Song 83
Man i prea bai God i pinisim olgeta birua bilong Israel
Asap i raitim dispela song, em song bilong lotu.
God, yu no ken pasim maus.
Yu no ken sindaun nating.
God, yu no ken i stap nating.
Lukim. Ol birua bilong yu
i kirapim pait.
Ol man i no laikim yu
ol i bikhet long yu.
Ol i hait na pasim tok
bilong mekim nogut
long ol manmeri bilong yu.
Yu save lukautim gut
ol dispela manmeri,
tasol ol birua i kibung
bilong bagarapim ol.
Ol i tok olsem, “Goan,
yumi pinisim tru ol Israel,
bai ol manmeri i no inap
tingting moa long ol.”
Ol i wanbel
long mekim dispela samting.
Na ol i poroman wantaim
bilong daunim yu.
Ol dispela lain i laik mekim olsem,
em ol Idom na ol Ismael
na ol Moap na ol Hakri
na ol Gebal na ol Amon
na ol Amalek.
Ol dispela lain i stap
long hap bilong kantri Filistia
na taun Tair.
Ol Siria tu i bung wantaim ol.
Dispela strongpela lain i helpim
ol lain tumbuna bilong Lot.
 
Yu Het 4.6-22, 7.1-23 mas mekim wankain pasin
long ol,
olsem bipo yu bin mekim
long ol Midian,
na long Sisera na Jabin
long bikpela wara Kison.
10 Long dispela taim yu bagarapim ol
long taun Endor
na bodi bilong ol
i stap nabaut long graun
na i sting.
11 Yu Het 7.25, 8.12 mas mekim save long ol kepten
bilong ami bilong ol,
olsem bipo yu bin mekim
long Orep na Sep.
Daunim ol hetman bilong ol,
olsem yu bin mekim
long Seba na Salmuna.
12 Ol dispela man i bin tok,
“Yumi mas kisim
dispela graun bilong God,
bai em i kamap graun
bilong yumi tasol.”
 
13 God bilong mi,
yu ken rausim ol i go nabaut
olsem das bilong graun.
Rausim ol,
olsem win i rausim skin rais
i go nabaut.
14 Paia i save kukim kunai,
na maunten i gat kunai
i save paia bikpela.
15 Olsem tasol yu mas salim
bikpela ren
na ranim ol dispela lain
bai ol i ranawe.
Na yu mas salim strongpela win tru
i go long ol bai ol i pret.
16 Bikpela, daunim ol tru
na bai ol i sem nogut
na bai ol i laik bihainim yu.
17 Mi laik bai yu winim ol
na bai ol i pret nogut oltaim.
Mekim ol i sem na kilim ol i dai.
18 Mi Kis 6.3, Sng 59.13, 92.8 laik bai yu mekim olsem,
na bai ol i ken save tru,
yu wanpela tasol, yu Bikpela,
na yu God Antap Tru,
na yu save bosim
olgeta hap bilong graun.

83:9: Het 4.6-22, 7.1-23

83:11: Het 7.25, 8.12

83:18: Kis 6.3, Sng 59.13, 92.8