Sapta 3
Pasin nogut i no inap daunim gutpela pasin
Sapos pasin bilong katim skin em i no samting bilong bodi tasol, orait ol Juda i winim ol arapela man olsem wanem? Wanem gutpela samting i save kamap long pasin bilong katim skin? Olaman! Lo 4.7-8, Sng 147.19-20, Ro 2.18, 9.4 God i givim ol kain kain gutpela samting long ol Juda. Namba wan em i olsem. God i bin givim tok bilong en long ol Juda bilong lukautim. Tru, Ro 9.6, 10.16, 11.29, 2 Ti 2.13, Hi 4.2 sampela i no bin bihainim dispela tok. Tasol olsem wanem? Sapos ol i no bilip, ating dispela bai i mekim God i no bihainim tok bilong em? Nogat Sng 51.4, 62.9, Jo 3.33 tru. Olgeta man i save giaman, tasol God wanpela i save mekim tok tru oltaim. Olsem buk bilong God i tok,
“God, yu mekim
stretpela pasin tasol
na yu kotim mi.
Na sapos ol i ting long kotim yu,
bai yu winim kot tru.”
5-6 Orait Ro 6.19, Ga 3.15 olsem wanem? Sapos pasin nogut bilong yumi em i kamapim ples klia stretpela pasin bilong God, bai yumi tok wanem? Taim God i bekim pe nogut bilong sin bilong yumi, ating em i mekim pasin i no stret, a? Nogat tru. Sapos God i no bihainim stretpela pasin oltaim, olsem wanem bai em inap skelim pasin bilong olgeta manmeri? Dispela kain tingting em i tingting bilong yumi man tasol. Em i wankain olsem tingting bilong man i tok olsem, “Sapos tok giaman bilong mi i mekim tok tru bilong God i kamap ples klia, na dispela i mekim biknem bilong en i kamap moa yet, orait olsem wanem na em i kolim mi man bilong mekim sin, na em i bekim pe nogut long mi?” Na Ro 5.20, 6.1, 6.15 em i wankain olsem dispela rabis tok, “Goan, yumi mekim pasin nogut, na long dispela rot gutpela pasin bai i kamap.” Sampela man i save sutim tok long mi na tok olsem, tok mi yet mi save autim em i wankain olsem dispela rabis tok. God bai i kotim ol dispela man na bekim pe nogut long ol inap long pasin ol i bin mekim.
I no gat wanpela man i save mekim stretpela pasin
Orait Ro 1.18—2.24, 3.23 olsem wanem? Ating yumi Juda i winim ol arapela man? Nogat tru. Yumi tok pinis, sin i karamapim yumi olgeta, yumi Juda na Grik wantaim. 10 Buk Sav 7.20 Sng 14.1-3, 53.1-3 bilong God i gat tok long dispela olsem,
“I no gat wanpela man
i save mekim stretpela pasin.
Nogat tru.
11 I no gat wanpela man
i gat gutpela save.
I no gat wanpela
i wok long painim God.
12 Olgeta i lusim gutpela rot pinis.
Olgeta i wankain tasol,
ol i man nogut tru.
I no gat wanpela bilong ol
i save mekim gutpela pasin.
Nogat tru.
13 Maus Sng 5.9, 140.3, Je 5.16 bilong ol i olsem matmat
i op i stap.
Ol i save mekim planti tok giaman.
Na maus bilong ol i pulap
long tok bilong bagarapim man,
olsem marasin bilong snek nogut.
14 Oltaim Sng 10.7 ol i save tok nogut
bilong bagarapim ol arapela man
na givim hevi long ol.
15 Oltaim Snd 1.16, Ais 59.7-8 ol i save ran i go
bilong kilim i dai ol arapela man.
16 Ol i save raun na mekim ol samting
bilong bagarapim laip
bilong ol arapela manmeri
na givim hevi long ol.
17 Ol i no save long pasin
bilong i stap wanbel
wantaim ol arapela man.
18 Ol Sng 36.1 i no save pret liklik
long God.”
19 Yumi Jo 10.34, Ro 1.20, 2.2, 3.9, 3.23 save, olgeta tok lo i mekim, em i mekim long ol man i stap aninit long lo. Olsem na i no gat wanpela man inap tok olsem, “Mi stretpela man.” Nogat. Yumi olgeta man bilong olgeta hap i gat asua long ai bilong God. 20 Olsem Sng 143.2, Ap 13.39, Ro 7.7, Ga 2.16, Ef 2.8-9, Ta 3.5 na long pasin bilong bihainim lo “i no gat wanpela man bai i no gat asua na i stap stret long ai bilong God.” Nogat. Lo i save soim yumi long ol sin bilong yumi, em tasol.
Man i bilip long Krais em i gat nem stretpela man
21 Tasol Ap 10.43, 15.11, 26.22, Hi 11.4, 1 Pi 1.10 nau pasin God i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri, em i kamap ples klia pinis. Em i no kamap long rot bilong bihainim lo. Nogat. Em i kamap long narapela rot. Na tok i stap long lo bilong Moses na long ol buk bilong ol profet em i autim tok bilong dispela pasin God i mekim. 22 Dispela Ro 1.17, 10.12, Ga 2.16, 3.28, Kl 3.11 pasin em i olsem. Olgeta manmeri i bilip long Jisas Krais, God i save kolim ol stretpela manmeri. I no gat narapela rot. Nogat. 23 Yumi Ro 3.9, 5.2, 11.32, Ga 3.22 olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven. 24 Tasol Ro 5.1, Ef 1.7, 2.8, Kl 1.14, 1 Ti 2.6, 1 Pi 1.18-19 God i marimari long yumi, na long wok Krais Jisas i mekim bilong baim bek yumi, God i save kolim yumi stretpela manmeri. Yumi no kamap stretpela manmeri long wok yumi yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yumi long han bilong Krais Jisas. 25 God Ap 13.38-39, 17.30, Ef 1.7, Kl 1.20, Hi 9.15 i bin makim Jisas long em bai i dai na blut bilong en bai i kapsait bilong rausim sin bilong olgeta manmeri i bilip long em. Long dispela pasin God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Bipo God i save isi long ol manmeri na em i no bekim kwik pe nogut bilong sin ol i mekim. 26 Tasol nau long dispela taim God i soim yumi olsem em yet i stretpela olgeta. Na olgeta manmeri i bilip long Jisas, God i save kolim ol stretpela manmeri.
27 Olsem Ro 2.17, 2.23, 1 Ko 1.29-31, Ef 2.9 na husat inap litimapim nem bilong em yet? I no gat wanpela man. Dispela pasin i pinis olgeta. Rot bilong bihainim lo, em i no pinisim dispela pasin. Rot bilong bilip tasol i pinisim pasin bilong litimapim nem bilong yumi yet. 28 Long Ap 13.38-39, Ro 3.20-22, 8.3, Ga 2.16 wanem, nau yumi save olsem, yumi kamap stretpela long ai bilong God long rot bilong bilip tasol, na i no long rot bilong bihainim lo.
29 Olsem Ro 10.12 wanem? Ating God em i God bilong ol Juda tasol? Ating em i no God bilong ol arapela lain tu? Nogat. Em i God bilong ol arapela lain tu. 30 God Lo 6.4, Ro 4.11-12, Ga 3.8, 3.20, 3.28 em i wanpela tasol. Em i save lukim bilip bilong ol man i bin katim skin na em i save lukim bilip bilong ol man i no bin katim skin. Na em i kolim ol stretpela man. 31 Na Mt 5.17, Ro 8.4 sapos yumi tok bilip em i namba wan samting, ating yumi tok lo em i samting nating? Nogat tru. Yumi mekim lo i stap strong.

3:2: Lo 4.7-8, Sng 147.19-20, Ro 2.18, 9.4

3:3: Ro 9.6, 10.16, 11.29, 2 Ti 2.13, Hi 4.2

3:4: Sng 51.4, 62.9, Jo 3.33

3:5-6: Ro 6.19, Ga 3.15

3:8: Ro 5.20, 6.1, 6.15

3:9: Ro 1.182.24, 3.23

3:10: Sav 7.20

3:10: Sng 14.1-3, 53.1-3

3:13: Sng 5.9, 140.3, Je 5.16

3:14: Sng 10.7

3:15: Snd 1.16, Ais 59.7-8

3:18: Sng 36.1

3:19: Jo 10.34, Ro 1.20, 2.2, 3.9, 3.23

3:20: Sng 143.2, Ap 13.39, Ro 7.7, Ga 2.16, Ef 2.8-9, Ta 3.5

3:21: Ap 10.43, 15.11, 26.22, Hi 11.4, 1 Pi 1.10

3:22: Ro 1.17, 10.12, Ga 2.16, 3.28, Kl 3.11

3:23: Ro 3.9, 5.2, 11.32, Ga 3.22

3:24: Ro 5.1, Ef 1.7, 2.8, Kl 1.14, 1 Ti 2.6, 1 Pi 1.18-19

3:25: Ap 13.38-39, 17.30, Ef 1.7, Kl 1.20, Hi 9.15

3:27: Ro 2.17, 2.23, 1 Ko 1.29-31, Ef 2.9

3:28: Ap 13.38-39, Ro 3.20-22, 8.3, Ga 2.16

3:29: Ro 10.12

3:30: Lo 6.4, Ro 4.11-12, Ga 3.8, 3.20, 3.28

3:31: Mt 5.17, Ro 8.4