Sapta 13
Ol Korin i mas was gut long bilip bilong ol
Nau Lo 17.6, 19.15, Mt 18.16, 2 Ko 12.14, 1 Ti 5.19 mi laik i kam long yupela namba 3 taim, na buk bilong God i tok olsem, “Sapos tupela o tripela man samting i tok long ol i bin lukim man i mekim rong, orait yumi inap long stretim tok.” Long namba 2 taim mi bin i stap wantaim yupela mi bin tokim ol man i bin mekim sin bipo, na olgeta arapela man tu, long pasin mi laik mekim. Na nau mi stap longwe na mi tokim ol gen olsem, sapos mi kam bek gen long yupela, bai mi no inap larim nating ol man i bin mekim sin. Yupela i laik save, Krais i save autim tok long maus bilong mi, o nogat? Orait long dispela pasin mi bai mekim, yupela bai i save tru. Na harim. Krais bai i no inap slek long stretim pasin bilong yupela. Nogat. Em bai i soim tru strong bilong en long yupela. Tru, Ro 6.4, Fl 2.7-8, 1 Pi 3.18 bipo em i no gat strong na ol i nilim em long diwai kros. Tasol long strong bilong God nau em i stap laip. Na mipela i pas wantaim em na mipela tu i no gat strong. Tasol long strong bilong God mipela bai i stap laip wantaim em. Na mipela bai i kamapim dispela strong namel long yupela.
Oltaim 1 Ko 9.27, 11.28, Ga 4.19 yupela i mas skelim pasin na tingting bilong yupela yet na painimaut, bilip bilong yupela i stap strong, o nogat. Yupela i mas skelim gut pasin bilong yupela yet. Ating yupela i no save, Jisas Krais em i stap long bel bilong yupela? Sapos em i no i stap wantaim yupela, orait yupela i no save bilip tru long en. Na mi laik bai yupela i ken painimaut olsem, mipela i mekim tru wok bilong Krais. Na mipela i save prea long God, bai em i helpim yupela, na yupela i no mekim wanpela pasin nogut. Mipela i no ting long yupela i mas lukim mipela olsem ol wokman bilong Krais, na mipela i mekim dispela tok. Nogat. Maski yupela i ting mipela ol giaman wokman tasol, bikpela laik bilong mipela em i olsem, mipela i laik bai yupela i mas mekim ol stretpela pasin tasol. Yupela 1 Ko 13.6 i save, yumi no inap mekim wanpela samting bilong daunim tok tru. Nogat. Yumi inap wok long helpim tok tru tasol. Olsem na sapos yupela i stap strong, na mipela i no gat strong, mipela i save amamas. Na oltaim mipela i save beten long God, bai yupela i ken kamap strongpela Kristen tru. 10 Bikpela 1 Ko 4.21, 2 Ko 2.3, 10.2, 10.8, 12.20-21, Ta 1.14 i bin makim mi bilong lukautim wok bilong en, na em i givim mi strong bilong mekim dispela wok. Na nau mi raitim dispela tok long yupela long taim mi stap longwe yet, long wanem, taim mi kam long yupela, mi no laik mekim strongpela tok bilong stretim pasin bilong yupela. Bikpela i bin givim mi dispela wok, bai mi ken strongim bilip bilong yupela, na i no bilong bagarapim yupela.
Pol i tok gutbai
11 Ol Ro 15.33 brata, nau mi pinisim tok na mi tok gutbai. Yupela i mas wok long kamap strongpela Kristen tru. Yupela i mas harim tok bilong mi. Na yupela olgeta i mas holim wankain tingting tasol na i stap wanbel. Na God, em i save givim bel bilong en long yupela na givim bel isi long yupela, em bai i stap wantaim yupela.
12 Long Ro 16.16, 1 Te 5.26, 1 Pi 5.14 pasin bilong yumi manmeri bilong God, yupela olgeta wan wan i mas givim kis long ol arapela. Olgeta manmeri bilong God ol i givim gude long yupela.
13 Bikpela Jisas Krais i ken marimari long yupela, na God i ken givim bel bilong en long yupela, na Holi Spirit i ken mekim yupela olgeta i stap wanbel tru.* Sampela Baibel long tok Inglis i save brukim lain 12 long tupela hap na kolim namba wan hap olsem lain 12 na namba 2 hap olsem lain 13. Na lain 13 ol i kolim lain 14.

13:1: Lo 17.6, 19.15, Mt 18.16, 2 Ko 12.14, 1 Ti 5.19

13:4: Ro 6.4, Fl 2.7-8, 1 Pi 3.18

13:5: 1 Ko 9.27, 11.28, Ga 4.19

13:8: 1 Ko 13.6

13:10: 1 Ko 4.21, 2 Ko 2.3, 10.2, 10.8, 12.20-21, Ta 1.14

13:11: Ro 15.33

13:12: Ro 16.16, 1 Te 5.26, 1 Pi 5.14

*13:13: Sampela Baibel long tok Inglis i save brukim lain 12 long tupela hap na kolim namba wan hap olsem lain 12 na namba 2 hap olsem lain 13. Na lain 13 ol i kolim lain 14.