Sapta 2
Mi 1 Ko 4.21, 2 Ko 12.21 no kam, long wanem, mi ting mobeta mi no kam long yupela long dispela taim na mekim yupela i bel hevi gen olsem bipo. Sapos mi mekim yupela i bel hevi, orait husat bai i stap bilong mekim bel bilong mi i amamas? Yupela ol lain mi bin mekim bel hevi, yupela tasol bai i stap. Yupela ol manmeri bilong mekim mi i amamas, olsem na mi no laik i kam long yupela na kisim bel hevi. Long dispela as tasol mi bin raitim pas mi salim i kam long yupela bipo. Mi save, sapos mi amamas long wanpela samting, orait yupela olgeta i save amamas long dispela tu. Tru, Ap 20.31 taim mi raitim pas long yupela, mi wari moa yet na bel bilong mi i gat bikpela hevi tru na mi krai planti wantaim. Tasol mi no bin raitim dispela pas bilong givim bel hevi long yupela. Nogat. Mi raitim bilong yupela i ken save olsem, mi laikim yupela tumas na mi givim bel bilong mi moa yet long yupela.
Ol Korin i mas lusim rong bilong man i bin mekim rong
Sapos 1 Ko 5.1, Ga 4.12 wanpela man i bin givim bel hevi long ol arapela, em i no givim bel hevi long mi. Nogat. Mi no laik mekim planti strongpela tok long dispela samting, tasol mi inap tok olsem, em i bin mekim yupela olgeta i bel hevi liklik. Tasol dispela pe nogut bikpela lain bilong yupela i bin tok long dispela man i mas kisim, em inap long em. Olsem na mobeta yupela i mekim narapela pasin nau. Mobeta yupela i lusim sin bilong em na mekim isi bel bilong en. Nogut bikpela bel hevi moa i daunim tru dispela man. Olsem na mi laik bai yupela i soim em olsem yupela i laikim em yet. Dispela 2 Ko 7.15, 10.6 pas mi raitim bipo, em bilong traim yupela tasol. Mi laik save, yupela i save bihainim tok bilong mi long olgeta samting, o nogat? 10 Na sapos yupela i lusim rong bilong wanpela man, orait mi tu mi save lusim. Na sapos i gat wanpela rong mi mas lusim, orait mi save lusim long ai bilong Krais, bilong helpim yupela. 11 Mi Lu 22.31 mekim olsem, long wanem, mi pret, nogut Satan i giamanim yumi na i winim yumi. Yumi save pinis long tingting na pasin bilong em.
Pol i laik lukim Taitus
12 Taim Ap 14.27, 1 Ko 16.9 Ap 20.1 mi kam kamap long taun Troas bilong autim gutnius bilong Krais, Bikpela i bin opim rot long mi bilong mekim dispela wok. 13 Tasol bel bilong mi em i no i stap isi. Long wanem, mi no lukim brata bilong mi Taitus. Olsem na mi lusim ol Troas na mi kam kamap long provins Masedonia.
Long strong bilong God ol aposel i save winim pait
14 Tasol nau mi tenkyu long God, long wanem, oltaim em i save bringim mipela i go nabaut bilong tokaut long strongpela wok Krais i bin mekim bilong kisim bek mipela na mekim mipela i kamap lain bilong en.* Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Na long dispela pasin olgeta lain manmeri i kisim save long God. I olsem switpela smel i kamap na win i karim i go nabaut long olgeta hap. 15 Tru 1 Ko 1.18, 2 Ko 4.3 tumas, mipela yet i olsem paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel, em Krais i kisim na i ofaim long God. Dispela smel i save go namel long ol man i stap long rot bilong heven, na namel long ol man i stap long rot bilong hel tu. 16 Long Lu 2.34, Jo 9.39, 1 Ko 15.10, 2 Ko 3.5-6, 1 Pi 2.7-8 dispela lain i stap long rot bilong hel, dispela smel i olsem smel bilong dai, na em i save kamapim dai long ol. Tasol long lain i stap long rot bilong heven em i olsem smel bilong laip, na em i save kamapim laip long ol. Husat inap tru long mekim dispela kain wok? 17 Tasol 2 Ko 1.12, 4.2, 11.13, 1 Pi 4.11, 2 Pi 2.3 mipela i no olsem ol planti man, ol i save go nabaut na mekim wok bisnis long tok bilong God. Nogat. Mipela i kisim dispela wok long God yet na mipela i no save giaman nabaut. Mipela i wanbel wantaim Krais, na long ai bilong God mipela i save autim stret ol tok em i bin givim mipela.

2:1: 1 Ko 4.21, 2 Ko 12.21

2:4: Ap 20.31

2:5: 1 Ko 5.1, Ga 4.12

2:9: 2 Ko 7.15, 10.6

2:11: Lu 22.31

2:12: Ap 14.27, 1 Ko 16.9

2:12: Ap 20.1

*2:14: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.

2:15: 1 Ko 1.18, 2 Ko 4.3

2:16: Lu 2.34, Jo 9.39, 1 Ko 15.10, 2 Ko 3.5-6, 1 Pi 2.7-8

2:17: 2 Ko 1.12, 4.2, 11.13, 1 Pi 4.11, 2 Pi 2.3