Sapta 8
Ol Israel i winim ol Midian olgeta
Ol man bilong Efraim i tokim Gideon olsem, “Bilong wanem yu no singautim mipela long taim yu pait long ol Midian? Bilong wanem yu mekim olsem long mipela?” Na ol i kros nogut tru long em. Tasol Gideon i tokim ol, “Samting yupela i mekim i winim tru samting mi mekim. Ating yupela i lukim dispela samting yupela i mekim olsem samting nating tasol. Tasol nogat. Em i winim tru olgeta samting mi bin mekim. God Sng 83.11 i bin putim long han bilong yupela tupela hetman bilong ol Midian, em Orep na Sep, na yupela i bin katim nek bilong tupela. Mi no bin mekim wanpela kain samting olsem.” Gideon i tok olsem, na ol Efraim i no kros moa.
Gideon wantaim ol 300 man bilong en i kamap long Jordan na ol i brukim wara. Skin bilong ol i les tru, tasol ol i wok yet long ranim ol birua. Na Gideon i askim ol man bilong taun Sukot olsem, “Inap yupela i givim sampela bret bilong strongim bodi bilong ol man bilong mi? Skin bilong ol i les tru, na mipela i wok yet long ranim Seba na Salmuna, tupela king bilong ol Midian. Tasol ol lida bilong Sukot i tok, “Bilong wanem bai mipela i givim kaikai long ol ami bilong yu? Yupela i no holimpas yet Seba na Salmuna.” Olsem na Gideon i tok, “Gutpela. Taim Bikpela i givim pinis Seba na Salmuna long han bilong mi, bai mi go long ples drai na kisim ol rop i gat nil na kam paitim na brukim skin bilong yupela.” Orait Gideon i go olgeta long taun Penuel, na em i askim ol man long dispela hap tu long sampela kaikai. Tasol ol man bilong Penuel i mekim wankain tok olsem ol man bilong Sukot i bin mekim. Na Gideon i tokim ol olsem, “Bai mi kam bek na brukim dispela taua bilong yupela.”
10 Seba na Salmuna na ol ami bilong tupela ol i stap long ples Karkor. Tupela i gat samting olsem 15,000 soldia tasol i stap, long wanem, ol Israel i kilim pinis 120,000 soldia bilong ol. 11 Na Gideon wantaim ol lain bilong en i bihainim rot long arere bilong ples drai. Dispela rot i stap long hap sankamap bilong taun Noba na Jokbeha. Na wantu Gideon i kamap long ol Midian na i kirapim pait na ol ami bilong Midian i kirap nogut tru. 12 Na tupela king bilong Midian, Seba na Salmuna, tupela i ranawe. Tasol Gideon i ranim tupela na i holimpas tupela. Em i mekim olgeta soldia bilong tupela i guria na i pret moa yet.
13 Orait Gideon i lusim ples bilong pait na i bihainim dispela rot i go antap long maunten klostu long ples Heres. 14 Taim em i wokabaut i go em i lukim wanpela yangpela man bilong taun Sukot na i holimpas em na i askim em long husat i hetman bilong Sukot. Orait dispela yangpela man i raitim nem bilong ol 77 man na i givim long Gideon. 15 Bihain Gideon i kisim Seba wantaim Salmuna na i go long ol man bilong Sukot na i tok, “Yupela i tingim yet dispela taim yupela i bin lap long mi na yupela i tok, yupela i no inap givim kaikai long ol soldia bilong mi, long wanem, mi no holimpas Seba yet wantaim Salmuna? Tasol nau lukim. Em wanem tupela man?” 16 Orait em i kisim rop i gat nil bilong ples drai, na em i mekim save long ol hetman bilong Sukot. 17 Na em i go long taun Penuel na brukim taua bilong ol na em i kilim i dai ol man i stap long dispela taun.
18 Bihain Gideon i askim Seba na Salmuna olsem, “Dispela ol man yutupela i kilim i dai long maunten Tabor ol i olsem wanem?” Na tupela i bekim tok, “Pes bilong ol i olsem pes bilong yu tasol. Olgeta i olsem ol pikinini bilong wanpela king.” 19 Na Gideon i tok, “Ol i brata bilong mi stret. Ol i pikinini bilong mama tru bilong mi. Na mi tok tru tumas long nem bilong Bikpela i stap oltaim, sapos yupela i no bin kilim ol i dai bai mi no ken kilim yupela nau.” 20 Orait Gideon i tokim Jeter, namba wan pikinini bilong en, “Goan, kilim tupela i dai.” Tasol dispela mangi i no kisim bainat bilong em, long wanem, em i no bikpela man yet, na em i pret. 21 Tasol Seba tupela Salmuna i tok, “Maski. Yu yet yu kilim mitupela, long wanem, ol bikpela man i gat strong long mekim wanem samting ol i ting long mekim.”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Orait Gideon i kilim i dai Seba wantaim Salmuna na em i kisim ol bilas i stap long nek bilong kamel bilong ol.
22 Na ol man bilong Israel i tokim Gideon olsem, “Mipela i laik bai yu stap hetman bilong mipela. Na pikinini bilong yu na ol tumbuna pikinini bilong yu tu, bai ol i mas i stap hetman bilong mipela, long wanem, yu bin helpim mipela na kisim bek mipela long han bilong ol Midian.” 23 Tasol 1 Sml 8.7, 10.19, 12.12 Gideon i tok, “Mi no inap i stap hetman bilong yupela. Na pikinini bilong mi tu i no inap i stap hetman bilong yupela. Bikpela tasol bai i stap hetman bilong yupela.” 24 Tasol Gideon i save, ol Midian i lain bilong Ismael na ol i save putim ring gol long yau bilong ol, na em i mekim wanpela tok moa olsem, “Tasol mi laik askim yupela long wanpela samting. Yupela olgeta wan wan i mas givim mi ol ring bilong yau yupela i kisim long pait.” 25 Na ol i tok, “Em i orait, bai mipela i givim yu.” Na ol i putim wanpela hap laplap long graun, na olgeta wan wan i bringim ol ring ol i bin kisim na ol i putim antap long dispela laplap. 26 Hevi bilong ol dispela ring ol i bungim, em inap olsem 25 kilogram. Dispela i hevi bilong ol ring tasol. Hevi bilong ol arapela bilas, olsem ol bis na ol retpela klos ol king bilong Midian i save putim, na ol bilas i stap long nek bilong ol kamel bilong ol, ol i no kaunim wantaim ol ring. 27 Orait Gideon i kisim dispela gol na em i wokim wanpela naispela klos pris, na em i putim dispela klos long Ofra, ples bilong en. Na olgeta Israel i lusim God na ol i go long Ofra bilong lotu long dispela samting. Dispela klos pris Gideon i wokim, em i paulim tru Gideon wantaim ol famili bilong en.
28 Ol Israel i winim ol Midian na ol Midian i no gat strong moa bilong mekim wanpela samting. Olsem na taim Gideon i stap yet ol Israel i no gat pait moa inap long 40 yia.
Gideon i dai
29 Nau Gideon i go i stap long haus bilong en. 30 Em i gat 70 pikinini man, long wanem, em i gat planti meri. 31 Gideon i gat wanpela meri i stap long taun Sekem. Na dispela meri i karim wanpela pikinini man na Gideon i kolim nem bilong en Abimelek. 32 Na Gideon i kamap lapun tru na em i dai. Na ol i planim em long matmat bilong papa bilong en, Joas, long Ofra, ples bilong ol lain bilong Abieser.
33 Gideon i dai pinis na ol Israel i no moa lotu long God. Ol i lotu long ol giaman god Bal tasol. Na ol i putim Balberit i stap god bilong ol. 34 Ol i no moa tingim God, Bikpela bilong ol, i bin helpim ol long winim ol birua i kam pait long ol long olgeta hap. 35 Na ol i no tenkyu long famili bilong Gideon, long olgeta gutpela samting Gideon i bin mekim bilong helpim ol.

8:3: Sng 83.11

*8:21: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

8:23: 1 Sml 8.7, 10.19, 12.12