Sapta 2
Solomon i redim ol samting bilong wokim haus bilong Bikpela
(1 King 5.1-18)
Solomon i tingting long wokim wanpela bikpela haus lotu bilong ol manmeri i ken i kam na lotuim Bikpela. Na em i tingting tu long wokim haus bilong em yet. Olsem na em i makim 80,000 man bilong katim ol ston long ples maunten na 70,000 man bilong karim ol ston samting na 3,600 bosboi bilong lukautim wok.
Na Solomon i salim tok long Hiram, king bilong taun Tair, na tokim em olsem, “Bipo yu bin helpim papa bilong mi, King Devit, na yu bin salim ol diwai sida bilong wokim haus bilong en. Orait nau mi laik bai yu mekim wankain pasin long mi. Nau mi laik wokim wanpela haus lotu bilong God, Bikpela bilong mi. Dispela haus bai i stap haus bilong God stret, na bai mi na ol manmeri bilong mi i ken i go long dispela haus na kukim ol gutpela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na oltaim mipela i ken putim long ai bilong God dispela bret mipela i save givim em olsem ofa. Na bai mipela i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta. Bai mipela i mekim dispela ofa long olgeta moning na apinun na long ol de Sabat na long ol bikpela de bilong nupela mun na long ol arapela bikpela de bilong lotu long God, Bikpela bilong mipela. Em i bin tokim mipela Israel long mekim dispela pasin oltaim. Bai mi wokim bikpela haus tru, long wanem, God bilong mipela i gat bikpela strong na biknem i winim olgeta arapela god. Tru, 1 Kin 8.27, 2 Sto 6.18 i no gat man inap wokim haus bilong God. Yumi save, heven em i bikpela ples tumas, tasol em i no bikpela inap long God i stap long en. Olsem na husat inap wokim wanpela haus bilong en? Na mi tu mi no inap wokim haus bilong en. Tasol mi laik wokim dispela haus olsem ples bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel i go long God.
“Mi yet mi gat sampela man long Juda na Jerusalem, bipo papa bilong mi, Devit, i bin makim ol long mekim wok bilong dispela haus bilong God. Ol i gat save long wokim ol kain kain samting. Tasol mi laik bai yu salim wanpela man i gat gutpela save tru long olkain wok i kam wok wantaim ol. Dispela man i mas save gut long wokim ol samting long gol na silva na bras na ain na long wokim ol gutpela bilas long retpela na blupela laplap. Na em i mas i gat save tu long wokim ol piksa long gol na ston samting. Na tu mi save olsem sampela wokman bilong yu i save tru long katim ol diwai long ples maunten bilong Lebanon. Olsem na mi laik bai ol i katim ol diwai sida na diwai pain na diwai junipa bilong Lebanon na salim i kam long mi. Bai mi salim ol wokman bilong mi i go helpim ol wokman bilong yu long bungim planti diwai, long wanem, mi laik wokim bikpela na naispela haus tru. 10 Na bai mi givim sampela kaikai long ol wokman bilong yu. Bai mi givim ol 2,000 ton wit ol i wilwilim pinis na 2,000 ton rais bali na 400,000 lita wain na 400,000 lita wel bilong oliv.”
11 King Hiram i harim pinis tok bilong Solomon, orait em i raitim pas na bekim tok bilong Solomon olsem, “Bikpela i laikim tumas ol manmeri bilong en, olsem na em i mekim yu i kamap king bilong ol. 12 Nau yumi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong ol Israel. Em yet i bin wokim heven na graun. Yumi litimapim nem bilong en, long wanem, em i bin givim gutpela pikinini man long King Devit, bilong senisim em na kamap king. Dispela pikinini bilong Devit i gat planti gutpela tingting na save, na em bai i wokim haus bilong Bikpela na haus bilong em yet. 13 Orait na nau bai mi salim Huram, wanpela nambawan wokman bilong mi i go helpim yu. Em i gat planti gutpela save tru long mekim ol kain kain wok na em i gat gutpela tingting. 14 Mama bilong en, em i wanpela meri bilong lain Dan, na papa bilong en i bilong taun Tair. Huram i save gut long wokim ol samting long gol na silva na bras na ain na ston na diwai, na tu long wokim ol gutpela bilas long blupela na retpela laplap na long gutpela waitpela laplap. Na em i save gut long wokim ol piksa long gol na ston samting, na em i inap wokim wanem kain piksa ol man i askim em long wokim. Yu ken larim em i wok wantaim ol wokman bilong yu yet na wantaim ol wokman bipo i bin wok long papa bilong yu, King Devit.
15 “Orait King Solomon, nau mi laik bai yu salim ol dispela wit na bali na wain na wel bilong oliv i kam long mipela, olsem yu bin tok. 16 Na ol wokman bilong mi bai i go long ples maunten bilong Lebanon na katim olgeta diwai yu laikim, na bringim i go daun long nambis. Na bai ol i bungim bungim ol dispela diwai long solwara na pasim strong, na bringim i go long taun Jopa. Orait ol wokman bilong yu i ken kisim ol dispela diwai long Jopa na bringim i go antap long Jerusalem.”
Ol i stat long wokim haus bilong God
(1 King 5.15—6.38)
17 King Solomon i tok, na ol i kaunim olgeta man bilong ol arapela kantri i stap long Israel. Bipo papa bilong en, King Devit, i bin kaunim ol dispela lain, na nau Solomon tu i kaunim ol. Namba bilong ol, em inap 153,600. 18 Na em i makim 80,000 bilong ol long katim ol ston long ples maunten na 70,000 long karim ol ston samting na 3,600 long kamap bosboi, bilong bosim ol lain bai ol i ken wok gut.

2:6: 1 Kin 8.27, 2 Sto 6.18