Sapta 6
1-2 Solomon i lukim dispela klaut na em i prea olsem, “Bikpela, mi bin wokim wanpela gutpela haus tru bilong yu. Na nau mi save yu stap insait long en pinis, long wanem, yu bin tok, yu save stap long klaut i tudak olgeta. Yu ken i stap oltaim oltaim long dispela haus.”
Solomon i givim toktok long ol manmeri
(1 King 8.14-21)
King Solomon i beten pinis, orait em i tanim na i lukim ol manmeri i sanap i stap, na em i askim God long mekim gut long ol. 4-8 Orait 2 Sml 7.1-13, 1 Sto 17.1-12 em i tokim ol olsem, “Litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi Israel. Em i bin bihainim gut dispela promis em i bin mekim long papa bilong mi, Devit. Devit i bin ting long wokim wanpela haus bilong ol manmeri i ken kam klostu long God, Bikpela bilong yumi na lotuim em. Tasol Bikpela i bin tokim Devit olsem, ‘Stat long taim mi kisim ol manmeri bilong mi long Isip na i kam inap nau, mi no bin makim wanpela taun bilong ol lain Israel i ken wokim haus bilong lotuim mi long en. Na tu mi no bin makim wanpela man bilong bosim ol manmeri bilong mi. Nogat. Tasol nau mi bin makim dispela taun Jerusalem olsem ples ol manmeri i ken i kam long en na lotu long mi. Na Devit, mi makim yu bilong bosim ol manmeri bilong mi. Na mi save olsem yu gat tingting long wokim wanpela bikpela haus bilong mi, na dispela tingting bilong yu i gutpela. Tasol yu yet i no ken wokim haus bilong mi. Nogat. Bai wanpela pikinini bilong yu stret i wokim haus bilong mi, bilong ol manmeri i ken i kam klostu long mi long en.’
10 “Bikpela i bin mekim dispela promis, na nau em inapim olgeta. Mi kisim pinis ples bilong papa bilong mi, Devit, na mi stap king bilong Israel, olsem Bikpela i bin promis. Na mi bin wokim wanpela haus bilong God, Bikpela bilong yumi, bilong yumi ken i go klostu long Bikpela na lotuim em. 11 Na mi bin putim Bokis Kontrak insait long dispela haus. Insait long dispela Bokis i gat tupela ston i gat tok bilong kontrak Bikpela i bin mekim wantaim ol manmeri bilong Israel.”
Solomon i beten
(1 King 8.22-53 na Buk Song 132.8-10)
12-13 Long ai bilong olgeta manmeri bilong Israel, Solomon i go klostu long alta bilong Bikpela. Na em i go sanap antap long wanpela bet ol i bin wokim long bras. Dispela bet i stap long ples bung, klostu long alta. Bikpela bilong dispela bet, em inap 2 mita na 20 sentimita, na longpela bilong en, em inap 2 mita na 20 sentimita, na antap bilong en, em inap 1 mita na 30 sentimita. Orait na long ai bilong olgeta manmeri bilong Israel, Solomon i brukim skru na i litimapim han bilong en i go antap, 14 na i beten olsem, “God, Bikpela bilong Israel, i no gat wanpela god olsem yu i stap long heven na long graun. Taim mipela i gat wanpela tingting tasol na mipela i wokabaut gut long ai bilong yu, yu save bihainim gut kontrak yu bin mekim wantaim mipela ol manmeri bilong yu na oltaim yu save laikim tru mipela. 15 Yu bin bihainim gut dispela promis bipo yu bin mekim long papa bilong mi, Devit, wokman bilong yu, na nau yu inapim pinis dispela promis. 16 Na 1 Kin 2.4 nau God, Bikpela bilong Israel, mi askim yu long tingim tu dispela arapela promis yu bin mekim long papa bilong mi, Devit. Yu bin tokim em olsem, ‘Devit, sapos ol lain pikinini bilong yu i bihainim mi gut oltaim na i wokabaut stret long ai bilong mi olsem yu save mekim, orait oltaim bai mi larim wanpela man long lain bilong yu i kamap king bilong Israel.’ 17 Olsem na God, Bikpela bilong Israel, mi laik bai yu inapim tu dispela promis yu bin mekim long Devit, wokman bilong yu.
18 “Tasol 2 Sto 2.6 God, ating em i tru, yu laik kam i stap wantaim mipela ol manmeri bilong graun, a? Heven em i bikpela ples tumas, tasol em i no bikpela inap long yu i stap long en. Na olsem wanem bai dispela haus mi wokim bai inap long yu? 19 Tasol God, Bikpela bilong mi, mi laik bai yu harim prea na askim bilong mi, wokboi bilong yu, na yu ken mekim olsem mi askim yu. 20 Long Lo 12.11 wanem, yu bin promis long mekim dispela haus i kamap haus bilong yu, na ol manmeri i ken kam klostu long yu long en. Na mi laik bai yu lukluk i kam long dispela haus long olgeta de, long san na long nait, olsem na taim mi tu mi lukluk i kam long dispela haus na mi beten long yu, bai yu inap harim beten bilong mi. 21 Yu Bikpela, yu stap long ples bilong yu long heven. Tasol taim mi na ol Israel, em ol lain manmeri bilong yu, i lukluk i kam long dispela haus na beten long yu, orait yu ken harim beten bilong mipela na lusim sin bilong mipela.
22 “Sapos wanpela man i mekim rong long ol arapela man, na ol i kam long dispela haus na i go klostu long alta bilong yu, na i askim yu long mekim nogut long em, 23 orait Bikpela, yu stap long heven, na yu ken harim beten bilong ol na stretim kot bilong ol. Na yu ken bekim ol pasin nogut bilong man i bin mekim rong. Na yu ken mekim gut long man i no gat asua, bilong soim ol man olsem, em i no bin mekim rong.
24 “Na sapos mipela Israel, ol manmeri bilong yu, i pait long ol birua na yu larim ol i winim mipela, long wanem, mipela i bin mekim sin long yu, tasol bihain mipela i tanim bel na i stap aninit long yu, na mipela i kam long dispela haus bilong yu na beten na askim yu long lusim sin bilong mipela, 25 orait Bikpela, yu stap long heven na yu ken harim beten bilong mipela ol manmeri bilong yu na lusim sin bilong mipela. Na tu, sapos ol birua i bin kisim mipela i go long narapela kantri, orait yu ken bringim mipela i kam bek long dispela kantri bipo yu bin givim long ol tumbuna bilong mipela.
26 “Na 1 Kin 17.1, 2 Sto 7.13-14 sapos mipela ol manmeri bilong yu i mekim sin long yu, na yu pasim ren bilong bekim dispela sin, na bihain mipela i tanim bel na i stap aninit long yu na mipela i lukluk i kam long dispela haus na beten long yu, 27 orait Bikpela, yu stap long heven na yu ken lusim ol sin bilong mipela Israel, ol manmeri bilong yu. Na yu ken skulim mipela long bihainim stretpela pasin. Na yu ken salim ren i kam daun long dispela graun, bipo yu bin givim long mipela ol manmeri bilong yu olsem graun bilong mipela.
28 Sapos taim bilong bikpela hangre i kamap long kantri bilong mipela, o wanpela bikpela sik nogut i kamap, o sapos hatpela win i kam na mekim wanpela kain sik i kamap na bagarapim ol kaikai long gaden, o sapos planti grasopa tumas i kam pinisim ol kaikai, o sapos ol birua i kam pait na banisim mipela insait long ol taun bilong mipela, o sapos ol kain kain sik i bagarapim mipela, 29 na long dispela taim sapos wanpela bilong mipela Israel, ol manmeri bilong yu, i pilim tru dispela hevi i bin kamap long en na i lukluk i kam long dispela haus bilong yu na i litimapim han bilong en na i beten long yu, 30 orait Bikpela, yu stap long ples bilong yu long heven na yu ken harim beten bilong en na lusim sin bilong en na helpim em. Yu tasol yu save long tingting bilong ol man, olsem na yu ken skelim pasin bilong olgeta wan wan man na bekim pe long ol inap long pasin ol i bin mekim. 31 Sapos yu mekim olsem, orait bai mipela ol manmeri bilong yu i stap aninit long yu na bihainim gut ol pasin yu save laikim, long olgeta taim mipela i stap long dispela graun yu bin givim long ol tumbuna bilong mipela.
32 “Sapos ol man bilong ol arapela kantri i save long biknem bilong yu na long ol bikpela wok tru yu bin mekim bilong helpim mipela ol manmeri bilong yu, na sapos wanpela bilong ol i laik lotu long yu na i lusim as ples bilong en na i kam klostu long dispela haus na i beten long yu, 33 orait Bikpela, yu stap long ples bilong yu long heven na yu ken harim beten bilong em na helpim em long wanem samting em i askim yu long en. Olsem na bai olgeta lain manmeri long olgeta kantri i ken save long yu na i stap aninit long yu, olsem mipela Israel, ol manmeri bilong yu, i save mekim. Na bai ol i ken save, dispela haus mi wokim, em i haus bilong yu yet na long dispela ples ol manmeri i ken i kam klostu long yu na lotuim yu.
34 “Na sapos yu salim mipela ol manmeri bilong yu i go pait long ol birua long wanpela hap, na mipela i lukluk i kam long dispela taun yu bin makim na long dispela haus mi bin wokim bilong yu na mipela i beten, 35 orait Bikpela, yu stap long heven na yu ken harim beten bilong mipela na yu ken marimari long mipela na helpim mipela.
36 “Olgeta manmeri i save mekim sin. Olsem na sapos mipela i mekim sin long yu, na yu kros long mipela na yu larim ol birua i kam pait na winim mipela na kalabusim mipela na kisim mipela i go long narapela kantri i stap klostu o i stap longwe, 37-39 na taim mipela i stap kalabus long dispela kantri na mipela i tingting planti long pasin nogut bilong mipela, na mipela i tanim bel, orait Bikpela, yu ken harim beten bilong mipela. Tru tumas, sapos mipela i stap long kantri bilong ol birua na mipela i bilip strong long yu na tingting long yu tasol na tanim bel tru na sapos mipela i lukluk i kam long dispela graun yu bin givim long ol tumbuna bilong mipela na long dispela taun yu bin makim na long dispela haus mi bin wokim bilong yu, bilong ol manmeri i ken kam klostu long yu, na sapos mipela i beten na tok olsem, ‘Sori tumas, mipela i bin wokabaut long pasin bilong sin, na mekim kain kain pasin nogut,’ orait yu stap long ples bilong yu long heven na yu ken harim beten bilong mipela na yu ken marimari long mipela na helpim mipela. Na yu ken lusim olgeta sin bilong mipela ol manmeri bilong yu.
40 “O God bilong mi, oltaim yu ken sambai na redi long harim ol beten mipela i mekim long dispela hap, haus bilong yu i stap long en.
41 God, Sng 132.8-10 Bikpela, yu kam
wantaim Bokis Kontrak
bilong yu
na sindaun
long ples malolo bilong yu.
Dispela Bokis Kontrak em i mak
bilong bikpela strong bilong yu.
God, Bikpela yu ken marimari
long ol pris bilong yu
na oltaim yu ken kisim bek ol.
Na dispela pasin bilong yu
i ken i stap
olsem gutpela bilas bilong ol.
Na ol manmeri bilong yu
i ken amamas
long ol gutpela pasin bilong yu.
42 Bikpela, yu mas tingim
wokman bilong yu, Devit.
Oltaim yu bin laikim em tumas.
Olsem na yu no ken givim baksait
long king yu yet yu bin makim.”

6:4-8: 2 Sml 7.1-13, 1 Sto 17.1-12

6:16: 1 Kin 2.4

6:18: 2 Sto 2.6

6:20: Lo 12.11

6:26: 1 Kin 17.1, 2 Sto 7.13-14

6:41: Sng 132.8-10