Sapta 11
Yupela 1 Ko 4.16, Ef 5.1, Fl 3.17, 2 Te 3.9 i mas bihainim pasin bilong mi na wokabaut, olsem mi tu mi save bihainim pasin bilong Krais na wokabaut.
Pol i tok long ol presen bilong Holi Spirit na long gutpela pasin bilong mekim lotu
(Sapta 11-14)
Pol i tok long pasin bilong karamapim het
Oltaim yupela i save tingting long mi na holimpas olgeta dispela tok mi bin kisim na givim long yupela. Olsem na mi tok, yupela i save mekim gutpela pasin tru. Tasol Stt 3.16, 1 Ko 3.23, 15.27-28, Ef 5.23, 1 Pi 3.1, 3.5-6 mi laik bai yupela i save tu long narapela tok olsem. Het bilong olgeta man em Krais, na het bilong meri em man bilong en, na het bilong Krais em God. Sapos man i karamapim het bilong en na i mekim prea o i autim tok profet, dispela man em i semim het bilong en, em Krais. Na sapos wanpela meri i no karamapim het bilong en na i mekim prea o i autim tok profet, em tu i semim het bilong en. Em i wankain olsem meri i katim olgeta gras bilong en. Sapos meri i no karamapim het bilong en, orait em i mas katim gras bilong en sotpela. Na sapos meri i sem long katim sotpela o long rausim olgeta, orait em i mas karamapim het. Man Stt 1.26-27, Je 3.9 i no ken karamapim het bilong en, long wanem, em i stap olsem piksa i soim biknem na strong bilong God. Na meri em i soim biknem na strong bilong man.
God 1 Ti 2.13 Stt 2.18-23 i no bin wokim man long bodi bilong meri. Nogat. Em i wokim meri long bodi bilong man. Na God i no bin ting long meri na i wokim man bilong helpim em. Nogat. Em i ting long man na i wokim meri bilong helpim em. 10 Olsem na meri i mas karamapim het bilong en olsem mak bilong em i mekim wok bilong God, bai ol ensel i ken lukim.* Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting Pol i tok olsem, sapos ol meri i no karamapim het bilong ol na ol i autim tok profet, em i olsem ol i soim biknem bilong man. Olsem na ol i mas karamapim het bilong soim olsem nau ol i mekim wok bilong God.
11 Tasol long lain bilong Bikpela, ol meri i no i stap ol yet, na ol man tu i no i stap ol yet. Nogat. Meri i stap helpim bilong man, na man i stap helpim bilong meri. 12 Pastaim God i bin wokim meri long bodi bilong man, tasol nau man i save kamap long bodi bilong meri. Na God yet em i as bilong olgeta samting.
13 Yupela yet i mas skelim dispela tok. Sapos meri i no karamapim het na i mekim prea long God, ating em i gutpela pasin? 14 Pasin bilong yumi manmeri yet i soim yupela olsem, sapos man i gat longpela gras, em i no stret. 15 Na sapos meri i gat longpela gras, dispela em i olsem gutpela bilas bilong en. Long wanem, God i bin givim longpela gras long em bilong karamapim het bilong en. 16 Tasol sapos wanpela man i laik pait long toktok long ol dispela tok bilong mi, em i mas save gut olsem, mipela i no save bihainim ol arapela kain pasin, na ol sios bilong God tu i no gat ol arapela pasin.
Ol Korin i no mekim stretpela pasin long kaikai bilong Bikpela
17 Orait nau mi laik tokim yupela long sampela pasin yupela i mas bihainim. Na long dispela samting mi laik toktok long en, mi no ken tok amamas long ol pasin yupela i save mekim. Nogat. Long taim yupela i bung bilong lotu, gutpela pasin i no save kamap. Nogat. Pasin bilong yupela i no gutpela tumas. 18 Pastaim 1 Ko 1.10-12, 3.3 mi laik tok long dispela. Mi harim tok olsem, taim yupela i bung bilong lotu, yupela i save bruk nabaut na tok pait namel long yupela yet. Na mi bilip liklik long dispela tok, 19 long Lo 13.3, 1 Jo 2.19 wanem, mi ting sios bilong yupela i mas bruk liklik, bai yupela i ken save gut, wanem ol manmeri bilong yupela i save bihainim tru ol pasin God i laikim. 20 Olsem na taim yupela i bung bilong lotu, dispela kaikai yupela i save mekim, em i no kaikai tru bilong Bikpela. Nogat. 21 Yupela wan wan i save hariap na kisim kaikai bilong yupela yet na kaikai. Na sampela i save stap hangre, na sampela i save dring planti wain na ol i spak. 22 Olsem Je 2.5-6 wanem? Ating yupela i no gat ol haus bilong kaikai na dring long en, a? Yupela i ting sios bilong God em i samting nating, na yupela i kam bilong mekim ol brata i no gat kaikai i pilim sem? Bai mi tok wanem long yupela? Ating bai mi tok amamas long pasin bilong yupela? Long dispela samting mi no ken tok amamas long yupela. Nogat tru.
Bikpela Jisas i bin givim bret na kap wain long ol disaipel
(Matyu 26.26-29 na Mak 14.22-25 na Luk 22.14-20)
23 Dispela Mt 26.26, Mk 14.22, Lu 22.19 tok mi bin givim long yupela, em mi kisim long Bikpela tasol. Dispela tok i olsem. Long nait Judas i bin putim Jisas long han bilong ol birua, long dispela nait Bikpela Jisas i kisim bret, 24 na i tenkyu long God, na i brukim, na i tok, “Dispela em i bodi bilong mi, mi givim bilong helpim yupela. Yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.” 25 Na Kis 24.6-8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, Hi 8.8-13 taim ol i kaikai pinis, em i kisim kap wain na i mekim wankain pasin long en. Em i tok olsem, “Dispela kap wain em i nupela kontrak mi mekim long blut bilong mi yet. Olgeta taim yupela i dring long dispela kap, yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.” 26 Dispela Jo 14.3, Ap 1.11, 1 Te 4.16, KTH 1.7 tok bilong Jisas i soim olsem, olgeta taim yupela i kaikai dispela bret na dring long dispela kap, yupela i save tokaut long pen na i dai bilong Bikpela, inap long taim em i kam bek.
Yumi mas skelim gut bel bilong yumi na kisim kaikai bilong Bikpela
27 Olsem Nam 9.10, 9.13, Jo 6.51, 6.63-64, Hi 10.29 na sapos wanpela man i mekim pasin i no stret long taim em i kaikai dispela bret bilong Bikpela na i dring long dispela kap bilong Bikpela, orait i olsem em i mekim nogut long bodi na blut bilong Bikpela yet, na em i gat asua long dispela pasin bilong en. 28 Man Mt 26.22, 2 Ko 13.5, Ga 6.4 i mas skelim gut bel bilong em yet pastaim, na em i ken kaikai dispela bret na dring long dispela kap. 29 Long wanem, man i no tingting gut long bodi bilong Bikpela, na em i kaikai na dring, em i bringim asua i kam long em yet, na God bai i mekim save long en. 30 Long dispela as tasol, planti manmeri namel long yupela i no gat strong na ol i gat sik na sampela i dai pinis. 31 Tasol Sng 33.5, 1 Jo 1.9 sapos yumi skelim gut bel bilong yumi yet na yumi kaikai na dring, orait bai yumi no gat asua. 32 Tasol Sng 94.12-13, Hi 12.5-6, 12.11 taim Bikpela i lukim ol pasin bilong yumi i no stret na em i givim ol hevi long yumi, em i mekim olsem bilong stretim yumi, bai yumi no ken lus wantaim ol manmeri bilong graun.
33 Olsem na, ol brata bilong mi, sapos yupela i bung bilong kaikai, yupela i mas wetim ol arapela pastaim. 34 Sapos wanpela i hangre, em i mas kaikai long haus bilong en. Nogut bung bilong yupela em i kamapim kot bilong yupela.
Hap tok i stap yet, em bai mi stretim long taim mi kam lukim yupela.

11:1: 1 Ko 4.16, Ef 5.1, Fl 3.17, 2 Te 3.9

11:3: Stt 3.16, 1 Ko 3.23, 15.27-28, Ef 5.23, 1 Pi 3.1, 3.5-6

11:7: Stt 1.26-27, Je 3.9

11:8: 1 Ti 2.13

11:8: Stt 2.18-23

*11:10: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i ting Pol i tok olsem, sapos ol meri i no karamapim het bilong ol na ol i autim tok profet, em i olsem ol i soim biknem bilong man. Olsem na ol i mas karamapim het bilong soim olsem nau ol i mekim wok bilong God.

11:18: 1 Ko 1.10-12, 3.3

11:19: Lo 13.3, 1 Jo 2.19

11:22: Je 2.5-6

11:23: Mt 26.26, Mk 14.22, Lu 22.19

11:25: Kis 24.6-8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, Hi 8.8-13

11:26: Jo 14.3, Ap 1.11, 1 Te 4.16, KTH 1.7

11:27: Nam 9.10, 9.13, Jo 6.51, 6.63-64, Hi 10.29

11:28: Mt 26.22, 2 Ko 13.5, Ga 6.4

11:31: Sng 33.5, 1 Jo 1.9

11:32: Sng 94.12-13, Hi 12.5-6, 12.11