.31