Sapta 18
Pol i autim tok long taun Korin
Bihain Pol i lusim Atens na i go long taun Korin, na Ro 16.3, 1 Ko 16.19, 2 Ti 4.19 em i bungim wanpela Juda, nem bilong en Akwila. As ples bilong Akwila em provins Pontus. Bipo liklik, em wantaim meri bilong en, Prisila, tupela i bin lusim kantri Itali na i kam, long wanem, Sisar Klodius i bin tokim olgeta Juda long ol i mas lusim biktaun Rom na i go long narapela hap. Orait Pol i go lukim tupela. Em Ap 20.34, 1 Ko 4.12, 1 Te 2.9, 2 Te 3.8 i save mekim wankain wok olsem tupela, em wok bilong wokim ol haus sel. Olsem na Pol i stap wantaim tupela, na ol i wok i stap. Long olgeta de Sabat Pol i save go long haus lotu bilong ol Juda na em i save toktok wantaim ol. Em i laik kirapim tingting bilong ol Juda na ol Grik bai ol i bilip long Jisas.
Tasol Ap 9.22, 17.3, 17.14-15, 18.28 taim Sailas tupela Timoti i lusim Masedonia na i kam daun, orait Pol i wok long autim tok bilong God long olgeta de. Em i autim tok strong long ol Juda olsem, “Jisas em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Tasol Ese 18.13, Ap 13.45-46, 13.51, 20.26, 1 Pi 4.4 ol Juda i no laik harim tok bilong en, na ol i tok bilas long em. Olsem na em i mekim olsem em i rausim pipia i stap long klos bilong en, na em i tokim ol olsem, “Sapos yupela i lus, em i asua bilong yupela yet. Mi no gat rong long dispela. Nau bai mi go autim tok long ol man bilong ol arapela lain.” Orait na Pol i lusim dispela haus lotu, na em i go long haus bilong wanpela man, nem bilong en Titius Jastus. Dispela man i save lotu long God, na haus bilong en i stap klostu tru long haus lotu bilong ol Juda. Hetman 1 Ko 1.14 bilong haus lotu bilong ol Juda, em wanpela man nem bilong en Krispus. Em wantaim olgeta famili bilong en, ol i bilip long Bikpela. Na planti manmeri bilong Korin ol i harim tok bilong Pol, na ol tu i bilip na kisim baptais.
Long Ap 23.11, 1 Ko 2.3 wanpela nait Bikpela i kamap long Pol long wanpela samting olsem driman, na i tokim em olsem, “Yu no ken pret. Nogat. Yu mas tokaut. Yu no ken pasim maus. 10 Mi Jos 1.9, Ais 41.10, Jer 1.8, 1.18-19, Mt 28.20, Jo 10.16 stap wantaim yu, na i no inap wanpela man i kirap na i mekim nogut long yu, long wanem, planti manmeri bilong mi i stap long dispela taun.” 11 Pol i stap long Korin inap long wan yia na 6 mun, na em i lainim ol long tok bilong God.
12 Tasol taim Galio i kamap namba wan gavman bilong provins Akaia, ol Juda i kirap wantaim na i birua long Pol. Ol i bringim em i go long kot, na ol i tok olsem, 13 “Dispela man i save lainim ol manmeri long sakim tok bilong lo na mekim lotu long God long narakain pasin.” 14 Pol Ap 23.29, 25.11, 25.19 i laik bekim tok bilong ol, tasol Galio i tokim ol Juda olsem, “Yupela ol Juda, sapos dispela man i kalapim lo o sapos em i mekim wanpela kain pasin nogut, orait mi inap harim tok bilong yupela. 15 Tasol Jo 18.31, Ap 23.29, 25.18-19 yupela i wari long ol pasin bilong toktok na long ol nem na long lo bilong yupela yet, na yupela i kam long mi. Maski, yupela yet i mas stretim dispela tok. Mi no inap harim kot long kain samting olsem.” 16 Na em i rausim ol long kot. 17 Na ol Korin* Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela saveman i ting ol Juda yet i kros long hetman bilong ol na ol i paitim em. i holimpas Sostenes, em hetman bilong haus lotu bilong ol Juda, na ol i paitim em klostu long ples bilong kot. Tasol Galio i no wari long dispela samting ol i mekim.
Pol i go bek long Antiok long distrik Siria
18 Pol Nam 6.18, Ap 21.24, Ro 16.1 i stap long Korin planti de, na bihain em i gutbai long ol Kristen. Na em i go long taun Senkria na i kalap long wanpela sip i laik i go long distrik Siria. Prisila wantaim Akwila tupela i go wantaim em. Long taim Pol i stap long Senkria em i katim gras bilong en, long wanem, em i bin mekim wanpela promis long God. Ol Juda i save katim gras bilong ol long taim ol inapim pinis wanpela promis ol i bin mekim long God. 19 Ol Ap 17.17 i go kamap long taun Efesus, na Pol i lusim tupela long dispela hap. Em yet i go insait long haus lotu bilong ol Juda na i toktok wantaim ol. 20 Ol i tokim em olsem, “Yu mas i stap longtaim liklik wantaim mipela.” Tasol em i tok, “Mi no inap.” 21 Na Ro 1.10, 1 Ko 4.19, Hi 6.3, Je 4.15 bihain em i tok gutbai long ol, na em i tok olsem, “Sapos God i laik, orait mi bai kam bek gen long yupela.” Na em i go long sip na i lusim Efesus. 22 Sip i go sua long taun Sisaria, na Pol i lusim sip na i go antap long Jerusalem na i givim gude long ol manmeri bilong sios. Na bihain em i lusim ol na i go daun long taun Antiok.
23 Pol i stap longpela taim liklik long Antiok na bihain em i go. Em i wokabaut i go long ol ples i stap long graun bilong distrik Galesia na Frigia, na em i wok long strongim bilip bilong olgeta manmeri i bilip long Jisas.
Apolos i autim tok long Efesus
24 Wanpela Juda, em i man bilong taun Aleksandria, em i kam i stap long Efesus. Nem bilong en Apolos. Em i man bilong mekim gutpela toktok, na em i save tumas long buk bilong God. 25 Ol Ap 19.3, Ro 12.11 i bin skulim em long Rot bilong Bikpela, na bel bilong en i strong moa long skulim ol manmeri, na em i save tokim ol stret long ol samting Jisas i bin mekim. Tasol em i save long baptais bilong Jon tasol. 26 Em Ap 19.8 i go long haus lotu bilong ol Juda na i autim tok. Em i no pret long ol manmeri. Na Prisila wantaim Akwila i harim tok bilong en, na tupela i kisim em i go na tokim em long Rot bilong God, bai em i ken klia gut long en. 27 Bihain 1 Ko 3.6, 2 Ko 3.1 Apolos i laik i go long provins Akaia, na ol Kristen bilong Efesus i strongim tingting bilong em long i go. Ol i raitim pas long ol Kristen bilong Akaia na tokim ol long ol i mas kisim em. Na taim Apolos i kamap long Akaia, orait em i helpim ol Kristen moa yet, em ol dispela manmeri God i bin marimari long ol na givim bilip long ol. 28 Em Ap 9.22, 17.3, 18.5 i strong moa long autim tok long ai bilong ol manmeri, bilong bekim na daunim tru ol tok kranki ol Juda i bin mekim. Em i autim tok bilong buk bilong God bilong soim ol klia tumas olsem, Jisas em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.

18:2: Ro 16.3, 1 Ko 16.19, 2 Ti 4.19

18:3: Ap 20.34, 1 Ko 4.12, 1 Te 2.9, 2 Te 3.8

18:5: Ap 9.22, 17.3, 17.14-15, 18.28

18:6: Ese 18.13, Ap 13.45-46, 13.51, 20.26, 1 Pi 4.4

18:8: 1 Ko 1.14

18:9: Ap 23.11, 1 Ko 2.3

18:10: Jos 1.9, Ais 41.10, Jer 1.8, 1.18-19, Mt 28.20, Jo 10.16

18:14: Ap 23.29, 25.11, 25.19

18:15: Jo 18.31, Ap 23.29, 25.18-19

*18:17: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela saveman i ting ol Juda yet i kros long hetman bilong ol na ol i paitim em.

18:18: Nam 6.18, Ap 21.24, Ro 16.1

18:18: Ol Juda i save katim gras bilong ol long taim ol inapim pinis wanpela promis ol i bin mekim long God.

18:19: Ap 17.17

18:21: Ro 1.10, 1 Ko 4.19, Hi 6.3, Je 4.15

18:25: Ap 19.3, Ro 12.11

18:26: Ap 19.8

18:27: 1 Ko 3.6, 2 Ko 3.1

18:28: Ap 9.22, 17.3, 18.5