Song 82
God em i nambawan king
Asap i raitim dispela song.
God i stap namba wan
long bikpela miting
long heven.
Ol hetman i bung
na God i tokaut
long tingting bilong en.
Em i tok olsem,
“Yupela i save kot giaman
na i no stretim tok.
Na yupela i save grisim
ol man nogut.
Yupela i mas helpim ol rabisman
na ol pikinini,
papa bilong ol i dai pinis.
Na ol man i karim hevi
na i no i stap gut,
yupela i mas mekim gut long ol.
Ol manmeri i stap nogut
na i sot long ol samting,
yupela i mas kisim bek ol
long han bilong ol man nogut.
 
“Yupela Sng 11.3, 75.3 i no gat save,
na yupela i longlong tru.
Yupela i save wokabaut
long tudak,
olsem na ol manmeri
i no save bihainim
stretpela pasin.
Mi Jo 10.34 tok olsem, ‘Yupela i god.
Yupela i pikinini
bilong God Antap Tru.
Tasol bai yupela i dai
wankain olsem ol man
i save dai.
Bai laip bilong yupela i pinis,
olsem laip
bilong ol pikinini bilong king i save pinis.’ ”
 
God, yu mas kam na bosim
olgeta manmeri bilong graun.
Olgeta lain manmeri i bilong yu tasol.

82:5: Sng 11.3, 75.3

82:6: Jo 10.34