Sapta 29
Jeremaia i raitim pas i go long ol Juda i stap long Babilon
Jeremaia 2 Kin 24.12-16, 2 Sto 36.10 i stap long Jerusalem na em i raitim pas long ol hetman i stap yet na long ol pris na long ol profet na long ol arapela manmeri bilong Juda i stap long Babilon. King Nebukatnesar i bin kisim ol dispela manmeri long Jerusalem na bringim ol i go kalabus long Babilon. Jeremaia i raitim dispela pas bihain long taim ol Babilon i bin kam long Jerusalem na kisim King Jehoiakin wantaim bikpela lain manmeri na bringim ol i go long Babilon. Ol i kisim king wantaim mama bilong en na ol ofisa bilong haus bilong en na ol hetman bilong Juda na Jerusalem na ol saveman bilong wokim olkain gutpela samting. Long dispela taim King Sedekaia bilong Juda i salim Elasa, pikinini man bilong Safan, wantaim Gemaria, pikinini man bilong Hilkia, i go long King Nebukatnesar long Babilon. Jeremaia i givim pas bilong en long tupela, bai tupela i ken karim i go long ol Juda i stap long Babilon. Dispela pas i tok olsem, “Mi God bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok olsem. Yupela ol Juda, harim. Mi bin rausim yupela long Jerusalem na salim yupela i go long Babilon. Yupela i mas wokim ol haus bilong yupela na planim ol gaden na kisim kaikai long ol dispela gaden. Na yupela man i mas marit na kamapim ol pikinini. Na bihain, ol pikinini bilong yupela i mas marit na kamapim ol pikinini bilong ol yet. Yupela i mas kamap bikpela lain. Yupela i no ken larim yupela yet i kamap liklik lain. Mi bin bringim yupela i go long dispela ples nau yupela i stap long en. Olsem na yupela i mas wok long helpim dispela ples i stap gut. Na yupela i mas prea long mi Bikpela, bai mi ken mekim gut long dispela ples. Long wanem, sapos dispela ples i stap gut, orait yupela tu bai i stap gut. Mi God bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, yupela i no ken larim ol profet na glasman bilong yupela i giamanim yupela. Na maski tokim ol man long ol i ken driman na autim as bilong driman long yupela. Dispela tok profet ol i save autim long nem bilong mi, em i giaman tasol. Mi Bikpela, mi tok stret, mi no bin givim tok long ol.
10 “As 2 Sto 36.21, Jer 25.11, Dan 9.2 bilong dispela tok mi Bikpela, mi givim long yupela, em i olsem. Mi makim pinis 70 yia bilong Babilon i stap gut. Na bihain long dispela, bai Babilon i bagarap. Na long dispela taim bai mi tingim yupela na bringim yupela i kam bek long Jerusalem, bilong inapim promis bilong mi. 11 Mi Ais 40.9-11, Jer 30.9-10, 30.18-22 Bikpela, mi tingim pinis ol samting mi laik mekim bilong helpim yupela. Mi laik mekim gut long yupela. Mi no laik mekim nogut long yupela. Yupela i ken tingim ol dispela samting mi laik mekim, na yupela i ken wetim dispela taim i kamap. 12 Long Sng 50.15, 145.19, Jer 33.3 dispela taim bai yupela i kam klostu long mi na singaut long mi na beten long mi, na bai mi harim beten bilong yupela. 13 Long Lo 4.29, 1 Sto 22.19, 2 Sto 6.37, Jer 24.7 dispela taim bai laik bilong yupela na tingting bilong yupela i strong tru long painim mi. Olsem na bai yupela inap i kam klostu long mi. 14 Mi Ais 43.5-6, Jer 16.15, 23.8, 30.3 Bikpela, mi tok stret, bai mi larim yupela i kam klostu long mi. Na bai mi mekim yupela i stap gut gen. Na bai mi kisim yupela long olgeta hap na long olgeta kantri mi bin rausim yupela i go long en. Na bai mi bringim yupela i kam bek long dispela ples bipo yupela i bin i stap long en.
15 “Yupela i save tok, Bikpela i bin givim ol profet long yupela long taim yupela i stap long Babilon.* Bikpela i tok moa long tupela bilong dispela ol profet long lain 20-23. 16 Tasol Bikpela i ting long dispela king nau i bosim kantri Juda na i sindaun long sia king bilong Devit, na em i ting long ol lain wantok bilong yupela i no bin i go kalabus wantaim yupela, na Bikpela i tok olsem, 17 ‘Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok, bai mi salim ol birua i kam pait long ol dispela lain i stap yet long kantri Juda. Na bai mi mekim ol i sot long kaikai na bai ol i kisim sik nogut. Na bai ol i kamap olsem ol fik i nogut olgeta na i no inap man i kaikai. 18 Na bai ol manmeri bilong ol arapela kantri i harim tok long ol dispela samting nogut mi bin mekim long ol Juda, na bai ol i pret na kirap nogut tru. Na bai mi rausim ol Juda i go long ol kantri nabaut. Na bai ol manmeri bilong ol dispela kantri i rabisim ol Juda na tok bilas long ol. Na taim ol dispela manmeri i laik tok nogut long ol birua bilong ol yet, bai ol i tok olsem, ‘Yupela i ken bagarap olsem ol Juda i bagarap.’ 19 Mi Bikpela, bai mi mekim ol dispela samting long ol, long wanem, ol i bin sakim tok bilong mi. Planti taim mi bin salim ol profet, em ol wokman bilong mi, i kam long yupela Israel, tasol yupela i no laik harim tok bilong ol.
20 “Yupela olgeta manmeri mi bin rausim long Jerusalem na salim i go long Babilon, yupela harim gut tok bilong mi Bikpela. 21 Mi God bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi ting long tupela giaman profet, em Ahap, pikinini man bilong Kolaia, na Sedekaia, pikinini man bilong Masea, na mi tok olsem. Tupela i save autim tok giaman long nem bilong mi. Olsem na bai mi putim tupela long han bilong King Nebukatnesar bilong Babilon. Na em bai i tok, na ol bai i kilim tupela i dai long ai bilong yupela yet. 22 Olsem na yupela Juda i stap long Babilon, taim yupela i laik tok nogut long wanpela wantok, yupela bai i tok olsem, ‘Bikpela i ken bagarapim yu, olsem em i bin mekim long Sedekaia wantaim Ahap, na king bilong Babilon i bin kukim tupela long paia.’ 23 Mi bai bagarapim tupela, long wanem, tupela i bin mekim pasin nogut tru namel long yupela Israel. Tupela i bin slip wantaim ol meri bilong ol wantok, na tupela i bin autim tok giaman long nem bilong mi. Mi no bin givim dispela tok long ol. Mi Bikpela, mi save long pasin bilong tupela na mi tokaut pinis long en.”
Jeremaia i givim strongpela tok long Semaia
24 Bikpela i tok olsem, “Jeremaia, yu mas autim dispela tok long Semaia bilong ples Nehelam. 25 Mi God bilong Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok olsem. Semaia, yu bin raitim ol pas na salim i go long ol Jerusalem na long pris Sefanaia, pikinini bilong Masea, na long olgeta arapela pris. Pas bilong yu i tok olsem, 26 ‘Sefanaia, Bikpela i bin makim yu bilong senisim pris Jehoiada na bosim haus bilong Bikpela. Olsem na sapos wanpela longlong man i autim tok profet, orait yu gat wok bilong kalabusim em na pasim hanlek bilong en na pasim wanpela ain long nek bilong en. 27 Olsem na bilong wanem yu no bin stretim Jeremaia bilong ples Anatot, em dispela man i save autim tok profet namel long yupela? 28 Em i bin salim tok i kam long mipela ol man i stap hia long Babilon, na em i tok olsem, “Yupela bai i stap kalabus longpela taim, olsem na yupela i mas wokim ol haus bilong yupela na planim ol gaden na kisim kaikai long ol dispela gaden.” ’
29 Pris Sefanaia i kisim pas bilong Semaia, orait em i go long Jeremaia na ritim dispela pas long em. 30 Em i ritim pinis, orait Bikpela i givim tok long Jeremaia olsem, 31 “Jeremaia, yu mas salim tok i go long olgeta Juda i stap kalabus long Babilon. Tokim ol olsem. Bikpela i ting long Semaia bilong Nehelam na i tok, mi no bin salim Semaia i kam long yupela, tasol em i bin autim tok profet long yupela na mekim yupela i bilipim tok giaman. 32 Mi Bikpela, mi tok stret, Semaia bilong Nehelam i bin pulim ol manmeri long sakim tok bilong mi. Olsem na bai mi mekim save tru long em wantaim ol lain bilong en. Na taim mi mekim ol gutpela samting i kamap long ol manmeri bilong mi, bai i no gat wanpela man long lain bilong en i stap, bilong lukim ol dispela samting. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

29:1: 2 Kin 24.12-16, 2 Sto 36.10

29:10: 2 Sto 36.21, Jer 25.11, Dan 9.2

29:11: Ais 40.9-11, Jer 30.9-10, 30.18-22

29:12: Sng 50.15, 145.19, Jer 33.3

29:13: Lo 4.29, 1 Sto 22.19, 2 Sto 6.37, Jer 24.7

29:14: Ais 43.5-6, Jer 16.15, 23.8, 30.3

*29:15: Bikpela i tok moa long tupela bilong dispela ol profet long lain 20-23.