Sapta 28
Hanania i giamanim ol manmeri
Dispela 2 Kin 24.18-20, 2 Sto 36.11-13 yia em i namba 4 yia tasol bilong Sedekaia i stap king bilong Juda. Na long namba 5 mun bilong dispela yia, wanpela man bilong taun Gibeon, em profet Hanania, pikinini bilong Asur, em i kam long haus bilong Bikpela na autim wanpela tok long Jeremaia long ai bilong ol pris na bilong ol manmeri. Em i tok olsem, “God bilong yumi Israel, em Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, ‘King bilong Babilon i bosim yupela olsem man i putim plang long nek bilong bulmakau bilong bosim bulmakau. Tasol mi brukim pinis dispela plang em i bin putim long nek bilong yupela, na em i no inap bosim yupela moa. Tupela yia i no pinis yet na bai mi kisim olgeta dispela samting bilong haus bilong mi, em ol samting Nebukatnesar i bin karim i go long Babilon, na bai mi bringim i kam bek long Jerusalem. Na tu bai mi kisim King Jehoiakin, pikinini bilong Jehoiakim, wantaim ol arapela Juda i bin i go kalabus long Babilon, na bai mi bringim ol i kam bek. Long wanem, mi bai brukim dispela plang king bilong Babilon i bin putim long nek bilong yupela. Mi Bikpela, mi tok pinis.’ ”
Orait nau profet Jeremaia i bekim tok bilong profet Hanania long ai bilong ol pris na olgeta manmeri i sanap klostu long haus bilong Bikpela. Jeremaia i tok olsem, “Tru tumas, mi laik bai Bikpela i ken mekim olsem yu tok. Bikpela i ken mekim ol dispela tok profet bilong yu i kamap tru. Na em i ken kisim ol dispela samting bilong haus bilong en, na ol dispela manmeri i stap long Babilon na bringim ol i kam bek long Jerusalem. Tasol nau mi laik bai yu yet na olgeta manmeri i harim narapela tok mi laik mekim. Stat long bipo yet na i kam inap nau, ol profet i bin kamap paslain long yumi, ol i bin tok olsem pait na bikpela bagarap na sik nogut bai i kamap long planti lain manmeri na long ol bikpela kantri tu. Olsem na sapos wanpela profet i tok bai ol manmeri i gat gutpela sindaun, orait yumi no save dispela tok i tru, o nogat. Tasol sapos bihain, tok bilong en i kamap tru, orait nau yumi save, tru tumas, Bikpela i bin givim tok long dispela profet na salim em i kam.”
10 Jeremaia i mekim dispela tok, orait Hanania i kisim dispela plang, Jeremaia i bin putim long nek bilong em yet. Na Hanania i brukim nabaut dispela plang bilong nek. 11 Na em i sanap long ai bilong ol manmeri na i tok, “Bikpela i tok olsem. Long wankain pasin tasol bai mi brukim ol plang bilong nek, Nebukatnesar i bin putim long ol manmeri bilong olgeta kantri nabaut. Tupela yia i no pinis yet na bai mi mekim olsem.” Jeremaia i harim dispela tok na em i go.
12 Sampela taim bihain long profet Hanania i bin brukim dispela plang i stap long nek bilong profet Jeremaia, Bikpela i givim tok long Jeremaia olsem, 13 “Yu go autim dispela tok long Hanania. Bikpela i tok olsem, ‘Yu brukim pinis dispela plang ol i bin wokim long diwai, tasol bai yu kisim ain na wokim nupela plang bilong senisim dispela plang yu bin brukim. 14 Mi God bilong Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok olsem. Mi yet mi kisim plang ol i bin wokim long ain na mi putim long nek bilong ol manmeri bilong ol kantri nabaut, na bai ol i stap wokboi nating bilong King Nebukatnesar bilong Babilon. Na mi givim olgeta wel abus long em na ol tu bai i stap aninit long em.” 15 Jeremaia i autim pinis dispela tok na em i tok moa long Hanania olsem, “Hanania, yu harim. Bikpela i no bin salim yu i kam. Tasol yu giamanim ol manmeri na ol i bilipim tok bilong yu. 16 Olsem na Bikpela i tok olsem, ‘Tru tumas, bai mi pinisim yu long dispela graun. Long dispela yia tasol bai yu dai, long wanem, tok bilong yu i bin pulim ol manmeri long sakim tok bilong mi.’ ” 17 Na long namba 7 mun bilong dispela yia yet, profet Hanania i dai pinis.

28:1: 2 Kin 24.18-20, 2 Sto 36.11-13