Sapta 17
Profet Natan i givim tok bilong God long Devit
(2 Samuel 7.1-17)
King Devit i go i stap pinis long haus bilong en, na bihain em i tokim profet Natan olsem, “Mi stap long wanpela gutpela haus ol i wokim long diwai sida, tasol Bokis Kontrak bilong Bikpela i stap long haus sel. Ating dispela i no stret.” Orait profet Natan i tokim Devit olsem, “God i stap wantaim yu, olsem na sapos yu laik mekim wanpela samting, yu mekim tasol.” Tasol long dispela nait God i tokim Natan olsem, “Yu go long Devit, wokman bilong mi, na givim dispela tok bilong mi long em, ‘Devit, yu no dispela man mi bin makim bilong wokim haus bilong mi. Mi no save stap long bikpela haus. Nogat. Long taim mi bin kisim bek ol Israel long Isip na bringim ol i kam, mi stap long haus sel tasol. Na olgeta hap mi go i kam, mi save stap long ol haus sel tasol. Mi bin wokabaut wantaim yupela Israel long planti hap, na mi no bin askim wanpela bilong ol hetman mi bin makim bilong yupela, olsem, “Bilong wanem yu no bin wokim wanpela haus bilong mi long diwai sida?” ’ Na Bikpela i tok moa long Natan olsem, “Tokim wokman bilong mi, Devit, olsem, ‘Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi bin kisim yu taim yu stap wasman bilong sipsip, na mi makim yu long kamap hetman bilong ol manmeri bilong mi, ol Israel. Mi bin i stap wantaim yu long olgeta hap yu go long en. Na mi bin daunim ol birua bilong yu na yu winim ol. Na bai mi givim biknem long yu, i wankain olsem biknem bilong ol strongpela lida bilong ol arapela kantri. 9-10 Mi makim pinis wanpela graun bilong yupela Israel, ol manmeri bilong mi, na mi mekim yupela i sindaun gut long dispela graun bilong yupela. Na bai ol man nogut i no inap mekim nogut long yupela moa. Stat long taim ol tumbuna i kisim dispela graun na long taim bilong ol hetman mi bin makim bilong yupela, ol birua i wok long bagarapim yupela. Tasol nau bai mi pasim ol na bai ol i no inap mekim nogut moa long yu na long kantri bilong yu. Na bai mi larim ol lain bilong yu i stap, na ol i ken kamapim ol tumbuna pikinini bilong yu.
11 “ ‘Taim yu dai na ol i planim yu, orait bai mi mekim wanpela pikinini man bilong yu i kamap king. Na bai em i kamap strongpela king na bai mi no larim wanpela samting i daunim em. 12 Em dispela king tasol bai i wokim haus bilong mi. Na bai mi mekim ol man long lain bilong em tasol i kamap king oltaim oltaim. 13 Na 2 Sto 6.18, Hi 1.5 bai mi stap papa bilong en, na em bai i stap pikinini bilong mi. Na mi bai marimari long em oltaim. Mi no inap givim baksait long em, olsem mi bin mekim long dispela man i bin kamap king paslain long yu. Nogat. 14 Bai mi mekim ol man long lain bilong en i kamap king oltaim, na bai ol i bosim dispela lain manmeri bilong mi.’ ” 15 Natan i harim pinis ol dispela tok bilong Bikpela, orait na em i go tokim Devit long olgeta dispela samting Bikpela i bin soim em.
Devit i prea long Bikpela
(2 Samuel 7.18-29)
16 King Devit i harim pinis ol dispela tok bilong God, orait em i go insait long haus sel bilong Bikpela na i sindaun long ai bilong Bikpela na i prea olsem, “God, Bikpela, yu bin mekim planti gutpela pasin long mi. Tasol mi wantaim ol famili bilong mi, mipela i no gutpela na yu mekim olsem. 17 God, yu ting ol dispela gutpela pasin yu bin mekim pinis long mi i no inap, na nau yu mekim narapela samting moa long mi. Yu toksave long mi long samting bai yu mekim long ol lain tumbuna bilong mi. God, Bikpela, nau yet yu lukim mi olsem man i gat biknem 18 na yu litimapim nem bilong mi. Olsem na bai mi mekim wanem tok long yu? Mi wokman bilong yu, na yu save pinis long mi. 19 Yu laik mekim gut long mi, olsem na long laik bilong yu yet bai yu mekim ol dispela bikpela samting. Na nau yu toksave pinis long mi long ol dispela samting yu laik mekim. 20 Bikpela, i no gat wanpela olsem yu. Yu wanpela tasol i God tru, olsem mipela i bin harim long maus bilong ol tumbuna. 21 Yu bin kisim bek mipela Israel long taim mipela i stap kalabus long Isip, na yu mekim mipela i kamap lain manmeri bilong yu. Olsem na i no gat narapela lain pipel i wankain olsem mipela ol manmeri bilong yu. Na yu bin mekim olkain gutpela na bikpela samting bilong helpim mipela long taim mipela ol manmeri bilong yu i kam kamap long dispela kantri. Yu bin rausim ol arapela lain manmeri na mipela i kam kisim graun bilong ol. Olsem na ol pipel bilong olgeta kantri i givim biknem long yu. 22 Bikpela, yu bin mekim mipela ol Israel i kamap lain manmeri bilong yu stret na bai mipela i stap olsem oltaim. Na yu yet yu kamap God bilong mipela.
23 “Bikpela, nau mi laik yu mekim olsem yu bin promis long mekim long mi na long lain bilong mi, na bai yu ken mekim olsem oltaim. 24 Na bai ol manmeri i lukim ol dispela samting yu mekim na oltaim bai ol i tingim yu na givim biknem long yu. Na bai ol i tok, ‘Bikpela I Gat Olgeta Strong, dispela God bilong Israel, em wanpela tasol em i God bilong ol Israel.’ Na bai yu mekim ol man long lain bilong mi tasol i kamap king oltaim. 25 Yu God bilong mi, yu bin soim mi olsem, yu bai mekim ol lain tumbuna bilong mi i stap strong oltaim. Olsem na mi, wokman bilong yu, mi no pret long mekim dispela beten long yu. 26 Bikpela, yu yet yu God na yu bin mekim dispela gutpela promis long mi. 27 Olsem na mi laik bai yu mekim gut long ol lain bilong mi, na bai ol i stap gut oltaim aninit long yu. Yu bin tok long givim blesing long ol lain bilong mi, olsem na mi save, bai yu mekim gut long ol oltaim.”

17:13: 2 Sto 6.18, Hi 1.5