Pas Pol i raitim long
Ol Efesus
Tok i go pas
As tingting bilong dispela pas i olsem, God i laik bungim olgeta samting long Krais, em olgeta samting bilong heven na bilong graun, na bai Krais i stap het tru bilong olgeta samting (1.10). Na God i laik kirapim ol manmeri bilong em yet, bai ol i pas tru wantaim Krais na ol i stap wanbel.
Long namba wan hap bilong pas Pol i mekim planti tok long marimari bilong God i mekim olgeta manmeri i bilip long Krais i bung wantaim na i kamap wanpela lain manmeri. Long wok bilong Jisas, God i kisim bek ol manmeri, na em i givim Holi Spirit long ol olsem mak bilong em bai i mekim olgeta gutpela samting long ol olsem em i bin promis (1.14). Long namba 2 hap bilong pas Pol i tok olsem ol Kristen i pas wantaim Krais, olsem na ol i mas wanbel tru na bihainim ol pasin bilong God yet.
Long dispela pas Pol i save mekim ol tok piksa bilong soim ol manmeri klia olsem ol i pas wantaim Krais na ol i kamap wanpela lain manmeri. Em i tok olsem ol manmeri bilong God i olsem wanpela bodi na Krais i olsem het bilong dispela bodi (4.1-16). Na tu, ol manmeri bilong God i olsem wanpela haus na Krais em i namba wan pos bilong haus (2.19-22). Na ol manmeri bilong God i olsem wanpela meri na Krais i olsem man bilong dispela meri (5.22-32). Long dispela pas yumi save lukim gut tru ol gutpela samting God i laik mekim long ol manmeri bilong en.
Long Krais God i mekim yumi i kamap ol nupela manmeri
Sapta 1
(Sapta 1-3)
Mi Ap 18.19-21, 19.1, Ro 1.1, 1.7, 1 Ko 1.1, Kl 1.1 Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. Long laik bilong em yet God i makim mi olsem aposel. Mi raitim dispela pas long yupela ol manmeri bilong God i stap long taun Efesus na i bihainim tru Krais Jisas. God 2 Ko 1.2, Ga 1.3, Kl 1.2, Ta 1.4 Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.
Long Krais God i givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven
Yumi Ef 2.6 litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais. Long Krais em i bin givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven, bilong helpim spirit bilong yumi. Taim Jo 15.16, 17.24, Ro 8.28, Ef 5.27, Kl 1.22, 2 Te 2.13, 2 Ti 1.9, Je 2.5, 1 Pi 2.20 God i no mekim graun i kamap yet, na em i makim yumi pinis long pas wantaim Krais, bai yumi ken i stap holi. Bai yumi ken i stap stretpela manmeri na i no gat asua long ai bilong en. Bipo Jo 1.12, Ro 8.29-30, 2 Ko 6.18, Ga 4.5 yet em i laikim yumi tumas, na em i makim yumi bilong kamap pikinini bilong em yet long wok Jisas Krais bai i mekim bilong kisim bek yumi. Long laik bilong em yet God i mekim olsem. Long Mt 3.17, Jo 3.35, Ro 3.24, 5.15, Kl 1.13 nem bilong dispela Pikinini em i laikim tumas, God i bin marimari moa yet long yumi. Olsem na yumi mas ting long dispela bikpela marimari bilong em na yumi mas litimapim nem bilong God.
Marimari Ap 20.28, Ef 2.7, Kl 1.14, 1.20, Hi 9.12, 1 Pi 1.18-19 bilong God em i pulap tru. Krais i dai pinis bilong baim bek yumi, na long blut bilong en, God i lusim olgeta sin bilong yumi. God i kapsaitim marimari bilong en moa yet long yumi, na em i givim olgeta kain save wantaim gutpela tingting long yumi. Bipo Ro 16.25, Ef 3.4, 3.9-11, Kl 1.26, 2 Ti 1.9 God i tingting pinis long dispela samting em i laik mekim long wok bilong Krais. Tasol dispela tingting bilong en i bin i stap hait, na nau em i soim yumi pinis dispela tingting bilong en. 10 Dispela 1 Ko 3.22-23, Ga 4.4, Fl 2.9-10, Kl 1.16, 1.20, Hi 1.2, 1 Pi 1.20 samting em i laik mekim em i olsem. Em i laik stiaim olgeta samting i go i go, na long dispela taim em i makim pinis, em bai i bungim olgeta samting long Krais, ol samting bilong heven na bilong graun tu. Na Krais i ken i stap het bilong olgeta samting.
11 God Ro 8.17, 8.28-29, Kl 1.12, Ta 3.7, Je 2.5, 1 Pi 1.4 i save bihainim laik na tingting bilong em yet na mekim olgeta samting i kamap, na long laik bilong em, bipo yet em i makim mipela Juda bilong pas wantaim Krais na kamap lain manmeri tru bilong God. 12 Mipela Juda, mipela ol namba wan lain i bin bilip long Krais na bihainim em, na God i makim mipela bilong tingting oltaim long bikpela lait na strong bilong em na litimapim nem bilong em.
13 Na 2 Ko 1.22, 6.7, Ef 4.30, Kl 1.4-6 yupela ol manmeri bilong ol arapela lain, yupela tu i harim pinis tok tru, em dispela gutnius bilong God i kisim bek yupela. Na yupela i bilip pinis long Krais. Olsem na yupela i pas wantaim Krais, na God i bihainim promis em i bin mekim bipo na em i givim Holi Spirit long yupela, olsem mak bilong yupela i stap lain manmeri bilong em stret. 14 Yumi Lu 21.28, Ro 8.23, 2 Ko 1.22, 1 Pi 2.9 kisim Holi Spirit pinis, olsem na yumi save, bihain yumi bai kisim tu olgeta arapela gutpela samting God i bin promis long givim long ol manmeri bilong en. Yumi wet long kisim ol dispela samting long taim God i kisim bek yumi na yumi stap fri tru wantaim em. Na yumi bai tingting long ol dispela strongpela wok em i bin mekim na yumi bai litimapim biknem bilong en.
Pol i prea long God i ken givim save long ol Efesus
15 Mi Kl 1.4 harim tok long yupela i bilip tru long Bikpela Jisas, na yupela i save givim bel bilong yupela long olgeta manmeri bilong God. 16 Olsem Fl 1.3-4, Kl 1.3, 1 Te 1.2 na taim mi mekim prea, oltaim mi save tingting long yupela na tenkyu long God. Na mi save prea 17 long Kl 1.9 God bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, em Papa i stap nambawan tru wantaim bikpela lait na strong bilong en, em i ken givim gutpela tingting long yupela na mekim yupela i save gut long as bilong tok bilong em, bai yupela i ken save gut long em yet. 18 Mi Ap 26.18, Ef 2.12, 4.4, Kl 1.12 laik bai em i givim lait long tingting bilong yupela, bai yupela i ken save gut long ol dispela samting em i singautim yupela bilong kisim, em ol samting yupela i wetim i stap. Olsem bai yupela i save long ol dispela gutpela gutpela samting God i bin makim bilong yumi ol manmeri bilong em. 19 Na Ef 3.7, Kl 1.11, 1.29, 2.12 bai yupela i ken save olsem, dispela strong bilong God oltaim em i wok long helpim yumi ol manmeri i bilip long em, em i bikpela moa moa yet. Yumi no inap tru long skelim strong bilong en. Na dispela bikpela strong bilong God i save wok long yumi, 20 em Sng 110.1, 2 Ko 13.4, Kl 1.16, 2.10-12, 3.1, Hi 1.3 tasol bipo i bin wok long Krais. Krais i dai pinis, na long dispela bikpela strong bilong God, God i kirapim em na i bringim em i go sindaun long han sut bilong em long heven. 21 Olsem Ro 8.38, Fl 2.9-10, Kl 2.10, 2.15, Hi 1.4 na Krais i stap antap tru long olgeta kain strongpela spirit, na long olgeta hetman na long olgeta gavman, na long olgeta samting i gat strong. Em i stap antap long olgeta man i gat nem nau long dispela taim, na long taim bihain tu. 22 God Sng 8.6, Mt 28.18, Kl 1.18, Hi 2.7 Kl 1.18 i bin putim olgeta samting i stap aninit long Krais, na i mekim em i stap het tru bilong olgeta samting, na long dispela pasin em i stap het bilong sios. 23 Sios Ro 12.5, Ef 4.10, 4.15, Kl 2.9, 3.11 em i bodi bilong Krais. Krais em i stap insait long olgeta samting na i pulapim ol tru, na em i pulap olgeta long sios bilong en.

1:1: Ap 18.19-21, 19.1, Ro 1.1, 1.7, 1 Ko 1.1, Kl 1.1

1:2: 2 Ko 1.2, Ga 1.3, Kl 1.2, Ta 1.4

1:3: Ef 2.6

1:4: Jo 15.16, 17.24, Ro 8.28, Ef 5.27, Kl 1.22, 2 Te 2.13, 2 Ti 1.9, Je 2.5, 1 Pi 2.20

1:5: Jo 1.12, Ro 8.29-30, 2 Ko 6.18, Ga 4.5

1:6: Mt 3.17, Jo 3.35, Ro 3.24, 5.15, Kl 1.13

1:7: Ap 20.28, Ef 2.7, Kl 1.14, 1.20, Hi 9.12, 1 Pi 1.18-19

1:9: Ro 16.25, Ef 3.4, 3.9-11, Kl 1.26, 2 Ti 1.9

1:10: 1 Ko 3.22-23, Ga 4.4, Fl 2.9-10, Kl 1.16, 1.20, Hi 1.2, 1 Pi 1.20

1:11: Ro 8.17, 8.28-29, Kl 1.12, Ta 3.7, Je 2.5, 1 Pi 1.4

1:13: 2 Ko 1.22, 6.7, Ef 4.30, Kl 1.4-6

1:14: Lu 21.28, Ro 8.23, 2 Ko 1.22, 1 Pi 2.9

1:15: Kl 1.4

1:16: Fl 1.3-4, Kl 1.3, 1 Te 1.2

1:17: Kl 1.9

1:18: Ap 26.18, Ef 2.12, 4.4, Kl 1.12

1:19: Ef 3.7, Kl 1.11, 1.29, 2.12

1:20: Sng 110.1, 2 Ko 13.4, Kl 1.16, 2.10-12, 3.1, Hi 1.3

1:21: Ro 8.38, Fl 2.9-10, Kl 2.10, 2.15, Hi 1.4

1:22: Sng 8.6, Mt 28.18, Kl 1.18, Hi 2.7

1:22: Kl 1.18

1:23: Ro 12.5, Ef 4.10, 4.15, Kl 2.9, 3.11