Sapta 16
“Mi Mt 11.6, 24.10, 26.31 no laik bai yupela i lusim bilip, olsem na mi bin mekim dispela tok long yupela. Bai Mt 24.9, Lu 6.22, Jo 9.22, 9.34, Ap 8.1, 26.9-11 ol i tambuim yupela long kam lotu wantaim ol. Na bihain bai taim i kamap, na ol man i kilim yupela i dai, ol bai i ting ol i mekim gutpela wok bilong God. Ol Jo 15.21, Ro 10.2, 1 Ko 2.8, 1 Ti 1.13 i no save long Papa, na ol i no save long mi. Olsem na ol bai i mekim ol dispela pasin. Tasol Jo 13.19, 14.29 nau mi tokim yupela pinis long ol dispela samting bai i kamap. Na bihain, taim ol man i mekim ol dispela pasin long yupela, orait yupela i ken tingim dispela tok mi bin givim yupela.”
Jisas i tok long wok bilong Holi Spirit
Jisas i tok moa olsem, “Bipo mi yet mi stap wantaim yupela, olsem na mi no tokim yupela long ol dispela samting. Tasol Jo 7.33, 13.3, 13.36, 14.28, 16.10, 16.16 nau mi go long Papa, em i bin salim mi na mi kam. Na i no gat wanpela bilong yupela i askim mi, ‘Yu go we?’ Mi Jo 14.1, 16.22 mekim dispela tok long yupela, na nau bel bilong yupela i hevi tumas. Tasol Jo 14.16, 14.26, 15.26, Ap 2.33, Ef 4.8 mi tok tru long yupela, mi lusim yupela na mi go, em i bilong helpim yupela. Sapos mi no i go, orait Spirit bilong strongim yupela em bai i no inap i kam long yupela. Tasol sapos mi go, orait bai mi salim em i kam long yupela. Em bai i kam na mekim ol man bilong graun i save tru long as bilong sin, na long as bilong stretpela pasin, na long as bilong kot bilong God. As Jo 3.18, 15.22, Ap 2.22-37 bilong sin, em i olsem, ol i no bilip long mi. 10 As Jo 3.14, 5.32, Ap 2.32, 5.31, Ro 4.25 bilong stretpela pasin, em i olsem, mi go long Papa, na bai yupela i no lukim mi moa.* Ol man bilong graun i bin kotim Jisas na tok em i bin mekim pasin i no stret na em i mas i dai. Tasol God i kirapim bek Jisas na kisim Jisas i go i stap wantaim em, na long dispela pasin God i soim ol manmeri olsem Jisas i bin mekim stretpela pasin tasol. 11 As Jo 12.31, Ap 26.18, Ef 2.2, Kl 2.15, Hi 2.14 bilong kot bilong God, em i olsem, dispela hetman i save bosim dispela graun em i lus pinis long kot. Ol man bilong graun i lukim Jisas i dai, na ol i ting Jisas i lus long kot. Tasol long ai bilong God, i no Jisas i lus long kot. Nogat. Long dai bilong Jisas, God i kotim pinis Satan na daunim strong bilong en.
12 “Mi Mk 4.33, 1 Ko 3.1-2, Hi 5.12 gat planti tok moa mi laik givim yupela, tasol yupela i no inap kisim nau. 13 Tasol Jo 14.17, 14.26, 15.26, 1 Jo 2.20, 2.27 taim Spirit bilong tok tru i kam, em bai i stiaim tingting bilong yupela na bai yupela i save long olgeta tok i tru. Em bai i no mekim tok long tingting bilong em yet. Nogat. Tok em i harim, dispela tasol bai em i autim. Na bai em i tokim yupela long ol samting i laik kamap bihain. 14 Bai em i kisim tok bilong mi na autim long yupela, na long dispela pasin em bai i kamapim biknem na strong bilong mi. 15 Olgeta Mt 11.27, Jo 3.35, 17.10 samting bilong Papa em i bilong mi. Olsem na mi tok, em bai i kisim tok bilong mi na autim long yupela.”
Amamas bai i kisim ples bilong bel hevi
16 Jisas Jo 7.33, 14.19, 16.10 i tok moa olsem, “Liklik taim tasol na bai yupela i no lukim mi moa. Na bihain liklik taim gen na bai yupela i lukim mi.” 17 Sampela bilong ol disaipel i toktok namel long ol yet olsem, “Wanem as bilong dispela tok em i mekim long yumi? Em i tok, ‘Liklik taim tasol na bai yupela i no lukim mi, na bihain liklik taim gen na bai yupela i lukim mi.’ Na tu em i tok, ‘As bilong dispela, em i olsem. Mi go long Papa.’ ” 18 Na ol i tok, “Dispela ‘liklik taim’ em i tok long en, em i wanem samting? Yumi no save as bilong dispela tok em i mekim.”
19 Jisas i save olsem ol i laik askim em. Olsem na em i tokim ol, “Ating yupela i wok long askim nabaut long as bilong dispela tok mi mekim? Mi tok olsem, ‘Liklik taim tasol na bai yupela i no lukim mi. Na bihain liklik taim gen na bai yupela i lukim mi.’ 20 Tru tumas mi tokim yupela, yupela bai i krai bikpela na krai sori tru. Tasol ol manmeri bilong graun ol bai i amamas. Bel bilong yupela bai i hevi. Tasol bel hevi bilong yupela em bai i tanim na i kamap amamas tru. 21 Meri Ais 26.17 i laik karim pikinini, em i save, taim bilong en i kamap pinis. Olsem na em i bel hevi. Tasol taim em i karim pikinini pinis, em i no tingting moa long dispela pen. Nogat. Em i amamas tasol long pikinini i kamap pinis long graun. 22 Olsem Ais 66.14, Lu 24.41, 24.52, Jo 14.1, Ap 2.46, 1 Pi 1.8 tasol, nau yupela i bel hevi. Tasol mi bai lukim yupela gen, na bel bilong yupela bai i amamas. Na i no gat wanpela man inap rausim dispela amamas bilong yupela. 23 Na Mt 7.7, Jo 14.13, 15.16 long dispela taim yupela bai i no askim mi long wanpela samting. Mi tok tru long yupela, sapos yupela i askim Papa long wanpela samting long nem bilong mi, orait em bai i givim long yupela. 24 Bipo Jo 15.11 yupela i no askim long kisim wanpela samting long nem bilong mi. Yupela i mas askim, na bai yupela i kisim, na bai amamas i ken pulap tru long bel bilong yupela.”
Jisas i winim pinis strong bilong dispela graun
25 Jisas Jo 10.6 i tok moa olsem, “Mi bin mekim ol dispela tok long yupela long tok bokis. Bihain bai mi no mekim tok bokis moa long yupela. Nogat. Bai mi tokaut klia na tokim yupela long Papa. 26 Long dispela taim yupela bai i prea long nem bilong mi. Na mi no tokim yupela olsem, mi yet bai mi prea long Papa long em i helpim yupela. 27 Nogat. Jo 14.21-23 Papa em yet i laikim yupela, long wanem, yupela i bin laikim mi, na yupela i bilip pinis long mi bin stap wantaim God na mi kam. 28 Bipo mi bin stap wantaim Papa, na mi lusim em na mi kam long graun. Nau mi laik lusim graun na mi go bek long Papa.”
29 Ol disaipel bilong en i tok olsem, “Yes, nau yu tok klia. Nau yu no mekim tok bokis. 30 Nau Jo 2.25, 16.27, 17.8, 21.17 mipela i save, yu no mas wetim man i askim yu pastaim na yu bekim askim bilong en. Nogat. Yu save pinis long olgeta samting. Olsem na mipela i bilip olsem yu bin i stap wantaim God na yu kam.”
31 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Nau yupela i bilip, a? 32 Harim. Mt 26.31, 26.56, Mk 14.27, Jo 8.29, 20.10 Taim i klostu nau. Yes, em i kamap pinis, na ol bai i ranim yupela olgeta wan wan i go nabaut long ples bilong yupela. Na yupela bai i lusim mi na bai mi stap wanpis. Tasol mi no inap i stap wanpis tru, long wanem, Papa i stap wantaim mi. 33 Mi Jo 14.27, Ro 5.1, 8.37, Ef 2.14, 2 Ti 3.12, 1 Jo 4.4, 5.4 laik bai yupela i pas long mi na bai yupela i stap bel isi, olsem na mi bin mekim dispela tok long yupela. Long taim yupela i stap long dispela graun, ol hevi bai i kamap long yupela, tasol bel bilong yupela i ken i stap strong. Mi winim pinis strong bilong dispela graun.”

16:1: Mt 11.6, 24.10, 26.31

16:2: Mt 24.9, Lu 6.22, Jo 9.22, 9.34, Ap 8.1, 26.9-11

16:3: Jo 15.21, Ro 10.2, 1 Ko 2.8, 1 Ti 1.13

16:4: Jo 13.19, 14.29

16:5: Jo 7.33, 13.3, 13.36, 14.28, 16.10, 16.16

16:6: Jo 14.1, 16.22

16:7: Jo 14.16, 14.26, 15.26, Ap 2.33, Ef 4.8

16:9: Jo 3.18, 15.22, Ap 2.22-37

16:10: Jo 3.14, 5.32, Ap 2.32, 5.31, Ro 4.25

*16:10: Ol man bilong graun i bin kotim Jisas na tok em i bin mekim pasin i no stret na em i mas i dai. Tasol God i kirapim bek Jisas na kisim Jisas i go i stap wantaim em, na long dispela pasin God i soim ol manmeri olsem Jisas i bin mekim stretpela pasin tasol.

16:11: Jo 12.31, Ap 26.18, Ef 2.2, Kl 2.15, Hi 2.14

16:11: Ol man bilong graun i lukim Jisas i dai, na ol i ting Jisas i lus long kot. Tasol long ai bilong God, i no Jisas i lus long kot. Nogat. Long dai bilong Jisas, God i kotim pinis Satan na daunim strong bilong en.

16:12: Mk 4.33, 1 Ko 3.1-2, Hi 5.12

16:13: Jo 14.17, 14.26, 15.26, 1 Jo 2.20, 2.27

16:15: Mt 11.27, Jo 3.35, 17.10

16:16: Jo 7.33, 14.19, 16.10

16:21: Ais 26.17

16:22: Ais 66.14, Lu 24.41, 24.52, Jo 14.1, Ap 2.46, 1 Pi 1.8

16:23: Mt 7.7, Jo 14.13, 15.16

16:24: Jo 15.11

16:25: Jo 10.6

16:27: Jo 14.21-23

16:30: Jo 2.25, 16.27, 17.8, 21.17

16:32: Mt 26.31, 26.56, Mk 14.27, Jo 8.29, 20.10

16:33: Jo 14.27, Ro 5.1, 8.37, Ef 2.14, 2 Ti 3.12, 1 Jo 4.4, 5.4